Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Història econòmica i del pensament social

Descripció
Aquest curs explorarà el context social en el qual es desenvolupen la ciència i la tecnologia i les conseqüències socials, econòmiques i polítiques de la innovació científica i tecnològica. L'objectiu d'aquesta assignatura és reflexionar sobre l'origen de la ciència i la tecnologia, els factors que configuren el seu ús i les forces que determinen el seu impacte en la societat. A través de diferents temes, s'examinaran els diversos contextos en els quals s'han produït les invencions tecnològiques i s'oferirà una sèrie de perspectives acadèmiques a través de les quals els estudiants podran avaluar críticament la relació entre la invenció, l'ús i el progrés científic i tecnològic. Amb això, també es pretén oferir algunes reflexions preliminars sobre la naturalesa de la ciència i la tecnologia com a pràctiques en si mateixes.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

PRE-REQUIREMENTS (COURSES)
European Economic and Social History

Objectius

Al final d'aquest curs els estudiants han de ser capaços de:
1. Entendre la dualitat en la relació de la societat amb el progrés tecnològic.
2. Abordar críticament els sistemes científics i tecnològics i les causes del seu canvi.
3. Conèixer àmpliament el STS com a camp d'estudi acadèmic i sentir-se còmodes utilitzant les eines teòriques clau de la disciplina per a avaluar la naturalesa de la ciència i la tecnologia.
4. Sintetitzar textos/vídeos/podcasts i analitzar-los en, amb i contra altres fonts.

En finalitzar aquest curs els estudiants hauran adquirit:
- Pensament crític.
- Coneixements teòrics bàsics sobre la matèria.
- Desenvolupament d'habilitats de comunicació escrita i oral.
- Desenvolupament d'habilitats de gestió de la informació.
- Habilitats de resolució de problemes.
- Treball en equip.
- Coneixement i desenvolupament intrapersonal.
- Habilitats interpersonals.
- Habilitats interculturals.
- Creativitat.
- Cerca de l'excel·lència en la qualitat.
- Automotivació.
- Aprenentatge generatiu.

Continguts

1. Introducció al curs
2. Què és el STS?
3. Internet
4. La biometria i la política sobre la marxa de dades
5. Intel·ligència artificial
6. Genètica i genomes
7. Clima i sostenibilitat
8. Museus de ciència i tecnologia
9. La ciència i la tecnologia a Barcelona
10. Mostrar la ciència i la tecnologia a la societat

Metodologia

El curs consistirà en una barreja de ponències, vídeos, lectures, activitats a classe i debats. Les classes magistrals consistiran en l'anàlisi i l'ampliació de les lectures obligatòries. Per a entendre aquests conceptes, és essencial que les lectures es completin a temps. L'assistència participativa és un aspecte important d'aquest curs.

Avaluació

Els estudiants seran valorats de la següent manera:
1. Examen final (45%): Preguntes de resposta curta i d'assaig basades en el material tractat a classe.
2. Projecte (25%): Lliurament de podcast basat en un projecte de recerca estructurat.
3. Debats en grup: (15%):
4. Participació (15%): Participar activament a classe, no pertorbar l'ambient de l'aula ni als altres alumnes, i lliurar les tasques formatives que sol·liciti el professor.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari