Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Operacions i producció

Descripció
Aquest curs posa l'accent en els aspectes estratègics, tàctics i de planificació operativa de la direcció d'operacions, repassant els conceptes i mètodes analítics que són útils per a entendre la gestió de les operacions d'una empresa. Proporciona una visió general de la gestió d'operacions, i se centra en els processos fonamentals d'una empresa, amb un interès especial a on s'afegeix el valor en els processos organitzatius. El nostre objectiu és familiaritzar als estudiants amb els problemes i les qüestions a les quals s'enfronten els directors d'operacions, i proporcionar-los el llenguatge, els conceptes, les idees i les eines per a tractar aquestes qüestions amb la finalitat d'obtenir un avantatge competitiu a través de les operacions.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

1. Explicar el paper de la gestió d'operacions en l'estratègia global de l'empresa.
2. Comprendre les connexions entre la direcció d'operacions i altres activitats funcionals de l'empresa
3. Aplicar tècniques quantitatives per a resoldre qüestions operatives. Seguint els estàndards APICS.
4. Comprendre els elements clau de la OM: disseny de béns i serveis, gestió de la qualitat, disseny de layouts, gestió d'inventaris, planificació de la fabricació/capacitat, planificació de vendes i operacions.
5. Valorar les diferents eines i tecnologies informàtiques que poden tenir una implicació directa en la Gestió d'Operacions, com les Torres de Control SCh, Machine Learning, Big Data.
6. Tenir una visió àmplia de l'aplicabilitat de l'Operació de l'Ètica i la Sostenibilitat en les seves 3 dimensions (econòmica, social i ambiental).

Continguts

Introducció a la gestió d'operacions.
Disseny de serveis i productes.
Capacitat, previsió, planificació, procés de fabricació i disposició.
Gestió d'inventaris i planificació agregada.
Qualitat.
Sistemes d'informació i tecnologia dins de la OM.
Sostenibilitat.

Metodologia

L'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que busquen fomentar la comprensió de la funció de gestió d'operacions, així com de la seva vessant pràctica.
El curs consistirà en una combinació de conferències PPT, tasques, estudis de casos, simulacions, treballs en equip, presentacions individuals i grupals, activitats de rol-play i exercicis analítics.
També utilitzarem una àmplia varietat de fonts multimèdia com a vídeos, podcasts i blogs per a complementar els escrits. Les classes es basaran en presentacions PP i en lectures a casa.
Ponent convidat: en funció de la seva disponibilitat, es podria comptar amb un convidat per a millorar l'aprenentatge de determinats temes de la OM.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en:
Avaluació contínua 30%.
Projecte final 20%
Examen parcial 20%.
Examen final 30%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Operations Management 13e: Stevenson, WJ, Saunder College of Business, McGraw Hill. 2018

Material complementari