Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Tecnologies Multimèdia i Internet

Descripció
La tecnologia és una part essencial de qualsevol negoci modern avui dia, i entre totes les noves tecnologies, Internet és clarament la més poderosa, omnipresent i la que té el major potencial per a ajudar al fet que qualsevol negoci tingui èxit. La majoria de les empreses joves més reconegudes, com Google i Facebook, han construït el seu èxit al voltant d'Internet i a les tecnologies multimèdia adequades que els han permès arribar a tot tipus d'usuaris a tot el món, ja sigui a través d'un ordinador, un dispositiu portàtil o qualsevol altra interfície interactiva. L'objectiu d'aquest curs és proporcionar un coneixement sòlid sobre les tecnologies d'avantguarda existents centrades en Internet, que poden proporcionar a qualsevol empresa el poder d'arribar a milers d'usuaris de tot el món i atreure'ls. El programa del curs abasta els següents temes: 1. Fonaments de l'anàlisi de requisits empresarials i de la gestió de projectes 2. Creació de vídeos 3. Creació de llocs web 4. Creació d'aplicacions
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són:
1. Conèixer les tecnologies multimèdia més rellevants i capdavanteres, especialment les enfocades al negoci online.
2. Adquirir un bagatge tecnològic general que permeti als alumnes decidir quines tecnologies són les més adequades, i per què, per a donar suport a l'èxit d'un negoci concret.
3. Augmentar la capacitat i les habilitats necessàries per a utilitzar Internet i les tecnologies multimèdia per a treballar de manera col·laborativa i trobar solucions als reptes que sorgeixin.
4. Treballar de manera pràctica en un projecte de software relacionat amb Internet i les tecnologies multimèdia, per a comprendre millor el procés i els costos del desenvolupament de software en general.
5. Obtenir un coneixement general sobre la diferència en termes de tecnologia interna i desenvolupament entre les aplicacions web i les aplicacions mòbils natives.
6. Ser capaç de desenvolupar interfícies d'aplicacions web i aplicacions mòbils utilitzant les eines de software adequades disponible.

En finalitzar aquest curs, els alumnes hauran de ser capaços d'haver aconseguit els objectius plantejats per a aquest curs i haver desenvolupat les competències enumerades anteriorment. En resum, hauran adquirit un ampli coneixement des del punt de vista tècnic sobre les tecnologies multimèdia actuals que poden utilitzar-se a través d'Internet per a impulsar qualsevol negoci. Això serà especialment útil per a ajudar a la concepció de nous negocis de base tecnològica i a la comprensió del procés de desenvolupament de qualsevol aplicació multimèdia.

Continguts

1. Fonaments de l'anàlisi dels requisits de l'empresa i de la gestió de projectes
a. Documentació de les necessitats del negoci
b. Normes que es podrien utilitzar per a representar les propietats desitjades del producte final
c. Com ponderar les necessitats empresarials i equilibrar els recursos per a aconseguir els resultats desitjats
d. Conceptes bàsics de gestió de projectes

2. Creació de vídeos
a. Aprendre a editar vídeo en Adobe Premiere Pro
b. Crear vídeos senzills amb clips, música, textos i gràfics
c. A tenir en compte: el guió, el missatge, l'objectiu del vídeo i la durada del mateix

3. Creació d'una website
a. Introducció a Internet
b. HTML bàsic
c. Estructura de les pàgines web/websites
d. Navegació, usabilitat
e. Disseny, allotjament i publicació

4. Creació d'una App
a. Introducció a les qüestions relacionades amb els mòbils
b. Web App Frameworks per a mòbils
c. Com impulsar la UX en les aplicacions mòbils
d. Com gestionar múltiples plataformes

Metodologia

1 sessió setmanal en la qual es combinen classes magistrals i activitats individuals i grupals. Els deures s'assignaran de manera individual i el treball en grup es desenvoluparà al llarg del semestre.

1. Classes magistrals: El professor presenta els conceptes teòrics mentre mostra exemples i respon a les preguntes dels alumnes.
2. Pràctiques de laboratori: El professor proposa alguns temes per a investigar, experimentar o treballar, i els alumnes utilitzen els ordinadors del laboratori per a fer les tasques sol·licitades, de manera individual o col·laborativa, segons el cas.
3. Exercicis individuals: Seran tasques curtes que es proposaran periòdicament durant les classes magistrals o de laboratori.
4. Aprenentatge basat en projectes/reptes - Projecte grupal: Es desenvoluparà un projecte final al llarg del curs. Consistirà en la proposta i desenvolupament d'una pàgina web (incloent una versió mòbil). El contingut de vídeo és imprescindible en el lliurament final. Els equips també proposaran un calendari de planificació i desenvolupament, assignaran i distribuiran les tasques, coordinaran els diferents rols, analitzaran i avaluaran el procés i proposaran recomanacions. Els equips presentaran els seus projectes al final del semestre.

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per a aconseguir el seu progrés acadèmic, els estudiants han d'assistir puntualment a totes les classes. A més d'això, es tindran en compte els següents aspectes per a determinar la nota final del curs:
- Participació a classe
- Lliuraments setmanals
- Proactivitat i creativitat en els treballs en grup i en les tasques individuals
- Lliurament puntual dels treballs proposats

La qualificació final del curs es calcularà de la següent manera:
50% Activitats i lliuraments individuals, assistència i participació. Activitat acadèmica moderada.
15% Presentació del projecte de grup a meitat de curs. Activitat acadèmica d'alta importància.
35% Projecte final en grup. Activitat acadèmica d'alta importància.

El requisit per a aprovar aquest curs és completar no menys del 70% dels lliuraments individuals a temps i tenir una mitjana general de notes d'un mínim de 5 sobre 10.
Com aquesta és una classe basada en el laboratori, NO HI HA RECUPERACIONS. NO S'ACCEPTEN els treballs individuals endarrerits. NO S'ACCEPTEN projectes grupals endarrerits.
Els casos identificats de PLAGI en els lliuraments individuals o grupals suspendran el curs.
Els professors es reserven el dret d'avaluar i decidir com procedir en cada situació particular en cas que hi hagi algun conflicte en els equips.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari