Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Recursos Humans

Descripció
La gestió de recursos humans (RRHH) és el procés de contractació, capacitació i compensació de persones, el desenvolupament de polítiques relacionades amb el lloc de treball i el desenvolupament d'estratègies per retenir els empleats. Implica personal, polítiques laborals, beneficis i compensació, retenció, capacitació, lleis laborals i protecció dels empleats. Aquest curs implica una visió general de la gestió de recursos humans, un component fonamental de la competitivitat, l'eficàcia i la sostenibilitat de qualsevol organització. L'activitat de recursos humans determina qui és contractat, com es capacita, avalua i compensa, i quines estratègies s'adopten per retenir-los. Durant el curs, ens enfocarem en les funcions i deures realitzats sota la rúbrica general de Recursos Humans, que poden ser executats per personal de recursos humans, gerents o altres empleats a qui corresponen aquestes responsabilitats. Ens centrarem en els aspectes més comuns de les funcions de recursos humans, com la contractació, la terminació, la compensació, el maneig de problemes de personal i la coordinació general amb la gerència i els empleats amb l'objectiu de garantir un lloc de treball harmoniós i eficient en funció dels costos. Considerarem diversos desafiaments contemporanis associats amb la gestió de recursos humans, com el clima econòmic local i global, la naturalesa canviant de la força laboral, els avenços tecnològics, així com la importància de la igualtat i l'equitat. El curs implica un curs bàsic per a aquells que planegen seguir carreres de RRHH o gerència, mentre evoca la consideració necessària dels assumptes de RRHH per a aquells que planegen treballar en camps alternatius. També està dissenyat per aplicar el coneixement de recursos humans als esforços professionals i acadèmics dels estudiants, com els processos de sol·licitud d'ocupació i entrevistes, donar i rebre comentaris i comprendre les expectatives comunes dels empleats dins de les organitzacions. Comprendre els assumptes de recursos humans des de la perspectiva de la gerència i el personal de recursos humans pot conduir a un maneig més hàbil dels problemes relacionats amb el personal i una millor capacitat per navegar en la vida laboral posterior.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs busca ajudar els estudiants a:
- Desenvolupar una comprensió general de la gestió de recursos humans i el seu paper estratègic dins d'una organització. Comprendre les funcions, deures i responsabilitats principals del personal de recursos humans.
- Desenvolupar una consciència de les limitacions i consideracions comunes dins de les organitzacions que entren en joc en el procés de presa de decisions de recursos humans, incloses les influències "macro" més àmplies, és a dir, factors econòmics globals i locals, factors socioculturals, polítics i tecnològics.
- Familiaritzar-se amb el procés d'entrevista i selecció des de la perspectiva de la gestió de recursos humans, d'una banda, i saber com preparar-se per l'altre.
- Aprofitar les habilitats existents en la resolució de problemes i la presa de decisions utilitzant la informació disponible, situant els problemes dins de l'organització i establint mesures de resolució apropiades.
- Desenvolupar encara més les habilitats acadèmiques necessàries de lectura i escriptura, treballant amb publicacions del camp de recursos humans.

Els resultats d'Aprenentatge d'aquesta assignatura són:
- Adquirir una àmplia comprensió del camp de la gestió de recursos humans, així com el paper i els requisits de la funció de recursos humans.
- Per adquirir habilitats en la resolució de problemes i la presa de decisions utilitzant informació rellevant, apliqui mètodes apropiats i situï el problema dins de tota l'organització.
- Analitzar i avaluar comportaments i decisions en un context empresarial tenint en compte factors econòmics, legals, socials i ètics.
- Per perfeccionar el treball en equip i les habilitats de relacions interpersonals, al mateix temps que es desenvolupa la creativitat i les habilitats d'aprenentatge independent.
- Avaluar la influència i l'efecte / impacte de les pràctiques de RRHH en la seva pròpia carrera professional.
- Analitzar i avaluar el paper de la tecnologia en l'evolució de les pràctiques de RRHH.

Continguts

Els principals temes a cobrir en el curs s'enumeren a continuació:
- Introducció a la gestió de recursos humans
- Desenvolupament i implementació de plans estratègics de gestió de recursos humans
- Reclutament
- Selecció
- Gestió del rendiment dels empleats
- Avaluació dels empleats
- Compensació i beneficis
- Capacitació i desenvolupament
- Diversitat i multiculturalisme.
- Comunicació reeixida dels empleats
- Retenció i motivació

Metodologia

Les classes estan dissenyades amb un enfocament interactiu de "teoria i després aplicació". El primer s'imparteix a través de lectures assignades i conferències, mentre que l'aplicació es realitza mitjançant qüestionaris, treball en equip, presentacions, debats, escenaris hipotètics i altres activitats a classe i tasques. Si bé el professor les administracions, les classes són, en última instància, la creació conjunta dels alumnes i el professor, ja que s'ha de fer molt èmfasi en la participació i participació dels alumnes durant aquest curs. S'espera que els estudiants adoptin un enfocament proactiu i professional per al seu propi aprenentatge, convidats a donar les seves opinions i mostrar un pensament crític al llarg de les classes i el treball presentat. El treball en equip es considera un element essencial per a millorar les habilitats de comunicació dels estudiants i aplana el camí per a treballar amb col·legues en contextos comercials reals. Durant aquest curs, els estudiants també tindran l'oportunitat d'escriure els seus propis currículums i obtindran informació sobre els processos generals d'entrevista i la millor manera de preparar-se per a ells.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
- 10% basat en la qualificació de l'estudiant d'Innovació i inspiració

Activitats moderadament significatives
- 30% de participació a classe: individual i grupal; a classe i tasca
- 10% Presentació informe / article de recerca

Activitats altament significatives
- 20% midterm exam: amb preguntes de respostes curtes i preguntes d'estil d'assaig
- 25% Projecte final: Treball de redacció i presentació

POLÍTICA DE RECUPERACIÓ: Es pot atorgar una qualificació màxima de 5.
70% examen escrit
30% Exercicis i activitats a enviar

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Els estudiants rebran material de lectura a través d'eStudy. Consulteu també la llista de lectures recomanades a continuació.

Llibre de text requerit:
Human Resource Management, ebook available online by University of Minnesota Libraries Publishing: https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=71

Material complementari

Altres llibres de text recomanats:
- Dolan, S. L., Schuler, R. S., Jackson, S., and Vall Cabrera, R. (2007). La Gestió dels Recursos Humans: Com atraure, retenir i desenvolupar amb èxit el capital humà en temps de transformació. New York. McGraw Hill
- Mondy, E. W. and Noe Robert M. (2005). Human Resource Management. Prentice Hall.
- Legge, K. (2005) Human Resource Management: Rhetorics & Realities; Anniversary Edition. London. Palgrave Macmillan.
- Lussier, R. & Hendon, J. (2013). Human Resource Management - Functions, Applications, Skill Development. Thousand Oaks, Califòrnia. Sage Publications.
- Snell, S. & Bohlander, J. (2013). Managing Human Resources, Boston Massachusetts. Cengage Learning.

Coursera - MOOC
Els estudiants poden completar els següents cursos oferts en línia per la Universitat de Minnesota (opcional) per guanyar punts de bonificació: https://www.coursera.org/learn/managing‐human‐resources

Course Social Media
El següent grup de LinkedIn es recomana per a estudiants interessats a seguir debats en línia i l'intercanvi d'idees de recursos humans: https://www.linkedin.com/groups/125177/profile