Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Innovació financera i inversions

Descripció
Aquest és un curs sobre els diners, els principis bàsics de la inversió i l'impacte de la innovació tecnològica en els diners i la indústria de la inversió. En primer lloc, el curs proporcionarà una visió general de la inversió en accions i bons, i explorarà els principals principis de la construcció de carteres. Aquesta part del curs tindrà un enfocament pràctic, i els estudiants hauran de simular carteres d'inversió online i presentar estratègies d'inversió a classe. Es repassaran els principals elements i conclusions de la teoria moderna de carteres: la definició i mesurament del risc, la relació risc-rendibilitat i l'historial, la frontera eficient i la cartera òptima, la hipòtesi del mercat eficient i una comparació de la inversió passiva i activa. L'objectiu principal serà familiaritzar als estudiants amb el llenguatge i els principis fonamentals de la inversió. En segon lloc, es tractarà d'aclarir la naturalesa dels diners i el paper que exerceixen tant els bancs centrals com els bancs comercials en el procés de creació de diners. Es prestarà especial atenció a la comprensió d'aquest procés des de la perspectiva del balanç. D'aquesta manera, posarà llum sobre les recents controvèrsies en matèria de política monetària, com la flexibilització quantitativa, l'expansió dels balanços dels bancs centrals i els tipus d'interès excepcionalment baixos. En tercer lloc, també tractarà de proporcionar als estudiants una visió general dels principals aspectes del món de les criptomonedes, com Bitcoin, Ethereum, les monedes estables i les monedes digitals dels bancs centrals. El curs també proporcionarà una visió general de com la innovació està afectant els diners, la banca i la inversió.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

En finalitzar aquest curs, els estudiants hauran d'haver adquirit les següents competències:
- Comprendre la naturalesa dels diners, el crèdit i el deute moderns.
- Comprendre el funcionament de la política monetària i el paper del banc central i dels bancs comercials en la creació i destrucció de diners.
- Visió general i comprensió del sector de la inversió.
- Comprensió de la naturalesa de les diferents opcions d'actius a les quals s'enfronten els inversors.
- Comprensió de les principals teories de construcció de carteres i de l'historial empíric de les diferents estratègies d'inversió
- Comprensió dels principals mètodes de valoració i capacitat per a participar en els debats sobre els preus i les tendències del mercat.
- Experiència pràctica en la construcció de carteres d'inversió i en el disseny i execució d'estratègies d'inversió (mitjançant simulació online).
- Capacitat per a prendre decisions d'inversió encertades en el món real.
- Els coneixements bàsics per a avaluar com la innovació tecnològica podria afectar els diners, la banca i la inversió en el futur.

Continguts

Introducció
- Què és una acció?
- Configuració de la cartera: Projecte 1a i 1b
- Mercats financers
- Balanç dels bancs comercials
- Bancs d'inversió i mercats financers
- Deute i capital
Risc i rendiment (I)
- Risc i taxes de rendiment exigides
- La desviació estàndard com a mesura de risc
- Exemple: el ràtio de Sharpe en acció
Risc i rendiment (II)
- Risc de mercat i risc específic de l'empresa
- Els avantatges de la diversificació
Gestió d'actius: activa i passiva
- Gestió activa d'actius
- La hipòtesi dels mercats eficients
- Indexació: Vanguard
- Exchange-Traded Funds (ETFs)
Teoria moderna de la cartera i valoració
- Beta i CAPM
- Determinants de la beta
- El model de valoració d'actius de capital
- El model de descompte de dividends
- Valoració relativa: Relació preu-benefici
Valoració dels bons
- Característiques dels bons
- Propietats del valor actual
- Bons de cupó zero
Comprensió dels marges de crèdit
- Determinants dels tipus d'interès
- Marges de crèdit durant la crisi financera
- Swaps d'incompliment creditici (si el temps ho permet)
Diners: mesurament, creació i destrucció
- Riscos en la banca comercial: la corba de rendiment i les directrius del BIS per a la gestió del risc de crèdit
- Definició dels diners: el balanç del banc central
- Mesurament de la quantitat de diners
- Creixement de la quantitat de diners
Política monetària: tipus d'interès i flexibilització quantitativa; estabilitat bancària
- Política de tipus d'interès
- Flexibilització i enduriment quantitatiu
- Swaps de liquiditat dels bancs centrals
Criptomonedas
- Bitcoin, Ethereum: els diners del futur?
- Monedes estables
- Monedes digitals dels bancs centrals (CBDC)

Metodologia

El curs combinarà classes magistrals amb debats i projectes. Cada setmana es distribuiran els materials de classe i les lectures. No hi haurà llibre de text obligatori.
Les lectures inclouran articles de periòdics financers, revistes o mitjans de comunicació online, incloent blogs rellevants d'interès. Els alumnes hauran d'estar preparats per a debatre a classe les qüestions plantejades en aquests articles. També es crearan grups de treball per a dissenyar una estratègia d'inversió i construir carteres d'inversió virtuals, amb el que els estudiants tindran l'oportunitat d'adquirir experiència pràctica en la presa de decisions d'inversió, la seva aplicació i els seus resultats.

Avaluació

Assistència i participació 10%
Avaluació parcial 20%
Projecte d'innovació financera 20%
Projecte del curs 1a i 1b 25%
Examen final 25%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Llibres de referència:
- Aswath Damodaran, Applied Corporate Finance, John Wiley.
- Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus, Essentials of Investments, McGraw-Hill.

Durant el curs es distribuiran altres lectures seleccionades, principalment de periòdics, revistes i blogs financers.

Notícies/opinió/blogs/lectures:
www.marketwatch.com
http://finance.yahoo.com/ or https://www.google.com/finance
https://www.bloomberg.com/opinion/authors/AT2bBytfUHQ/john-authers
https://www.marketwatch.com/author/mark-hulbert
https://www.ft.com/markets/the-long-view
http://www.mckinsey.com/global-themes/fintech

Dades i gràfics interactius:
http://irrationalexuberance.com/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html

Alguns indicadors de valoració del mercat:
http://www.multpl.com/
http://shiller.barclays.com/SM/12/en/indices/static/historic-ratios.app
https://www.starcapital.de/en/research/stock-market-valuation/

Material complementari

Lectures recomanades:

Sobre diners i crèdit:
- James Grant (2019), Walter Bagehot. The Life and Times of the Greatest Victorin, Norton
- Anata Admati and Martin Hellwig (2013), The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do about it, Princeton University Press
- Johnson, Manuel H & Keleher, Robert E. (1996), Monetary Policy: A Market Price Approach. Quorum Books.

Sobre l'impacte de les tecnologies digitals:
- Jonathan McMillan (2014), The End of Banking: Money, Credit, and the Digital Revolution, Zero/One Economics
- Andreas M. Antonopoulos (2016), The Internet of Money. Merkle Bloom LLC

Sobre la inversió:
- Robin Wigglesworth. Trillions. How a Band of Wall Street Renegates Invented the Index Fund and Changed Finance Forever. New York: Penguin, 2021.
- Jeremy J. Siegel (1994), Stocks for the Long Run, McGraw-Hill
- John Kay (2009), The Long and the Short of it: A guide to finance and investment for normally intelligent people who aren't in the industry, The Erasmus Press
- Robert J. Shiller (2000), Irrational Exuberance, Princeton University Press
- Burton G. Malkiel (1973), A Random Walk Down Wall Street, W.W. Norton & Company
- Peter Stanyer (2006), Guide to Investment Strategy: How to Understand Markets, Risk, Rewards and Behaviour, The Economist
- Peter L. Bernstein (2007), Capital Ideas Evolving, John Wiley & Sons
- Charles P. Kindleberger (1978), Manias, Panics, and Crashes, Palgrave Macmillan
- William Bernstein (2001), The Intelligent Asset Allocator, McGraw Hill
- Michael Lewis (2010), The Big Short: Inside the Doomsday Machine, W.W. Norton.
- Zuckerman, Gregory (2019), The Man who Solved the Market. How Jim Simons Launched the Quant Revolution. New York: Penguin [VIDEO] [see]