Gestio integral de la construcció, disseny d´interiors

Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció: Disseny d'Interiors

Forma't com a professional en el camp de l'arquitectura interior i dissenya, executa i dirigeix projectes d'arquitectura interior d'espais privats, domèstics, públics i comercials

Treball Final de Màster

Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MA101. 1.2. Tipus d'assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 30 (S1) 1.5. Professor responsable: Enric Peña Camarillas 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
30.00
Coneixements previs

El Treball Final de Màster és una matèria de caràcter obligatori, tot i això presenta la particularitat que només pot ser avaluada un cop aprovats la resta de crèdits del Màster. El principal motiu rau en la voluntat que aquest faciliti una síntesi dels coneixements i competències adquirides per l'alumne al llarg de la titulació, la qual és avaluada davant un tribunal específic per a aquesta assignatura.
El TFM es porta a terme durant el segon any

Objectius

· Ser capaç d'afrontar la realització d'un projecte en l'àmbit de l'enginyeria de l'edificació de manera individual.
· Saber analitzar un problema concret en l'àmbit de l'enginyeria de l'edificació, i saber proposar solucions.
· Reforçar els coneixements adquirits al llarg de les matèries cursades en el Màster.
· Conèixer i aplicar una metodologia en el seu desenvolupament.
· Aplicar tècniques i coneixement adquirits amb la resta de matèries.
· Adquirir habilitats per a la presentació i defensa pública del TFM.

Un cop finalitzat i completat el programa d'assignatures del programa acadèmic; l'alumne té coneixements suficients per acceptar el repte de formalitzar un treball on s'apliquin tots els aspectes tècnics desenvolupats. L'alumne està preparat per solucionar problemes tecnicoeconòmics, grafiar, calcular-los, acotar-los, valorar-los i obtenir unes conclusions al respecte de les seves propostes.
Cal concretar totes les informacions obtingudes, cal establir un mètode de recerca i investigació de nous sistemes, així com explotar els recursos que li donen l'escola i les institucions per obtenir la informació necessària que li permeti desenvolupar la seva proposta d'acord amb la metodologia actual del treball professional.
L'objectiu és transformar els coneixements tècnics en un projecte executable segons l'actual desenvolupament de la professió i l'especialitat cursada.

Continguts

El Treball Final de Màster consisteix en la realització, presentació i defensa, un cop obtingut tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral de l'àmbit de la construcció de naturalesa professional en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.
La metodologia utilitzada es basa en tutories dirigides on el professor guia a l'alumne en el seu desenvolupament. D'aquesta manera es fa un seguiment de totes les fases del TFM. Un cop aquest està finalitzat l'alumne realitza una memòria on es descriu el projecte. Quan el treball està acabat, aquest es presenta davant d'un tribunal el qual decideix la qualificació final.

BLOC 1
MEMÒRIA DEL TFG (presentada per l'aprovació del mateix)

Objectius del treball
Motius per fer la proposta
Aspectes rellevants de la proposta
Guió concret del treball
Planificació personal dels treballs
Tipologia d'obra
dades urbanístiques
Pla de situació i emplaçament
documentació existent
documentació fotogràfica
Estudis de lesions

BIBLIOGRAFIA UTILITZADA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL
DOCUMENTACIÓ ANNEXA. Documentació que l'alumne consideri d'interès per al seu treball (catàlegs)
CONCLUSIONS DE L'TFM (valoració que fa l'alumne del treball i les classes)
PLANIFICACIÓ PERSONAL (anàlisi de diferències entre la primera i l'última planificació)

BLOC 2
DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE

1. MEMÒRIA
memòria descriptiva
memòria constructiva

2. PLÀNOLS
Situació i Emplaçament
estat actual
urbanització
plantes generals
cobertes
Alçats i seccions
Estructura (geometries, armats, detalls, fulls de l'acer, etc.)
Instal·lacions (esquemes, distribucions)
Detalls constructius
Memòries gràfiques (plànols d'acabats, fulls de fusteria, etc.)

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNIC- ECONÒMICA
Amidaments
Pressupostos

BLOC 3
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ D'HABILITATS PERSONALS
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE GESTIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE GESTIÓ DE INDUSTRIALS, SUBCONTRACTISTES I SUMINISTRADORES
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE GESTIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L'OBRA
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE GESTIÓ DE L'OBRA ACABADA

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 130 80
Estudis i treballs individuals o en grup 580 10
Presentacions, activitats de comunicació 70 100

El treball es realitzarà a partir d'una proposta de l'alumne que caldrà ser aprovada pel coordinador, la presentació de propostes es farà mitjançant una memòria del treball i un guió del mateix amb tots els apartats que es volen desenvolupar, així com l'objectiu i la documentació necessària per a la seva comprensió (fotos, plànols ...)
Els alumnes disposen dels mesos de setembre, octubre i novembre per presentar la seva proposta i per a la seva acceptació per part del professorat.

Només poden ser supervisors els professors de l'Escola que imparteixen alguna assignatura concreta del màster.

PRESENTACIÓ

Documentació escrita i gràfica en format DIN A-4 (dues còpies) (Doc. Gràfica format DIN A-3 plegat en DIN A-4)
Dues primeres fulles es recolliran a secretaria amb el format de la Salle.
CD amb tot el treball en format de consulta (recomanable en PDF)

TUTORIES I SEGUIMENT TFM

Les tutories i seguiment dels treballs final de màster seran realitzades per professorat de l'escola. L'alumne podrà triar d'entre els tutors, tenint en compte que cada tutor ho podrà ser d'un màxim de 10 alumnes.
Les tutories seran programades pel tutor en funció de l'avanç de l'alumne, centrant-se en el període de setembre a gener al 3er Semestre.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 60.0
Presentació pública de treballs 40.0

El projecte serà avaluat per un tribunal, aquests han de ser professors de l'Escola, algun professor convidat d'una altra escola o professionals de trajectòria reconeguda, i serà nomenat per la direcció del centre.
El tribunal estarà format per: Un president i dos vocals.
El professor supervisor ha d'assistir al tribunal amb veu i vot.

L'avaluació es realitza per mitjà d'un tribunal format per un president i dos vocals. Els aspectes que es tenen en compte per a la seva valoració són:
- Organització i estructura de la memòria tant en forma com en continguts (Extracte, Resum, Índex,
- Cos, Resultats, Conclusions i Línies de futur, Bibliografia).
- Qualitat i correcció de la redacció.
- Rellevància del treball plantejat i la seva justificació.
- Presentació del TFM. Ajust al temps de presentació, que és de 30 minuts.
- Capacitat de síntesi.
- Presentació teòrica. Coneixements teòrics de la temàtica del TFM: formalismes i desenvolupament.
- Claredat de la presentació.
- Claredat en l'exposició oral.
- Respostes apropiades a les preguntes del tribunal.
- Presentació pràctica.
- Mostra l'entorn en el qual s'ha desenvolupat.
- Qualitat de la demostració dels resultats.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari