Gestio integral de la construcció, disseny d´interiors

Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció: Disseny d'Interiors

Forma't com a professional en el camp de l'arquitectura interior i dissenya, executa i dirigeix projectes d'arquitectura interior d'espais privats, domèstics, públics i comercials

Rehabilitació i tècnica d'intervenció

Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 14. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Joan Olona Casas 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00
Coneixements previs

Titulacions tècniques i de Grau del sector de la Construcció i de l'Edificació (arquitectes, enginyers edificació, arquitectes tècnics i aparelladors, enginyers civils, industrials, d'obres públiques, etc.)

Objectius

L'alumne assimila un alt nivell de coneixements teoricopràctics sobre les tècniques d'intervenció, el coneixement històric-constructiu dels sistemes tradicionals, sostres (ceràmics, fusta, formigó, ciment aluminós, acer) i elements verticals. Afavorir el treball en equips interdisciplinaris entre els professionals que intervinguin en el patrimoni arquitectònic, fomentant l'estat de coneixements entre els diferents tècnics.

- Formar professionals en el camp de la rehabilitació amb un alt nivell de coneixements teòric - pràctics en aspectes com el diagnòstic, les tècniques d'intervenció i de les lesions dels elements constructius dels sistemes tradicionals (sostres, elements verticals i cimentacions)
- Adquirir coneixements tècnics i metodologies per a la diagnosi i rehabilitació energètica
- Afavorir el treball en equips interdisciplinaris formats per professionals que intervenen en el patrimoni arquitectònic, fomentant l'intercanvi de coneixements entre els diferents tècnics.
- Conscienciar dels valors de protecció del patrimoni i utilitzar de forma crítica materials i processos constructius moderns perquè siguin compatibles amb els materials tradicionals i el caràcter patrimonial de l'edifici.
- Orientar cap al sector empresarial que gestiona aquesta disciplina: organismes, administracions locals i empreses del sector.

Continguts

DIAGNOSI I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ EN SOSTRES
En aquest mòdul es pretén avaluar i diagnosticar els diferents tipus de sostres, des dels resolts amb estructures lineals a bidireccionals. Avaluen i es verifiquen els diferents tipus constructius i la seva evolució estructural. Verificació dels sostres de fusta, ferro, ceràmics i ciment aluminós, així com els de formigó actuals.

DIAGNOSI DE L'ENVOLTANT I AVALUACIÓ ENERGÈTICA
Es pretén abordar les tècniques constructives i la problemàtica més freqüent de les façanes i les cobertes històriques, i en concret la rehabilitació dels elements continus. S'abordaran les diferents tècniques d'intervenció en les façanes: procediments de neteja dels materials. Es determinaran els efectes i les tècniques d'intervenció en lesions d'humitats. Una part important es dedicarà a la rehabilitació tèrmica des d'un punt de vista de la sostenibilitat i d'acord amb les normatives europees d'eficiència energètica.

PATOLOGIA DELS REVESTIMENTS I ACABATS
Els elements que conformen els revestiments i acabats generals dels edificis suposen un cost elevat de reparació en la vida útil de l'edifici. Conèixer les lesions tipus i els sistemes constructius que els conformen, permetrà avaluar la patologia d'aquest tipus de lesions.

DIAGNOSI I TÈCNIQUES INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURES HORITZONTALS
- Diagnosi i tècniques intervenció en forjats de fusta
- Diagnosi i tècniques intervenció en forjats d'acer
- Sostres ceràmics: viabilitat, peritatge i tècniques d'intervenció
- Diagnosi i tècniques intervenció en forjats de formigó
- Diagnosi i tècniques intervenció en voltes
- Casos III i IV

DIAGNOSI DE L'ENVOLTANT I AVALUACIÓ ENERGÈTICA
- Diagnosi energètica: aproximació a l'edifici
- Tècniques de diagnosi: monitorització i simulació energètica
- Certificació energètica
- Rehabilitació energètica de l'edifici
- El soroll i la seva diagnosi
- Casos V i VI

PATOLOGIA DELS REVESTIMENTS I ACABATS
- Les lesions en paviments
- Diagnosi de revestiments continus
- Casos VII i VIII

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26.100
Activitats d'avaluació 26 70

Classes presencials, treballs en grup basats en casos pràctics i desenvolupament d'un projecte de rehabilitació.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
exàmens 20.0

Criteris avaluació
Material complementari