Màster Universitari en Big Data La Salle Campus Barcelona

Màster Universitari en Big Data

Converteix-te en un Enginyer de Dades i aprèn a resoldre els reptes que presenta el cicle de vida del Big Data quant a emmagatzemat, processament, anàlisi i explotació de grans volums d'informació utilitzant les últimes tendències

Mineria de dades

Descripció
En el món industrial i tecnològic contemporani existeix la necessitat de processar grans volums de dades per obtenir informació útil que guiï la presa de decisions. A causa de la magnitud de les dades resulta impossible realitzar les operacions d'extracció de coneixement de manera manual-per exemple, usant fulls de càlcul--, amb el que es requereix d'eines més sofisticades que realitzin el procés de manera automàtica. El propòsit de l'assignatura de Mineria de dades és proveir l'alumne de les eines i tecnologies adequades per processar dades de manera automàtica usant tècniques d'intel·ligència artificial.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els objectius de l'assignatura són els següents:

1. Entendre les aplicacions de la mineria de dades en entorns reals.
a. Focalitzar primàriament en classificació i regressió.
b. Ser capaç de seguir i entendre les últimes tendències de mineria de dades

2. Entendre el flux de treball dels projectes basats en les dades.
a. Ser capaç de desplegar un sistema intel·ligent en producció.
b. Evitar els errors comuns dins dels projectes digitals.

Continguts

Estadística clàssica per a projectes orientats a dades.
Des l'estadística a l'aprenentatge estadístic.
o Aprenentatge supervisat, no supervisat i per reforç.
Mètodes ensemble.
Deep learning.
o Xarxes neuronals convolucionals.

Metodologia

Les classes combinen explicacions teòriques per part del professorat amb altres més pràctiques. La majoria de pràctiques i exercicis d'aquesta assignatura es desenvolupen de manera grupal.

Avaluació

Es realitzaran exercicis per a una avaluació continuada.

Es lliurarà una pràctica al final de l'assignatura.

Criteris avaluació

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

ADM_RA3: L'alumne és capaç d'entendre el funcionament de les eines i tecnologies per a l'anàlisi automàtic (data mining) de grans volums de dades.

Bibliografia bàsica
Material complementari