Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura

Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura

Logics of evolution for contemporary contexts

Sistemes de mediació en disseny arquitectònic

Descripció
Els mapes, diagrames, guions o partitures són sistemes de mediació, intermediaris abstractes que informen operativament el procés de presa de decisions dels dissenyadors al mediar entre nivells disparats de realitat "objectiva" i objectius arquitectònics "subjectius". El curs presentarà i desenvoluparà el concepte i la praxi del mapeig operatiu, i explorarà el potencial avançat de disseny d'alguns d'aquests sistemes de mediació més rellevants a través d'un seminari basat en la teoria. El curs s'organitzarà com un seminari de quatre setmanes que combinarà formats de conferències, revisió del treball dels estudiants i discussions obertes.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

- Investigar el potencial de disseny de mapes, diagrames, guions i partitures.
- Introduir sistemes complexos de pensament gràfic, tant conceptualment com instrumentalment.
- Aprendre a llegir la informació complexa que pot informar el disseny arquitectònic, des de condicions de lloc fins a condicions programàtiques i moltes més.
- Donar suport a la innovació en disseny arquitectònic avançat utilitzant eines i tècniques disponibles per a l'arquitecte contemporani.

Continguts

◦ Pàgines 18-23 Dos Mapes + El Concepte de Mapeig Operatiu
◦ Pàgines 29-34 Positivitat, Expressivitat i Operativitat
◦ Pàgines 35-39 El Mapa com a Sistema de Mediació
◦ Pàgines 50-58 Estructura, Procés, Rendiment
◦ Pàgines 103-117 Cartografia Post-representacional + Mapeig Augmentat

○ Part 2: ÀMBIT
◦ Pàgines 120-124 + 199 Cap a un Imaginari Contemporani + Coda
◦ 3 dels 7 capítols

○ Part 3: PRÀCTICA
◦ Pàgines 218-226 + 227, 242, 259, 280 Modes de Mapeig Operatiu + VCPI
◦ Pàgines 307-313 Epíleg

El curs consistirà en tres tipus d'activitats:
A. Conferència: Els professors presentaran lliçons per donar una visió general del tema.
B. Assignació: Els estudiants treballaran en assignacions curtes (sinopsi i comentari) que es discutiran i revisaran a la propera classe.
C. Revisió: Els professors i els estudiants presentaran i revisaran col·lectivament les assignacions.

Metodologia

Utilitzarem "Operative Mapping: Maps as Design Tools" (Pàez, 2019) com a llibre de text principal.

Es designaran lectures obligatòries basades en el llibre esmentat anteriorment (consulteu BIBLIOGRAFIA) després de cada conferència per afermar i ampliar el tema. Les tasques setmanals consistiran en una breu (300 a 500 paraules) sinopsi de les lectures més un breu (300 a 500 paraules + 1 imatge) comentari crític d'un exemple triat per cada estudiant. La sinopsi resumirà les lectures de manera clara i concisa. El comentari abordarà críticament un exemple de mapeig operatiu triat per cada estudiant. Es requereix una imatge i la referència adequada de l'exemple.

El treball dels estudiants entre classes i la participació activa en classe són necessaris per al desenvolupament adequat del seminari.

Avaluació

Per avaluar l'eficàcia del curs "Sistemes de Mediació en el Disseny Arquitectònic: Mapeig Operatiu", es basarà en:

1. Comprensió de conceptes: Avaluar la comprensió dels estudiants dels conceptes teòrics discutits en el seminari, com el paper de mapes, diagrames, guions i partitures com a mediadors en el disseny arquitectònic. Això podria avaluar-se a través de reflexions escrites o presentacions orals on els estudiants demostrin la seva comprensió del material.

2. Aplicació de tècniques: Avaluar la capacitat dels estudiants per aplicar les tècniques apreses de mapeig operatiu en el seu treball de disseny. Això podria avaluar-se a través de projectes de disseny o exercicis on els estudiants creïn mapes, diagrames, guions o partitures per informar les seves decisions arquitectòniques.

3. Pensament crític i anàlisi: Avaluar la profunditat de les habilitats de pensament crític dels estudiants examinant la seva capacitat per analitzar informació complexa i traduir-la en estratègies de disseny. Això podria avaluar-se a través d'anàlisis escrites d'estudis de cas o discussions on els estudiants critiquin i interpretin diversos exemples de pensament gràfic en arquitectura.

4. Innovació i creativitat: Avaluar la capacitat dels estudiants per la innovació en el disseny arquitectònic revisant la originalitat i creativitat de les seves solucions de disseny. A

ixò podria avaluar-se a través de projectes de disseny o presentacions on els estudiants mostrin els seus enfocaments únics per utilitzar mapes, diagrames, guions i partitures en el seu treball.

5. Col·laboració i comunicació: Avaluar la capacitat dels estudiants per participar en un diàleg productiu i col·laboració amb companys durant les sessions de revisió i discussions obertes. Això podria avaluar-se a través d'avaluacions entre iguals o comentaris dels instructors sobre la qualitat de les contribucions dels estudiants a les discussions de grup.

6. Integració de teoria i pràctica: Avaluar fins a quin punt els estudiants poden aplicar els conceptes teòrics apresos en el seminari a problemes pràctics de disseny. Això podria avaluar-se a través de projectes de disseny o presentacions on els estudiants demostrin explícitament com el seu ús de mapes, diagrames, guions i partitures reflecteix una comprensió de la teoria subjacent.

7. Creixement i desenvolupament general: Avaluar el creixement i desenvolupament general de les habilitats i la comprensió dels estudiants de mapeig operatiu durant la durada del curs. Això podria avaluar-se a través d'enquestes o reflexions prèvies i posteriors al curs on els estudiants s'autoavaluïn el seu progrés i identifiquin àrees per millorar.

Criteris avaluació

Es demana als estudiants que presentin tot el material al codi de matèria d'e-estudi PA027.

Sistema MIAD per a la puntuació d'exercicis:
0–4,9 Suspesa (això significa que el tutor haurà de demanar a l'estudiant que presenti un treball suplementari). 5,0–6,9 Aprovada.
7,0–8,9 Bona.
9,0–10 Excel·lent/Distinció.

Sobre aquesta base, els estudiants seran avaluats en diversos aspectes com: Assistència - 10 %
Assignacions - 60 %
Presentació final - 40 %
Publicacions de bloc enviades per obtenir notes finals.

Bibliografia bàsica

• ALLEN, Stan. “Notations + Diagrams: Mapping the Intangible”. Practice: Architecture Technique + Representation. New York : Routledge, 2009. 40-69.
• CORNER, James. “The Agency of Mapping: Speculation, Critique and Invention”. Mappings. Ed. Denis Cosgrove. London: Reaktion Books, 1999. 213-252.
• PAEZ, Roger. Operative Mapping: Maps as Design Tools. New York: Actar, 2019.
• TSCHUMI, Bernard. “Operative Drawing”. The Activist Drawing: Retracing Situationist Architectures from Constant’s New Babylon and Beyond. Eds. de Zegher, Catherine and Mark Wigley. New York: The Drawing Center, 2001. 134-137.

Material complementari

• BATT, Noëlle ed. Penser par le diagramme: de Gilles Deleuze a Gilles Châtelet. Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 2004.
• BERKEL, Ben van et alt. “Between ideogram and image-diagram“. OASE, 48 (1998): 63-71.
• BUNSCHOTEN, Raoul. “Stirring the City: CHORA’s diagrammatics”. OASE, 48 (1998): 72-82.
• CARAËS, Marie-Haude, and Nicole Marchand-Zanartu. Images de Pensée. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2011.
• CARRASCAL, Gabriel. ”El Lugar de la Cartografía”. Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, num. 3 (2012):44-49.
• CERTEAU, Michel de. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984.
• CRAMPTON, Jeremy W. Mapping: A Critical Introduction to Cartography and GIS. Chichester : Wiley- Blackwell, 2010.
• DAIDALOS: Diagrammania, 75 (2000).
• EASTERLING, Keller. Organization Space: Landscapes, Highways, and Houses in America. Cambridge : MIT Press, 1999.
• EISENMAN, Peter. “Diagram, an original scene of writing”. Diagram Diaries. New York: Universe, 1999.
• JACOB, Christian. “The Map as Mediation”. The Sovereign Map: Theoretical Approaches in Cartography Throughout History. Chicago: University of Chicago press, 2006 [1992]. 21-31.
• KWINTER, Sanford. “The Hammer and the Song”. OASE, 48 (1998): 31-43.
• PAEZ, Roger. “Cartografías Operativas y Mapas de Comportamiento”. Querido Público: El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans. Eds. Roger Bernat and Ignasi Duarte. Murcia : CENDEAC, 2009. 173-199. [English translation provided].
• PAEZ, Roger. “Derivas urbanas: la ciudad extrañada”. Revista Indexada de Textos Arquitectónicos, 1 (2014): 120-129. [English translation provided].
• PAEZ, Roger. Cartografia Operativa. Usos del Mapa al projecte Arquitectònic, 1982-2012. Doctoral Dissertation. Departament de Projectes Arquitectònics, ETSAB, Universitat Politècnica de Catalunya, 2015.
• PAEZ, Roger. “Introducción al Concepto de Cartografía Operativa”. Actas I Congreso Iberoamericano redfundamentos, Madrid Dec 11-13 2017, Franco, Arturo, García Germán, Javier, Santiago de Molina, eds., redfundamentos SL (Dec 2017): pgs 1023-1033. Print. [English translation provided].
• PRICE, Cedric. “The Invisible Sandwich”. Re: CP. Basel: Birkhäuser, 2003. 10-13.
• RIVIERE, Jean-Loup ed.. Cartes et Figures de la Terre. Paris : Centre Georges Pompidou, 1980. Print.
• SOMOL, Robert. “Dummy text, or the diagrammatic basis of contemporary architecture”. Diagram Diaries. Peter Eisenman. New York : Universe, 1999. 6-25.
• TSCHUMI, Bernard. “Abstract Mediation and Strategy”. Architecture and Disjunction. Cambridge: The MIT Press, 1996 [1987]. 190-205.
• VIDLER, Anthony. “Diagrams of Utopia”. Daidalos: Berlin Architectural Journal, Issue 64 (2000), 6-16.
• VIDLER, Anthony. “Diagrams of Diagrams: Architectural Abstraction and Modern Representation”.
Representations, Issue 72 (2000), 1-20.
• WOOD, Denis. “Signs in Service of the State”. Rethinking the Power of Maps. New York: The Guilford Press, 2010.
• ZAERA, Alejandro. “Notes for a Topographic Survey”. El Croquis: OMA/Rem Koolhaas, Issue 53+70 (2005): 400-419.
• ZDEBIK, Jakub. Deleuze and the Diagram: Aesthetic Threads in Visual Organization. London: Continuum Books, 2012.