Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Treball Final de Grau

Descripció
Per graduar amb una llicenciatura tots els estudiants han d'assolir un grau de pas en la tesi / projecte final. La tesi / projecte final és la peça més important de l'obra escrita que els estudiants es comprometen durant els seus estudis de pregrau. La tesi / projecte és la culminació de quatre anys d'estudi i ha de demostrar els coneixements de l'alumne i les capacitats analítiques. El Projecte Final consisteix en una Tesi, un Cas de Gestió o una Proposta de Nova Empresa i s'avalua a través del curs AD001. AD001 no és un curs impartit, però el seu contingut i les activitats d'AD048 ajuden als estudiants a completar els requisits per al TFG, és per això que els 2 cursos estan vinculats.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
4
Crèdits
16.00

Professors Titulars

Professor/a

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els objectius del Projecte Final són els següents:
- Identificar un tema de recerca apropiat en l'àrea d'estudi de l'estudiant.
- Demostrar capacitat d'anàlisi, pensament crític i produir resultats vàlids.
- Treure conclusions i recomanacions apropiades quan sigui necessari.
- Elaborar un document final ben organitzat, ben redactat i innovador i una presentació oral eficaç del projecte de recerca.

Continguts

Hi ha 3 tipus de Projecte TFG que els estudiants poden triar per presentar, que s'expliquen en la següent secció.

1. Tesi
Recerca acadèmica sobre un tema que interessi a l'estudiant:
- Implica la recopilació d'una important revisió de literatura de fonts acadèmiques i aplicades per avaluar la recerca realitzada i l'opinió sobre aquest tema.
- Requereix una recerca en profunditat per recopilar dades sobre el tema.
- Utilitza l'anàlisi de dades per realitzar avaluacions i conclusions.
- Permet als estudiants desenvolupar més coneixements i una major comprensió de l'àrea triada, la qual cosa podria conduir a un estudi posterior més profund o a una projecció laboral.

2. Cas de Gestió
El Cas de Gestió implica la identificació d'un problema o repte empresarial específic que interessi a l'estudiant i més concretament:
- Implica una recerca substancial de la situació passada i present entorn del problema.
- Requereix una recerca secundària en profunditat i una recerca primària per avaluar les solucions existents al problema.
- Requereix la proposta d'una solució detallada i aplicada al problema basada en l'anàlisi de la recerca realitzada.

3. Proposta de Nova Empresa
La Proposta de Nova Empresa és la identificació d'una nova oportunitat de negoci que l'estudiant desitgi explorar, i més concretament:
- Implica una recerca substancial de l'oportunitat de mercat.
- Requereix l'ús d'eines de model de negoci establertes per avaluar i validar l'oportunitat potencial i el mercat.
- Desenvolupa una declaració d'intencions i una proposta de negoci.

Metodologia

Coordinación del Proyecto Final:
La coordinadora del Projecte Final és Dawn Hiscock. El paper de la coordinadora del Projecte Final és proporcionar suport inicial als estudiants en començar la seva recerca i ésser un punt de referència per als alumnes durant el procés.

Promotor del Proyecto Final:
Els promotors dels Projectes Finals són membres del professorat que es comprometen a supervisar els projectes de recerca dels estudiants. L'aparellament dels estudiants amb els promotors es farà a través de la coordinadora del projecte de recerca. Els promotors del Projecte Final han de tenir un interès específic en l'àmbit d'estudi proposat i estar disposats a assumir la responsabilitat de la supervisió del Projecte Final. S'aconsella als estudiants que consultin amb els possibles promotors tan aviat com sigui possible en el procés del Projecte Final.
La relació alumne-promotor no es regeix per cap normativa específica i dependrà de les persones implicades. No obstant això, es posa l'accent en que l'estudiant prengui la iniciativa i la responsabilitat del desenvolupament del seu projecte. El projecte és obra de l'estudiant, no del promotor. El paper del promotor és orientar i assessorar professionalment de manera global.
S'aconsella encaridament que els estudiants i els promotors acordin un calendari de treball amb una sèrie de terminis de lliurament realistes per a la correcció de l'esborrany del treball. Els estudiants han de complir aquests terminis i s'espera que els promotors proporcionin un feedback ràpid. Els estudiants han d'esperar reunir-se amb el seu promotor aproximadament cada 5 setmanes (3 vegades per semestre). És responsabilitat de l'estudiant posar-se en contacte amb el seu promotor per programar aquestes reunions.
Si els estudiants i/o promotors senten que la seva relació amb el projecte no està funcionant, han de posar-se en contacte amb la coordinadora del Projecte Final immediatament.

Els estudiants han d'esperar el següent dels seus promotors:
- Acord per a promoure el tema proposat.
- Assessorament professional sobre l'àrea que s'explorarà.
- Recomanacions de lectures rellevants.
- Suggeriments sobre la millor manera d'estructurar el document del projecte.
- Feedback constructiu sobre l'esborrany del treball.

Els promotors han d'esperar el següent dels seus estudiants:
- Acceptació que el projecte és responsabilitat de l'estudiant.
- Iniciativa a l'hora d'organitzar les reunions.
- Mostres genuïnes de motivació i interès en l'àrea d'estudi.
- Comunicació eficaç.
- Puntualitat.
- Capacitat per complir els terminis.
- Evidències que el feedback es té plenament en consideració.
- Seguiment correcte de tots els procediments i directrius.
- Precisió gramatical i ortogràfica.
- Comportament professional general.

Avaluació

TESI
Posicionament de la recerca 5%
Revisió de literatura 20%
Metodologia 10%
Anàlisi de dades 20%
Conclusions 10%
Estructura de presentació del document i referenciació 10%
Presentació:
- Introducció, revisió de literatura i metodologia 10%
- Anàlisi de dades i conclusions 10%
- Estil de la presentació 5%

CAS DE GESTIÓ
Identificació del problema de l'empresa 10%.
Anàlisi dels antecedents: recerca secundària i primària 25%.
Solució proposada 30%
Presentació i estructura del document 5%
Referenciació 5%
Presentació:
- Visió general del problema 5%
- Solució proposada 10%
- Estil de presentació (Claredat, fluïdesa i maneig de preguntes) 10%

PROPOSTA DE NOVA EMPRESA
Definició del problema 15%
Proposta de solució i validació del model de negoci 25%
Planificació de màrqueting i financera i resultats 15%
Resum i Conclusions 10%
Presentació i estructura del document 5%
Referenciació 5%
Presentació:
- Visió general del problema 5%
- Proposta de solució i validació del model de negoci 10%
- Estil de presentació (Claredat, fluïdesa i maneig de preguntes) 10%

Plagi:
D'acord amb la política universitària aplicada al llarg dels estudis de grau, l'acte de plagiar és inacceptable i, depenent del nivell de gravetat, donarà lloc a la reescriptura o al suspens directe del projecte de recerca.
Els estudiants han de col·laborar estretament amb el promotor del seu projecte de recerca i amb els tutors per evitar el plagi de treballs aliens. Això pot aconseguir-se en part a través d'una referenciació exhaustiva utilitzant el Sistema de Referències d'Harvard (HRS), que és obligatori per a tots els projectes de recerca de grau. El HRS pot combinar-se amb notes a peu de pàgina, però només quan sigui absolutament necessari.
Tingui en compte que el software de detecció de plagi s'utilitza per identificar incidències de plagi en tots els projectes. Tingui present que també es detectarà la traducció de treballs d'altres idiomes.

Criteris avaluació

(Si us plau sol-licitar descripció completa a la secretaria acadèmica si cal)

Bibliografia bàsica

(Cada promotor es proporcionarà / assistirà d'acord amb la tesi / projecte)

Material complementari

No hi ha informació disponible