Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Noves tecnologies i desenvolupament econòmic

Descripció
L'objectiu d'aquest curs és que els estudiants adquireixin els coneixements necessaris per a poder simular i gestionar el procés de transferència de noves tecnologies al mercat. El curs es divideix en dues parts. La primera part del curs, Difusió de la innovació, se centra en la simulació del procés de transferència. Els alumnes aprendran a proposar i analitzar diferents models de difusió per a comprendre l'evolució de la transferència de noves tecnologies i innovacions en l'economia. Es pretén que aquests models siguin útils per a dissenyar estratègies de gestió que puguin ajudar en la difusió. La segona part del curs, Economia del Coneixement i Transferència del Coneixement, ofereix un estudi en profunditat de l'economia del coneixement, i de com el coneixement i la tecnologia es transfereixen entre diferents institucions per a crear activitat econòmica. Utilitzant una perspectiva estratègica, el curs pretén desenvolupar una sòlida comprensió d'alt nivell de la relació entre les organitzacions i persones que generen coneixement, i les institucions que generen riquesa a partir d'aquest coneixement: les empreses. Aquesta part de l'aprenentatge del curs es basa també en l'estudi de coneguts casos reals de processos de transferència de coneixement i tecnologia, tant reeixits com fallits. Finalment, s'estudiarà la relació entre els patrons de difusió de determinades tecnologies i països, i els resultats de l'economia del coneixement en aquests mateixos països.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Investigador

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

En finalitzar el curs, els estudiants hauran de ser capaços de:
- Entendre com funciona el procés de difusió de la innovació
- Identificar les diferents fases del cicle de vida de l'adopció de la tecnologia i els patrons d'adopció
- Recollir i llegir dades sobre la difusió d'innovacions procedents de diverses fonts
- Aplicar una estratègia de simulació de models de difusió utilitzant Excel
- Determinar les característiques de la innovació
- Identificar els diferents patrons d'adopció i les seves característiques
- Identificar les diferents etapes de decisió dels adoptants
- Comprendre els problemes de caracterització de l'Economia del Coneixement
- Conèixer les limitacions dels indicadors de l'Economia del Coneixement
- Comprendre els avantatges i limitacions del sistema de patents
- Conèixer els diferents models de Transferència de Tecnologia
- Buscar mercats tecnològics
- Comprendre el paper de la tutoria
- Comprendre l'impacte dels actuals Acords Comercials Internacionals en la Transferència de Coneixement
- Comprendre la relació entre els indicadors de l'economia del coneixement i les pautes de difusió de les noves tecnologies

Continguts

Setmana 01
- Teoria (3h) - Introducció al curs; Cicle de vida de l'adopció de tecnologia i corbes S; Models de difusió:
a) Discussió dels conceptes bàsics i del cicle de vida de l'adopció de la tecnologia
b) Definició del projecte final; Introducció a les fonts de dades
c) Cinc models matemàtics per a estudiar la difusió de la innovació
d) Models amb un paràmetre
- Deures

Setmana 02
- Sessió de laboratori (2h) - Revisar els informes i organitzar les dades per a començar amb els models de simulació
- Teoria (1h) - Marc d'adopció de Rogers (I)

Setmana 03
- Teoria (1h) - Marc d'adopció de Rogers (II) Creuar l'abisme
- Sessió de laboratori (2h) - Models de simulació (Exponencial; Influent; Logístic; Gompertz; Bass)

Setmana 04
- Teoria (2h) - Qüestions avançades de l'adopció de les IT - Leapfrogging; Usos i Gratificacions; Quitters; Resistència a l'adopció
- Sessió de laboratori (1h) - Obtenció de resultats (resum de resultats; disseny de clústers)

Setmana 05
- Sessió de laboratori (1h) - Construir la presentació
- Sessió voluntària (2h) - Revisió de la teoria i els laboratoris

Setmana 06
- Control de les presentacions del projecte - Cada grup presenta l'estat del seu projecte (presentació de 10 minuts)

Setmana 07 - Examen parcial

Setmana 8
- Teoria (3h) - Economia del coneixement i societat de la informació
a) Índex de l'Economia del Coneixement; Índex Global d'Innovació; DESI; Índex de Preparació per a la Xarxa
b) L'Estratègia de Lisboa i la teoria de la destrucció creativa de Schumpeter
c) Quadre d'indicadors de la Unió per la innovació de la UE
d) Sistemes nacionals d'innovació; definició; principals actors
- Tasques de grup: es prepararan i presentaran en la pròxima classe: Repte 1.

Setmana 9
- Sessió de presentació en grup (1,5h) - Economia del Coneixement i Societat de la Informació
- Teoria (1,5h) - Transferència de Tecnologia (Definicions. Llicències vs. Creació de noves empreses. Dos exemples: Trinity College vs. Universitat de Stanford).
- Tasques de grup: a preparar i presentar en la pròxima classe: Repte 2

Setmana 13
- Sessió de presentació en grup (2h) - La història secreta de Silicon Valley
- Teoria (1h) - Accelerar la transferència de les eines de tecnologia: eines i tècniques; l'estat empresarial
- No hi ha tasca de grup.

Setmana 14
- Teoria (3h)
a) Propietat intel·lectual
b) Patents; secrets comercials; drets d'autor i marques registrades
c) Propietat Intel·lectual; Propietat Intel·lectual, i la Indústria de la Música
- Tasques de grup: a preparar i presentar en la pròxima classe: Repte 3

Setmana 15
- Sessió de presentació en grup (1,5 h)
- Teoria (1,5 h)
a) Propietat intel·lectual
b) Revisió del cas MP3

Setmana 16: Examen Revisió de diapositives

Setmana 17: Examen final

Metodologia

El curs es divideix en dues parts.

La part I del curs permet un primer contacte amb els conceptes entorn de la difusió de la innovació i els models de simulació associats, el procés de simulació mitjançant models i la comprensió de les forces que poden afectar la difusió. L'enfocament metodològic i les eines pedagògiques es recolzen en la plataforma d'eLearning (eStudy) i pretenen proporcionar una experiència d'aprenentatge integral. Per a cada tema, s'utilitzarà una combinació de les següents eines:
- Conferències: Es presentaran als estudiants continguts sobre els principals temes tractats en el curs. S'espera la participació activa dels estudiants.
- Exercicis de debat: Es realitzaran qüestionaris i exercicis per a reforçar els conceptes de la sessió. Per tant, s'espera que els estudiants discuteixin les qüestions clau de cada tema.
- Sessions de laboratori: Es programaran algunes sessions de laboratori per a proporcionar suport substantiu en el procés d'aprenentatge de les tècniques i models de simulació i per a assegurar el progrés del Projecte Final dels estudiants.
- Lectures: Es proporciona una llista de llibres i articles recomanats per a una major comprensió dels temes principals.

La Part II del curs es divideix en 6 temes diferents, cadascun dels quals se centra en un aspecte diferent de la transferència de noves tecnologies a l'economia. Per a cada tema, s'utilitzarà una combinació de:
- Conferències: Es presentaran als estudiants continguts sobre els principals temes tractats en el curs.
- Tasques setmanals: Les tasques es lliuraran ABANS de la presentació de cada tema. Per tant, no s'espera que els estudiants donin una resposta correcta o incorrecta en cada tasca, sinó que s'espera que pensin en les qüestions principals de cada tema.
- Debats a classe: Es discutiran molts casos al llarg del curs. Només s'obtindrà el màxim benefici per a l'alumne si s'ha preparat cada cas realitzant prèviament la tasca setmanal corresponent.
- Lectures: Es proporciona una llista de llibres i documents recomanats. A més, es podran consultar altres fonts durant el curs.
- Vídeos: Quan estiguin disponibles, també es veuran vídeos rellevants com a material addicional per a les discussions a classe. La presentació final del projecte serà un exercici de síntesi, en el qual s'estudiaran les relacions entre la difusió de tecnologies específiques als països seleccionats i els resultats dels països en l'economia del coneixement. Els patrons de difusió identificats als països seleccionats hauran d'explicar-se en termes d'indicadors de l'economia del coneixement per a aquests mateixos països.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en una avaluació global de tot el curs. La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:

10%: Participació en classe (incloent les avaluacions setmanals)

20%: Presentació del projecte
- S'ha de pujar ABANS del diumenge 13 de març
- El document a lliurar HA DE SER un arxiu ZIP que contingui:
a) Els documents de lliurament (.PDF)
b) La presentació en PowerPoint (.PPT)
c) Tots els Fulls de càlcul completats i documents addicionals

20%: Presentació de reptes
- S'han de pujar i presentar tres reptes
- Repte 1
- Repte 2
- Repte 3
- El document a lliurar HA DE SER un arxiu ZIP que contingui
a) Document/informe del projecte (.PDF).
b) Presentació en PowerPoint (.PPT)

25%: Examen parcial

25%: Examen final

Notes importants per a aprovar l'assignatura:
1. Tant la nota de l'examen parcial com la del final han de ser superiors a 5
2. Tant el Projecte com els Reptes han de ser presentats, independentment del rendiment de l'examen
3. Si un alumne no es presenta a un examen o al Projecte o a algun dels Reptes, la nota obtinguda serà NP

Política de recuperació d'exàmens:
1. En cas que un alumne suspengui un examen, se li permetrà realitzar una recuperació del mateix
2. No es pot recuperar l'examen per al Projecte o qualsevol dels Reptes.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Tot el material obligatori es facilitarà a través de eStudy amb directrius específiques per a cada tema. Es pot trobar informació complementària en les següents referències:

Part I
Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations, 4th Ed., The Free Press, New York.
Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Moore, G.A. (2002). Crossing the Chasm. New York: HarperCollins.
Kim, M. & Kim, H. (2004). Innovation diffusion of telecommunications: General patterns, diffusion clusters and differences by technological attribute. International Journal of Innovation Management, vol. 8, pp. 223-241.
Stafford, T.F. (2003). Differentiating between adopter categories in the uses and gratifications for Internet services. Engineering Management, IEEE Transactions on, vol. 50, no. 4, pp. 427-435.
Teng, J.T.C., Grover, V. & Guttler, W. (2002). Information technology innovations: general diffusion patterns and its relationships to innovation characteristics. Engineering Management, IEEE Transactions on, vol. 49, no. 1, pp. 13-27.

Part II
OECD. (1996). The Knowledge-Based Economy.
Scotchmer, S. & Maurer, S. M. (2004). A primer for non-lawyers on Intellectual property, in Susan Scotchmer, Innovation and Incentives, MIT Press, p. 65-95.

Material complementari