Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Màrqueting digital internacional

Descripció
Aquest curs és una introducció al marketing digital internacional i proporciona una emocionant intersecció entre teoria, casos i un entorn empresarial de la vida real. Abasta les teories bàsiques del marketing digitalSocial Media, email i affiliate marketing i explora les tendències actuals del marketing digital. Els negocis digitals d'èxit varien respecte al seu target i a l'enfocament de la venda de productes i serveis. Els estudiants exploraran diversos casos contemporanis d'èxit del marketing digital (tant en negocis purament online, com en els aspectes digitals dels negocis tradicionals), analitzaran els factors que afecten l'èxit del marketing digital internacional i crearan el seu propi pla de marketing digital. Com a projecte final del curs, els estudiants treballaran en equips de projectes per a abordar un repte de negoci digital internacional per a un client real.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Investigador
Coneixements previs
Objectius

1. Obtenir una àmplia comprensió dels temes de màrqueting digital i la seva importància per a l'èxit empresarial
2. Identificar els temes i les tendències contemporànies del màrqueting digital internacional
3. Reconèixer les estratègies de màrqueting digital d'èxit i aplicar-les a un cas real de negoci en un context internacional
Al final d'aquest curs, els estudiants seran capaços de:
1. Entendre i explicar les estratègies i tendències del màrqueting digital
2. Analitzar detalladament casos de negoci de màrqueting en línia, digital i de mitjà social per a entendre les estratègies de negocis digitals d'èxit (i de fracàs)
3. Crear un pla de màrqueting digital utilitzant els coneixements adquirits en el curs
4. Demostrar habilitats de recerca, treball en equip i presentació oral
5. Demostrar tant el pensament crític com l'aprenentatge generatiu (la integració de noves idees amb els coneixements existents) en el seu treball

Continguts

Tema 1: Introducció i habilitats de Team Building + Marketing Digital
Tema 2: Estratègia de marketing de continguts
Tema 3: Escriure per al món digital
Tema 4: Affiliate Marketing
Tema 5: Email Marketing
Tema 6: SEU
Tema 7: Social Media Channels i Social Media Strategy Textbook

Metodologia

Aquest curs segueix un enfocament teòric + pràctic d'aprenentatge. Si bé hi ha un component de lectura, aquest curs implica la participació substancial a classe i la discussió sobre casos contemporanis de marketing digital i online. Farem estudis de casos pràctics a classe.
S'espera que els estudiants adoptin un enfocament proactiu per al seu propi aprenentatge, que es preparin completament per a cada classe i que es mantinguin al corrent del material de classe afegit en eStudy.
Els estudiants són responsables de:
1. Entendre els requisits de cada tasca, que es detallaran en les corresponents Fulles d'Assignació publicades en eStudy, i completar-les a temps.
2. Assistir a classe i participar activament. Els telèfons mòbils estan prohibits a classe, i als estudiants que els utilitzin se'ls demanarà que se'n vagin. Els ordinadors portàtils estan permesos, sempre que s'utilitzin de manera responsable i per a fer les tasques.
3. Gestionar el seu propi aprenentatge. Els estudiants han de posar-se en contacte amb el professor per a concertar una cita si tenen dificultats per a entendre una tasca o un concepte.

Avaluació

La nota final consta de tres parts, totes elles basades en projectes. No hi ha examen parcial ni final en aquest curs, per la qual cosa la nota depèn de la participació i el treball en grup.
1) Participació a classe 35% - Assistència i participació setmanal
- Reflexió personal sobre els conferenciants convidats (15%) - Un diari (una pàgina per cada conferenciant convidat) que es mantindrà durant tot el curs i es lliurarà una setmana després de cada conferenciant convidat
- Participació a classe (20%). La participació no és el mateix que l'assistència. Si s'assisteix a classe, però no es participa activament, no s'obtindrà una qualificació d'aprovat per participació. Aquesta nota es basa únicament en l'avaluació del professor.
2) Assignació de meitat de semestre 25% - Projecte de grup: Pla de Marketing Digital - Utilitzant el Marketing Digital per a fer del món un lloc millor. Nota: La descripció completa de la tasca i la rúbrica de qualificació estaran disponibles en eStudy). Els treballs endarrerits seran penalitzats amb un 10% per dia.
3) Projecte final escrit i presentació a l'empresari 40%.
Aquest serà un projecte del món real en el qual la classe (dividida en equips de projecte) treballarà en un projecte de fabricació digital per a un client internacional. El client proporcionarà el repte empresarial, i els equips hauran d'aplicar estratègies de màrqueting digital per a desenvolupar recomanacions viables (recolzades per fonts creïbles!).
POLÍTICA DE RECUPERACIÓ: Els estudiants que suspenguin el curs hauran de tornar a realitzar-lo, tal com s'indica a continuació. Es pot atorgar una qualificació màxima de 5.
70% Projecte final o estudi de cas escrit (a determinar pel professor).
30% de la nota de la classe - Treball de meitat de curs (nou tema) que s'ha de tornar a presentar

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Els alumnes disposaran de lectures obligatòries, com a casos, que es publicaran en la plataforma eStudy.
Es recomana complementar les anotacions del curs amb el següent llibre de text:

eMarketing: The Essential Guide to Marketing in a Digital World.

Encara que la lectura del llibre de text és opcional, pot proporcionar-li informació de fons útil. Està disponible de manera gratuïta en el següent enllaç:

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/emarketing-the-essential-gu...

Material complementari