Gestio integral de la construcció, disseny d´interiors

Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció: Disseny d'Interiors

Forma't com a professional en el camp de l'arquitectura interior i dissenya, executa i dirigeix projectes d'arquitectura interior d'espais privats, domèstics, públics i comercials

Càlcul de sistemes estructurals

Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 10. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Gemma Muñoz Soria 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00
Coneixements previs

- Titulats universitaris: arquitectes; arquitectes tècnics; enginyers d'edificació; enginyers de camins, canals i ports; enginyers tècnics d'obres públiques; enginyers civils; enginyers de la construcció; enginyers industrials (tècnics i superiors), etc.
- Altres titulats universitaris: amb experiència en el sector de les estructures, projecte, càlcul i execució.

Objectius

Capacitat de realitzar el projecte d'estructures, en tot el procés, des de les primeres decisions, el càlcul, el projecte, l'execució i l'obra acabada.

- Estudiar intensament les estructures en totes les seves fases, així com altres doctrines relacionades. Així mateix es verificarà la diferència entre els sistemes estructurals actuals, tant referent al material com al conjunt d'un sistema.
- Conèixer i analitzar els aspectes vinculants entre l'arquitectura i les estructures, per donar resposta a una perfecta combinació d'aquestes en els projectes arquitectònics, així com una major solució de detalls constructius adaptables a tot tipus d'obres.
- Valorar i realitzar projectes d'estructures d'àmbit internacional de gran complexitat.
- Estudiar el traspàs de coneixements des del càlcul estructural al desenvolupament del projecte a través de nombrosos detalls constructius.
- Planificar, organitzar i dirigir obres en fase d'estructures. Així mateix realitzar minuciosos projectes de manteniment per a la posterior vida útil dels edificis.
- Assessorar en matèria d'estructures a altres tècnics relacionats en la construcció.
- Ampliar els coneixements teòrics a través de diversos i nombrosos exemples pràctics.
- Iniciar un primer desenvolupament potencial en l'activitat investigadora.

Continguts

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Mecànica del sòl i fonaments
- Reconeixement del terreny i estudis geotècnics
- Teories de càlculs del terreny: models de càlcul: normativa
- Tècniques de millora del terreny
- Estructures de fonamentació. Disseny i càlcul.
- Aplicació en detalls constructius i exemples pràctics

Estructures de formigó
- Introducció. Propietats tecnològiques dels materials. Elements estructurals.
- Normatives d'aplicació (Eurocodi 2, EHE-08, ACI 318R-08 ...)
- Formigó en massa, armat
- Formigó pretensat amb armadures pretensades i postensades.
- Sistemes constructius, tipologies: estructures en edificació.
- Aplicació en detalls constructius
- Exemples pràctics
- Altres mètodes internacionals

ESTRUCTURES D'ACER I MIXTES
Estructures d'acer
- L'acer i les seves propietats.
- Normatives d'aplicació
- Càlcul d'estructures d'acer
- Estructures d'acer pos tensat i pretensat
- Resistència al foc de l'estructura
- Sistemes constructius: estructures en edificació
- Aplicació en detalls constructius i el seu càlcul: unions
- Exemples pràctics

ALTRES ESTRUCTURES: FUSTA, CERÀMICA I MAÇONERIA
Estructures de fusta
- La fusta i les seves propietats
- Bases de càlcul i normatives d'aplicació.
- Càlcul d'estructures estructures de fusta
- Sistemes i detalls constructius en fusta
- Protecció de la fusta
- Intervenció en estructures existents
- Exemples pràctics

Estructures de ceràmica i maçoneria
- Els materials de maçoneria
- Normatives d'aplicació
- Càlcul d'estructures de fàbrica
- Sistemes constructius: estructures en edificació
- Aplicació en detalls constructius i el seu càlcul
- Exemples pràctics
- Altres mètodes internacionals

Es basa en el càlcul de sistemes estructurals realitzat pels diferents materials de la construcció: sòls i fonaments, formigó, acer, fusta, ceràmica i maçoneria, i estructures mixtes. Aquesta part es compon de les habilitats, competències i recursos necessaris per als professionals del sector de l'edificació per dur a terme amb eficiència i rigor la seva especialitat sigui aquesta la que sigui.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Mecànica del sòl i fonaments
L'objectiu és donar a conèixer les bases necessàries per a entendre i prevenir el comportament del sòl, com a element de suport dels edificis.
Es potenciarà l'aplicació pràctica des de la interpretació d'uns estudis geotècnics; amb la deducció de les dades d'interès geotècnic necessaris per a la decisió d'un tipus o un altre de fonamentació, així doncs s'aconseguirà escollir el sistema de fonamentació més ideal per a cada cas.

Estructures de formigó
L'objectiu d'aquesta assignatura és realitzar l'anàlisi, comprovació i dimensionat dels diferents elements de formigó que componen l'estructura, per poder redactar posteriorment els documents que permetin construir l'estructura corresponent, així com la realització de plànols amb els detalls constructius respectius, tenint en compte la normativa vigent.

ESTRUCTURES D'ACER I MIXTES
L'objectiu d'aquesta assignatura és realitzar l'anàlisi, comprovació i dimensionat dels diferents elements d'acer i mixtes (d'acer i formigó) que componen l'estructura, per poder redactar posteriorment els documents que permetin construir l'estructura corresponent, així com la realització de plans amb els detalls constructius respectius, tenint en compte la normativa vigent.

ALTRES ESTRUCTURES: FUSTA, CERÀMICA I MAÇONERIA
Estructures de fusta
L'objectiu d'aquesta assignatura és realitzar l'anàlisi, comprovació i dimensionat dels diferents elements de fusta que componen l'estructura, per poder redactar posteriorment els documents que permetin construir l'estructura corresponent, així com la realització de plànols amb els detalls constructius respectius, tenint en compte la normativa vigent.

Estructures de ceràmica i maçoneria
L'objectiu d'aquesta assignatura és realitzar l'anàlisi, comprovació i dimensionat dels diferents elements de fàbrica tant de maó com de maçoneria que componen l'estructura, per poder redactar posteriorment els documents que permetin construir l'estructura corresponent, així com la realització de plànols amb els detalls constructius respectius, tenint en compte la normativa vigent. S'apreciarà l'estudi de materials actuals com ara la ceràmica armada.

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26.100
Activitats d'avaluació 26 70

A través de classes magistrals, juntament amb molts exemples pràctics, l'alumne aprofundirà en les teories estructurals així com en la realitat de l'obra. Així doncs tots els mòduls es componen primer d'una part teòrica, i posteriorment d'un conjunt d'exemples, de manera que l'alumne pot investigar també la part pràctica dels temes. Així mateix es facilitarà un gran grup d'exemples que no faran només referència a construccions del nostre país, sinó que també s'explicaran noves metodologies i sistemes internacionals.
Les classes seran presencials i s'estimularà l'alumne a que participi activament. Al final de cada assignatura, hi haurà una taula rodona amb especialistes amb gran domini del tema, on es podran debatre a l'uníson els possibles dubtes que puguin sorgir, així com escrutar intensament en la matèria.
Al final de cada mòdul es realitzaran uns tallers pràctics perquè l'alumne pugui exposar els coneixements adquirits.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
exàmens 20.0

La càrrega principal d'estudi són treballs a desenvolupar per part de l'alumne, i posteriorment la seva presentació pública, per augmentar la seguretat de l'alumne i dotar-lo d'eines d'exposició, necessàries per al treball diari de l'especialista estructural.
Així mateix, la participació a classe serà avaluable, ja que l'interès de l'alumne és un dels punts més importants per millorar la dinàmica de grup.
Finalment es realitzarà un examen conceptual de les teories adquirides durant les classes magistrals.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Cálculo de Estructuras de Cimentación. Intemac. José Calavera Ruiz.
Muros de contención y muros de sótano. Intemac. José Calavera Ruiz.
Jiménez Montoya Hormigón Armado (15ª edición). Editorial Gustavo Gili A. García Meseguer, F. Morán Cabré, J. C. Arroyo Portero.
Estructuras I (Tomos 1,2 y 3). Apuntes E. T. S. Arquitectura del Vallès. Robert Brufau i Niubó y Modesto Batlle Girona.
Elementos de resistencia de materiales. Editorial Montaner. Timoshenko Young.
Estructuras de Acero. Cálculo, Argüelles, R. e outros, Ed. Bellisco, 2005.
Estructuras de Acero. Uniones y Sistemas Estructurales, Argüelles, R. e outros, Ed. Bellisco, 2007.
Estructuras Metálicas para Edificación adaptado al CTE, Monfort, J., Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2006.
Problemas de Estructuras Metálicas adaptados al Código Técnico, Monfort, J., Pardo, J.L., Guardiola, A., Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2008.
Problemas de Estructuras Metálicas según los criterios del Eurocódigo 3, Monfort, J., Pardo, J.L., Guardiola, A., Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2002.

Material complementari