Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 02. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Glòria Font Basté 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00
Coneixements previs

Perfils de professionals (Arquitectes, Arquitectes tècnics, Enginyers d'Edificació, Enginyers civils, tècnics titulats) al sector de la construcció que estan interessats en el desenvolupament de projectes incorporant tots els criteris arquitectònics i d'aplicació de sistemes d'eficiència energètica en l'edificació.

Objectius

És capaç d'aplicar els criteris estratègics de la sostenibilitat, a fi de millorar en les intervencions en el territori i en el disseny arquitectònic i urbanístic.

- La rehabilitació energètica és un dels objectius que actualment té l'arquitectura, per aquest motiu, es tracta com una part important dels conceptes a aplicar per aconseguir la millora del balanç dels resultats en el comportament dels edificis.
- La incorporació de la tecnologia i sistemes de disseny i de càlcul energètic dels edificis permet l'anàlisi de les solucions constructives adoptades i aprofitar el clima i l'arquitectura amb la finalitat d'aconseguir el benestar dels usuaris.
- El curs presenta el màxim nombre de paràmetres ambientals, els criteris elementals sobre els fluxos energètics dels edificis, els sistemes de disseny per desenvolupar arquitectura bioclimàtica i la valoració de l'estalvi ambiental.
- El curs permet l'aprenentatge d'estratègies d'anàlisi de la sostenibilitat, del funcionament energètic i dels sistemes de disseny per a aprofitar les energies de l'entorn.
- Un altre objectiu és formar professionals en el desenvolupament i aplicació dels criteris estratègics de la sostenibilitat, per tal de millorar en les intervencions en el territori i en el disseny arquitectònic i urbanístic.

Continguts

URBANISME SOSTENIBLE
1. Escala territorial
a. planificació territorial
i. recursos naturals

2. Escala urbana
a. planificació urbana
b. infraestructures
c. indicadors urbans
d. Vialitat i accessibilitat

3. Escala local
a. Paisatgisme en espais públics
b. Reciclatge i rehabilitació
c. Construcció sostenible i escala urbana
d. Codi tècnic de l'edificació

ARQUITECTURA ECO-COMPATIBLE I CRITERIS D'ECODISSENY
1. Terminologia i Protocols
2. Base de Dades i Software
3. Materials
4. Aigua
5. Procés constructiu
6. Reutilització de Materials
7. Reciclatge
8. Ús, gestió i manteniment

URBANISME SOSTENIBLE
Urbanisme sostenible i acceleració de la urbanització
a) Principis economia mediambiental
b) El paper de les ciutats en la gestió de les polítiques ambientals

Polítiques urbanes Europa
a) El cas de Londres
b) Le Grand Pari
c) El model policèntric de l'Randstat

Ecociutats-Ecobarris
a) Freiburg
b) Hammarby Sjöstad
Polítiques Urbanes Països en desenvolupament
a) Bogotà
b) Desenvolupament sostenible urbà a la Mediterrània
c) Masdar Eco-City, Abu Dhabi (Foster & Partners) i Dongtan Eco-City, Xina (ARUP)

Disfuncions de l'Urbanisme Actual. Criteris Urbanisme Sostenible
a) Aproximació històrica a l'urbanisme i la sostenibilitat
b) Disfuncions de l'urbanisme actual: costos dels sistemes urbans dispersos versus l'ideal de ciutat compacta
c) Cap a sistemes més oberts de planificació urbana

Evolució urbana Barcelona 1976-1997 / 1997-2010
a) Regeneració Barcelona 1976-1997: La Transició democràtica: Equipaments i espai públic, Els Jocs Olímpics
b) La transformació urbanística del llevant de Barcelona 1997-2010: L'obertura de Diagonal, El Fòrum i la Mina, La Sagrera, La transformació del teixit industrial del Poblenou

Transformació 22 @ (a la seu de la Direcció d'Urbanisme 22 @)
a) Urbanisme 22 @
b) Infraestructures 22 @

Avaluació Ambiental del Planejament Urbanístic de Catalunya
a) Integració dels criteris de sostenibilitat ambiental en el planejament urbanístic de Catalunya
b) Marc conceptual i marc legal de l'avaluació ambiental
c) Casos pràctics planejament urbanístic derivat: sector residencial i sector d'activitat econòmica.

Eines / checklist per a un projecte urbà sostenible
Ciutats per persones- la dimensió humana

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26.100
Activitats d'avaluació 26 70

Les classes presencials es desenvolupen combinant el contingut teòric amb exercicis pràctics per a la millor comprensió dels conceptes que es presenten en cada sessió.
El curs es complementa amb debats, presentacions, pràctiques amb software i visites tècniques d'obra a projectes i infraestructures relacionats amb els continguts del curs i de reconegut prestigi.
El claustre acadèmic està format per professors i professionals en actiu.
El màster és presencial i es realitza en sessions de 3 hores durant el període de 8 mesos.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
exàmens 20.0

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari