Màster Universitari en Data Science La Salle Campus Barcelona URL

Màster Universitari en Data Science

Converteix-te en un expert en analitzar, estructurar, filtrar, visualitzar i posar en valor la producció de dades generades.

Treball Final de Màster

Descripció
Integració i aplicació dels coneixements bàsics de les diferents àrees del Màster que afecten al desenvolupament del Treball Final de Màster. Gestió del Treball Final de Màster. Elaboració i revisió crítica del Treball Final de Màster. Control de qualitat. Presentació i defensa del Treball Final de Màster.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
10.00
Coneixements previs

Els coneixements cursats en el màster universitari en Ciència de les Dades / Data Science.

Objectius

El Treball Final de Màster és una matèria de caràcter obligatori, tot i això presenta la particularitat que només pot ser avaluada un cop aprovats la resta de crèdits del Màster. El principal motiu rau en la voluntat que aquest faciliti una síntesi dels coneixements i competències adquirides per l'alumne en el transcurs de la titulació, la qual és avaluada davant un tribunal específic per a aquesta assignatura.

El TFM es porta a terme durant el segon semestre. La normativa del TFM s'annexa al final d'aquest apartat.

Amb el desenvolupament del TFM, es pretén que els alumnes reforcin els coneixements i/o desenvolupin les següents habilitats:

• Ser capaç d'afrontar la realització d’un projecte/producte real en l'àmbit de la ciència de les dades de forma individual i grupal (funcionament en el mercat).
• Saber analitzar la viabilitat i possibles alternatives de les tècniques apreses, i saber proposar solucions a un problema de Data Science.
• Reforçar els coneixements adquirits al llarg de les matèries cursades en el Màster.
• Conèixer i aplicar una metodologia en el seu desenvolupament.
• Aplicar tècniques i coneixements adquirits amb la resta de matèries.
• Adquirir habilitats per a la presentació i defensa pública del TFM.

El Treball Final de Màster consisteix en la realització, presentació i defensa d'un projecte en l'àmbit de la ciència de les dades. El projecte es realitza de manera individual.

La metodologia utilitzada es basa en tutories dirigides on els professors responsables, professors d'algunes de les assignatura del màster, el guien en el seu desenvolupament. D'aquesta manera es fa un seguiment de totes les fases del TFM. Un cop aquest està finalitzat l'alumne realitza una memòria on es descriu el projecte. Quan el treball està acabat, aquest es presenta davant d'un tribunal el qual decideix la qualificació final.

L'avaluació final es realitza per mitjà d'un tribunal format per un president i dos vocals. Els aspectes que es tenen en compte per a la seva valoració són:

• Organització i estructura de la memòria tant en forma com en continguts (Extracte, Resum, Índex, Cos, Resultats, Conclusions i Línies de futur, Bibliografia).
• Qualitat i correcció de la redacció.
• Rellevància del treball plantejat i la seva justificació.
• Presentació del TFM. Ajust al temps de presentació, que és de 30 minuts.
• Capacitat de síntesi.
• Presentació teòrica. Coneixements teòrics de la temàtica del TFM: formalismes i desenvolupament.
• Claredat de la presentació.
• Claredat en l'exposició oral.
• Respostes apropiades a les preguntes del tribunal.
• Presentació pràctica.
• Mostrar l'entorn en el qual s'ha desenvolupat.
• Qualitat de la demostració dels resultats.

Continguts

El Treball Final de Màster és un projecte on els alumnes tenen l'oportunitat d'integrar i desenvolupar els continguts apresos durant el màster.

El contingut de l'assignatura inclourà competències transversals.

Metodologia

Lliçó magistral
Mentorització
Estudi i treball personal
Exposicions

Avaluació

L'avaluació particular del TFM tindrà en compte:

• Organització i estructura de la memòria tant en forma com en continguts (Extracte, Resum, Índex, Cos, Resultats, Conclusions i Línies de futur, Bibliografia).
• Qualitat i correcció de la redacció.
• Rellevància del treball plantejat i la seva justificació.
• Presentació del TFM. Ajust al temps de presentació, que és de 30 minuts.
• Capacitat de síntesi.
• Presentació teòrica. Coneixements teòrics de la temàtica del TFM: formalismes i desenvolupament.
• Claredat de la presentació.
• Claredat en l'exposició oral.
• Respostes apropiades a les preguntes del tribunal.
• Presentació pràctica.
• Mostrar l'entorn en el qual s'ha desenvolupat.
• Qualitat de la demostració dels resultats.

I s'avaluarà a partir de (sistema de qualificacions):

• Informe (l'escriptura de la memòria del Treball Final de Màster)
• Presentació (defensa davant del tribunal)

Criteris avaluació

Informe (l'escriptura de la memòria del Treball Final de Màster) (80)
Presentació (defensa davant del tribunal) (20)

Bibliografia bàsica

Es donarà en els seminaris.

Material complementari

Tot el material de classe (presentacions, exercicis, articles, documents, etcètera) es compartiran a la carpeta de l'assignatura de la Intranet de La Salle: eStudy.