Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Pensament i creativitat I

Descripció
Al llarg del primer curs de l’assignatura Pensament i Creativitat, l’alumne s’introduirà en algunes de les teories ètiques més importants i aprendrà a analitzar problemes i dilemes actuals des de diferents criteris ètics.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
2.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els objectius d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Capacitat de definir conceptes bàsics.
RA.02 Haver integrat la responsabilitat social i ètica de la professió.
RA.03 Tenir interès i instruments per a la creativitat i la innovació.
RA.04 Capacitat de crear la cultura de l'empresa i la responsabilitat corporativa.

Continguts

1. Introducció general
2. On som: era de la tecnociència
3. Introducció a l'ètica
4. L'utilitarisme
5. El llibertarisme
6. El deontologisme
7. L'igualitarisme

Metodologia

Pensament i Creativitat I combinarà els seminaris amb el mètode de casos i les classes de problemes.
Es connectarà la teoria tractada amb qüestions actuals relacionades amb l’experiència dels alumnes.
S'estimularà el diàleg i reflexió grupal sobre les qüestions tractades a classe.
L’alumne haurà de prendre apunts i llegir alguns textos a casa per a fer possible que a classe es pugui reflexionar sobre casos pràctics (just-in-time teaching).

Avaluació

L'assignatura de Pensament i Creativitat seguirà una avaluació continuada:
• Exàmens*: 40% de la nota (exàmens presencials)
• Exercicis*: 45% de la nota (qüestionaris online, activitats de redacció a través de l'eStudy)
• Assistència, disposició i participació: 15% de la nota

*Si l'alumne reuneix alguna condició acreditada (TDH, dislèxia, etc.) que fa que requereixi més temps per a realitzar algun exercici, haurà de comunicar-ho i acreditar-ho amb antel·lació al seu tutor i comunicar-ho al professor de PiC1 14 dies abans de l'activitat d'avaluació. Si ho considera oportú, el professor li oferirá un 25% de temps extra.

La nota final de l'assignatura serà el resultat de la mitjana de la nota del 1r semestre i la del 2n semestre. Si la mitjana és igual o superior a 5, l'assignatura estarà superada. En cas contrari, l'assignatura estarà suspesa i l'estudiant haurà de presentar-se a l'avaluació extraordinària.

A efectes de la normativa de còpies del campus, els exàmens presencials i les activitats de redacció a través de l'eStudy seran considerades activitats d'avaluació altament significatives; els qüestionaris online seran considerats activitats moderadament significatives.
Segons la normativa, una còpia total o parcial, premeditada o no premeditada, en les activitats altament significatives serà considerada una falta greu; a les activitats moderadament significatives serà considerada una falta lleu.
Segons la mateixa normativa, es procedirà de la següent manera en detectar la còpia:

• Falta greu: qualificació de 0 en la convocatòria oficial actual i pèrdua de la següent convocatòria oficial (amb qualificació de No Presentat).
• Falta lleu: qualificació de 0 en la totalitat de l’activitat d’avaluació implicada.

L'avaluació extraordinària serà a principis de juliol. Hi haurà dues modalitats: el curs sencer o només un semestre (el 1r o el 2n). Consistirà en un examen de en que l'alumne haurà de contestar a diverses preguntes sobre el temari. Per a aprovar, no només caldrà estudiar el material de classe, sinó també la bibliografia indicada (no serà suficient amb apunts i lectures de classe). La nota màxima d'aquesta convocatòria és un 5.

Tot alumne que hagi realitzat l’examen en les condicions correctes té dret a revisió d'examen. A la convocatòria ordinària i extraordinària la revisió sempre s’ha de demanar en el termini de les dues setmanes posteriors a la publicació de la nota. Passat aquest termini les notes seran inamovibles.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

CAMPS, Victoria. Breve historia de la ética. Barcelona: RBA, 2013.
(coord.). Historia de la ética. 3 vols. Barcelona: Crítica, 1988-1992.
CORTINA, Adela. ¿Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós, 2013.
Ética mínima: Introducción a la filosofía práctica. Madrid: Tecnos, 1986.
MacINTYRE, Alasdair. Historia de la ética. Barcelona: Paidós, 1991.
A Short History of Ethics. London: Routledge, 2006.
SAVATER, Fernando. Ética para Amador. Barcelona: Ariel, 2011.
SMART, John. J. and WILLIAMS, B. Utilitarianism: For and Against. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1973.

Material complementari