mba full time la salle campus barcelona

MBA Full Time

Un MBA dissenyat per capacitar als futurs directius en el seu viatge a l'èxit en el desafiador món dels negocis en l'era digital

Descripció
El Màrqueting és una de les àrees més complexes dins d'una empresa, ja que requereix el domini d'una àmplia gamma d'habilitats. L'anàlisi dels mercats i la planificació d'estratègies requereix tant coneixement de ciències de la conducta i l'experiència, així com els punts de vista de la dinàmica social i la visió competitiva. Els problemes de Màrqueting podrien abordar-se des de l'anàlisi de dades quantitatives com qualitatives, així com els inputs de persones expertes o grups. A més de la presa de decisions orientada a l'empresa, la filosofia inherent a la pensada de màrqueting va més enllà i s'utilitza en tots els àmbits de l'activitat social (política, les organitzacions socials, països, ciutats, etc.). El camp és cada vegada més ampli i la profunda comprensió dels conceptes de màrqueting, processos i eines és clau per competir millor en qualsevol mercat. I aquesta competitivitat global en què treballem genera una major complexitat de l'entorn, el que genera un avantatge competitiu clar a les empreses que tenen clara aquesta orientació cap al consumidor. Al llarg de el curs es treballarà tant les dimensions estratègiques com les operatives de màrqueting, tant a nivell domèstic com a nivell internacional.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

L'objectiu d'aquest curs és introduir als participants en la disciplina del màrqueting i guiar-los a través del procés d'anàlisi, planificació i execució d'estratègies i activitats de màrqueting. A la fi de el curs, els estudiants han de:
- Comprendre i aplicar els conceptes de màrqueting més importants, com l'anàlisi de mercat, la segmentació i targeting, definir una proposta de valor, el cicle de vida del producte, etc.
- Desenvolupar les habilitats necessàries en la presa de decisions de màrqueting. Al llarg de el curs els estudiants han d'aprendre a analitzar la comercialització i l'entorn empresarial en què operen les organitzacions per determinar els principals problemes i oportunitats als quals s'enfronten. Desenvolupar les alternatives estratègiques per seleccionar la més adequada i convertir-la en plans d'accions concretes.
- Poder implementar una estratègia de màrqueting tant a nivell domèstic com internacional.

Continguts

- Introducció al Marketing.
- Mercat de referència i anàlisi de porfolio.
- Estratègies de creixement i expansió internacional.
- Comportament de consumidor.
- Segmentation & Targeting.
- Proposta de valor.
- Preu.
- Producte.
- Promoció.
- Distribució.

Metodologia

Abans de l'inici de la sessió l'alumne ha de treballar pel seu compte les tasques prèvies, en aquest cas la lectura o visualització del material acadèmic recomanat pel professor, així com la resolució dels casos o exercicis proposats.

Les sessions es divideixen en dos blocs:
- Bloc de teoria. A l'inici d'algunes de les sessions l'alumne de plantejar els dubtes sorgits en les tasques de treball prèvies. El professor imparteix els conceptes i eines relacionats amb la temàtica de la sessió.
- Bloc de pràctica. Els alumnes apliquen i desenvolupen els conceptes i eines mitjançant casos i exercicis pràctics en grup. Els diferents grups de treball proposen una recomanació que ha d'estar ben suportada i argumentada. Tots junts vam discutir el cas i contrastem les diferents recomanacions de solució a el problema, plantejat tant la metodologia i com el procés seguit per assolir aquesta proposta.

Després d'algunes sessions l'alumne ha de treballar de manera individual les tasques posteriors proposades en el pla de treball de l'assignatura que complementen els continguts de la sessió.

Avaluació

- Examen: 40%
- Casos pràctics (en grup): 40%
- Personal Màrqueting Pla (individual): 20%

Criteris avaluació

- Examen: Qualitat de les respostes a les preguntes que planteja l'examen.
- Casos pràctics: Qualitat de les respostes a les preguntes que plantegen els casos.
- Personal Màrqueting Pla: Qualitat de l'informe, format, completesa i bon ús dels conceptes de màrqueting, valor afegit.

Resultats d'aprenentatge:
- RA1: Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en la direcció d'un departament de màrqueting en un entorn internacional.
- RA2: Organitzar i practicar auditories de màrqueting afrontant la complexitat de formular judicis finals a partir d'una informació que en la majoria de les ocasions serà incompleta o limitada.
- RA3: Formular un pla de màrqueting que aporti clars valors diferencials i que estigui alineat amb l'estratègia competitiva i els objectius estratègics d'una empresa multinacional.

Competències bàsiques i generals:
- CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències transversals:
- CT4: Aplicar mètodes quantitatius i qualitatius a la resolució de problemes empresarials.

Competències específiques:
- CE3: Aplicar un enfocament innovador i emprenedor als problemes empresarials.
- CE6: Utilitzar tecnologia en les activitats relacionades amb la gestió empresarial com a eina competitiva en mercats globals.
- CE10: Ser capaços de definir una política de màrqueting particularitzada per a les condicions de la pròpia empresa, que permeti generar avantatges competitius i que tingui en compte els entorns online i la globalitat dels mercats.

Bibliografia bàsica

- Principios de Marketing. Philip Kotler & Gary Armstrong. Pearson – Prentice Hall.
- Marketing Management. Philip Kotler & Kevin Keller. Prentice Hall.
- The consumer decision journey. McKinsey Quarterly 2009 Number 3.

Material complementari

- Marketing in a Silo Word: The new CMO challenge. David A. Aaker. California Management Review. Vol. 51. No. I 2008.
- From oxcart to Wal-Mart: Four keys to reaching emerging-market consumers. McKinsey Quarterly October 2012.
- Strategic Channel Design. Erin Anderson. MIT Sloan Management Review. July 15 1997.
- Tweet me, friend me, make me buy. Barbara Giamanco & Kent Gregoire. Harvard Business Review. July-August 2012.
- The institutional yes. Julia Kirby & Thomas Stewart. Harvard Business Review. October 2007.