marketing digital, redes sociales, la salle campus barcelona

Màster Universitari Online en Direcció de Màrqueting Digital i Xarxes Socials

Especialitza't de forma totalment pràctica en la direcció del màrqueting analític, estratègic i operatiu i lidera la nova societat i economia digital.

Màrqueting i Publicitat Digital I

Descripció
L'assignatura de Màrqueting i Publicitat Digital I es divideix en tres grans blocs. En el primer es fa una introducció als conceptes del màrqueting general a nivell estratègic i tàctic i la seva evolució al màrqueting digital, així com una introducció a les diferents polítiques de comunicació digital, i les seves eines associades, i a les conseqüències de la digitalització. El segon bloc se centra en el SEO (posicionament en cercadors) on s'analitzen les bases de la disciplina i les diferents estratègies associades a aquesta. Finalment, s' introdueixen aspectes legals en entorns digitals i de construcció de marca.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Els resultats d'aquesta assignatura són:

RA1: L' alumne coneix com elaborar un pla de màrqueting digital.
RA2: L' alumne coneix les eines principals del màrqueting digital.

Continguts

• Nivells estratègics i blended màrqueting
• El pla de màrqueting digital
• El mercat i el consumidor digital
• Introducció a la publicitat digital
• Pla de medis
• Optimització de motors de cerca

Metodologia

Modalitat Presencial

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:

• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.

• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ

• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.

• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

Modalitat Online Guided

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia (Online Guided) es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels reptes, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma *LMS (*Learning Management *System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:

• Sessió síncrona de kick-off :

o El professor fa una visió general dels continguts i les tasques que l'alumne es trobarà al llarg de la setmana. L'objectiu d'aquesta trobada és tractar de descobrir i desvetllar a nivell personal quins aspectes dels que es tractaran a la setmana poden resultar més difícils a títol individual per a l'alumne.
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.

• Entre connexions síncrones:

o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dubtes.

• Sessió síncrona de check point:

o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.

• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el LMS.

Avaluació

Modalitat Presencial

Activitats d' avaluació altament significatives:
• Qüestionari final [30%]
• Treballs assignatura [70%]

Modalitat online

L' avaluació d' aquesta assignatura consta de les fites i ponderacions següents:

Lliurament: Primers passos pla de MK 20%
Lliurament: Pla de SEO 20%
Entregable: Brand Book 20%
Lliurament final d' assignatura i entrevista 40%

Criteris avaluació

Modalitat Presencial

• Qüestionari final: Respostes del test.
• Treballs d' assignatura. Els tutors del TFM responsables d' avaluar els lliuraments setmanals es basaran en:

o La qualitat del contingut dels treballs segons els requeriments definits en cada lliurament.
o L' ajust als objectius de l' assignatura en curs.
o La coherència amb l' estratègia marcada en el TFM per al cas.
o L'ajust a la realitat del cas/empresa triada.
o El format del document, la qualitat escrita i d' estil del lliurable.
o El compliment dels termes de lliurament. Si es lliuren fora de temps seran qualificades com a "no lliurades" i la qualificació serà "0".

Modalitat online

L' estudiant és capaç de:
• Detectar diversos competidors i els seus tipus.
• Realitzar una completa anàlisi DAFO.
• Detectar almenys 4 objectius que compleixin les 5 premisses dels objectius SMART.
• Entendre què és la metodologia STP, determina a quins segments es dirigirà, com es posicionarà i quina estratègia push/pull va a dur a terme.
• Realitzar un complet estudi de criteris utilitzant diferents eines.
• Entendre i definir una arquitectura web.
• Entendre la importància dels enllaços.
• Conèixer les diferents mètriques que un quadre de comandament SEO ha de contenir.

Bibliografia bàsica

• Dirección de Marketing 12ª edic. Philip Kotler. Pearson Prentice Hall. 2006.
• Marketing Management. Philip Kotler. Pearson Prentice Hall.
• Paul Smith, "SOSTAC ® Guide To Your Perfect Digital Marketing Plan"
• Pere Rosales, "Estrategia digital: cómo usar las nuevas tecnologias mejor que la competencia".
• Javier Alvarez Hernando y Rebeca San José Cabezudo. Comunicación Digital Eficaz y Legal. Editorial Lex Nova - Thomson Reuters ISBN: 978-84-9898-376.
• Guía de uso de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos. Disponible en
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/commo...
• Geoffrey Moore, “Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers”Jeroen Boschma , “Generación Einstein”
• The Art of SEO. Rand Fishkin, Eric Enge. Ed.O’Really. 2012
• Posicionamiento en buscadores. Fernando Maciá. Anaya. 2012
• Branding. Tendencias y retos en la comunicación de marca. Javier Velilla http://www.amazon.com/Branding-Tendencias-retos-comunicaci%C3%B3n- marca/dp/8497880765/ref=pd_sim_b_1?ie=UTF8&refRID=1G9S83WCYVD0N0X5CA9B
• Lovemarks. El futuro más allá de las marcas. Kevin Roberts http://www.amazon.com/Lovemarks-futuro-marcas-Spanish- Edition/dp/8495787806/ref=pd_rhf_dp_s_cp_2_741Q?ie=UTF8&refRID=1YR0ZM9SQ2W15EE CDHWB
• Brand. Wally Olins http://www.amazon.com/Brand-Wally-Olins-Brands- Especiales/dp/847506664X/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1422745402&sr=8- 12&keywords=wally+olins

Material complementari

A cada sessió, i com a part del programa, s'identificaran i es recomenaran continguts multimèdia complementaris que seran actualitzats pels professors en la mesura que sigui necessari.

List of Professors
Sergio Diaz Torne