Màster Universitari Online en Supply Chain Management and Technology (Self-Driven)

Impulsa la teva carrera amb un programa integral en gestió de la cadena de subministrament que s'adapta completament a tu. Ajusta la teva dedicació, crea el teu propi calendari i autogestiona la durada del programa fins a 2 anys.

Nid: 22843
Pla d'estudis
PRIMER SEMESTRE

Estratègia de l'empresa i cadena de subministrament (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteixen conceptes relacionats amb l'estratègia del negoci, com l'estratègia de la cadena de subministrament s'alinea amb les seves necessitats i el paper de la direcció d'operacions. Igualment s'imparteixen coneixements d'aspectes clau d'àmbit general: com promoure la innovació en l'empresa, què és un quadre de comandaments (Balanç Score Card) i la qualitat en l'empresa. S'imparteixen també conceptes sobre la gestió de riscos en la cadena de subministrament i els coneixements inicials de la gestió pressupostària en l'empresa.

 • Alineació de l'estratègia de Supply Chain amb l'estratègia competitiva
 • Estratègia Global de la Supply Chain
 • La direcció i la planificació global d'operacions
 • La qualitat en la Supply Chain
 • Quadre de comandament integral de la Supply Chain
 • Construcció i consolidació pressupostària de la Supply Chain
 • La innovació en la Supply Chain
 • Gestió del risc la Supply Chain

Estratègia de les àrees de Supply Chain (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteixen conceptes relacionats amb el desplegament de l'estratègia general de la cadena de subministrament en les diferents àrees funcionals: planificació, compres, manufacturing, emmagatzematge i distribució i els sistemes tecnològics relacionats. També es treballen continguts relacionats amb el servei al client, la planificació de la demanda (Demand Planning) i com es construeixen els pressupostos relacionats amb la cadena de subministrament.

 • Customer service Global Management
 • La gestió per processos
 • Demand Planning
 • Estratègia global de compres i aprovisionament
 • Estratègia global de manufacturing
 • Estratègia global de distribució
 • Estratègia global de Sistemes i cadena de subministrament
 • Construcció pressupostària de les àrees de Supply Chain

Gestió operativa de Supply Chain (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteixen conceptes relacionats amb la gestió de la cadena de subministrament: Gestió de proveïdors (SRM), Sales and Operational Planning (S&OP), gestió de l'aprovisionament i dels estocs (Inventory management). S'imparteixen coneixements entorn de la gestió de l’emmagatzematge i el transport primari. Es complementa amb la tercera sessió de pressupostos en la qual s'imparteix com fer el seguiment i control del pressupost de la cadena de subministrament.

 • Gestió operativa de proveïdors
 • Sales & Operational Planning
 • Gestió de l'aprovisionament
 • Gestió d'estocs
 • Distribució: Emmagatzematge i Picking
 • Distribució: Transport primari
 • Distribució: Transport primari II
 • Control pressupostari de la Supply Chain

Gestió empresarial i econòmic‐financera (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteixen conceptes relacionats amb el management general de l'empresa en la part comercial i financera. Els alumnes coneixen què és el màrqueting i el màrqueting digital, la importància d'entendre bé les necessitats dels clients per a donar un bon servei. Es treballen continguts entorn de tipus de negocis en e‐commerce i què és una estratègia de xarxes socials en l'empresa. En la part financera, es dota a l'alumne dels coneixements financers bàsics: Balanç, compte de resultats i d'explotació; tipologia de costos i l'anàlisi de l'inventari des del punt de vista financer i eines per a poder avaluar un projecte i/o inversió (VAN, TIR i Payback).

 • Màrqueting i comportament del consumidor
 • eCommerce i màrqueting digital
 • Xarxes socials
 • Canals de distribució i les seves necessitats de servei
 • Introducció econòmic‐financera
 • Anàlisi de costos
 • Valoració d'inventaris
 • Anàlisi d'inversions

Gestió de projectes (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteix la metodologia per a dur a terme un projecte amb èxit. Les etapes que es treballen són la inicial en la qual s'estableix l'estratègia inicial, definició del projecte, la seva planificació i la gestió de riscos i recursos. Etapa d'execució, seguiment i tancament. A més, s'introdueix a l'alumne en la metodologia agile aplicada a la gestió i implantació de projectes.

 • Introducció al project management
 • Estratègia inicial
 • Definició del projecte
 • Planificació del projecte i gestió de recursos
 • Risk management
 • Agile
 • Execució i seguiment
 • Presentació de casos
SEGON SEMESTRE

Cadena de subministrament internacional & Lean Logistics (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteixen conceptes relacionats amb la gestió de la cadena de subministrament en el seu entorn internacional: importacions, exportacions i els Incoterms que regulen les transaccions internacionals. També s'imparteix els coneixements relacionats amb la millora continuada aplicada a la cadena de subministrament: metodologies, eines i creació d'escenaris per a la presa de decisions.

 • Global Supply Chain
 • Incoterms i gestió documentària internacional
 • Gestió de les importacions
 • Distribució logística internacional
 • Operativa Lean
 • Decisions Lean
 • Eines Lean
 • Lean i millora contínua

Transformació digital de l'empresa (5 ECTS)
En aquesta assignatura es tractarà sobre les diferents maneres d’abastar la transformació digital a l’empresa així com les tècniques que existeixen i les possibles aplicacions.

 • Tipus de transformació digital
 • Maneres de dissenyar la TD
 • Maneres d'aplicar la TD en l'empresa
 • Big Data, Data Science
 • Artificial Intelligence, Machine learning, Deep Learning i Internet of Things
 • Realitat virtual, augmentada i estesa
 • Smart manufacturing, impressió 3D / Fabricació additiva

eCommerce i eLogistics (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteix els coneixements relacionats amb l'eCommerce i la seva operativa específica en la gestió i lliurament de les comandes (emmagatzematge i distribució). També es revisen diversos sistemes tecnològics de suport a la gestió de les diferents àrees de la cadena de subministrament (e‐sourcing, e‐procurement, SGAs, sistemes d'automatització de magatzems i TMS) de manera que coneguin les possibilitats de tecnificació que existeixen.

 • eCommerce i Supply Chain
 • Sistemes tecnològics de planificació de la demanda
 • ePurchasing
 • Sistemes tecnològics de compres
 • eLogistics
 • Sistemes tecnològics de gestió / automatització de magatzematge i picking
 • Sistemes tecnològics de gestió de transport

Tecnologia de la cadena de subministrament (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteixen conceptes relacionats amb la cadena de subministrament digital, l'elecció de sistemes de suport a la cadena de subministrament i la implantació d'aquests sistemes en l'empresa. També es comparteixen experiències d'aplicació de les noves tecnologies a la cadena de subministrament.

 • Digital Supply Chain
 • Selecció de sistemes tecnològics en la empresa
 • Implantació de sistemes en l'empresa
 • Business Intelligence: Cloud computing, Big Data Analytics for SC
 • IA per Supply Chain
 • IOT i Blockchain in Supply Chain
 • Automatització robòtica en Supply chain
 • RPA, Digital Twins and Digital Towers in Supply Chain

Habilitats directives (5 ECTS)
En aquesta matèria s'imparteixen conceptes relacionats amb el desenvolupament personal de l'alumne quant a les seves competències de gestió a un nivell directiu. Es dota a l'alumne de tècniques i eines per a millorar la seva manera de comunicar-se, negociar o resoldre conflictes. Igualment es treballen tècniques per a liderar i treballar en equip i com desenvolupar col·laboradors. Finalment, es dota a l'alumne de tècniques per a ser més eficaces en la seva organització i gestió del temps. Els alumnes apliquen aquests coneixements a si mateixos avaluant el seu nivell competencial i establint un pla personal de millora.

 • Desenvolupament personal i orientació al canvi
 • Comunicació i presentacions eficients
 • Negociació i resolució de conflictes
 • Treball en equip
 • Lideratge i estils de direcció
 • Desenvolupament de col·laboradors
 • Eficiència personal, productivitat, planificació i gestió del temps
 • Innovació i creativitat aplicada a la presa de decisions

Treball Final de Màster (10 ECTS)
L'objectiu del Treball Final de Màster és la realització d'un projecte que integra i posa en pràctica els coneixements que han anat adquirint a partir dels diferents mòduls del Màster. Aquest projecte serà valorat mitjançant la seva exposició davant d'un tribunal.