Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Gestió de grans esdeveniments esportius

Descripció
El sector dels esdeveniments ha crescut i s'ha diversificat enormement en els últims temps. Des dels megaeventos dels Jocs Olímpics, la Copa Mundial de la FIFA i la Expo fins a les celebracions a nivell local, els esdeveniments es gestionen amb els mateixos principis bàsics de gestió i organització. Aquest curs té com a objectiu proporcionar als estudiants una visió d'aquests principis i està estructurat seguint les teories establertes de la gestió d'esdeveniments, encara que es manté una perspectiva crítica en tot moment i es busca la innovació sempre que sigui possible. La característica que defineix aquest curs és l'aplicació pràctica de la teoria, proporcionada a través de la participació dels estudiants en l'organització d'un esdeveniment real.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Objectius

Els objectius d'aquest curs són:
1. Definir les característiques determinants dels esdeveniments
2. Comprendre el desenvolupament històric dels esdeveniments
3. Analitzar la gestió d'esdeveniments com un procés d'aprenentatge continu
4. Establir una estructura organitzativa eficaç per a un esdeveniment
5. Experimentar la importància de les interrelacions i interdependència entre els departaments funcionals de les estructures organitzatives dels esdeveniments
6. Millorar les competències de planificació, organització i comunicació en l'organització pràctica d'un esdeveniment
7. Adoptar els rols de lideratge i de membre d'un equip per a aconseguir els objectius col·lectius
8. Aprofitar els impactes i llegats de l'esdeveniment
9. Avaluar l'eficàcia dels processos de gestió d'esdeveniments i millorar-los

Continguts

1. Introducció a la gestió d'esdeveniments.
a. Diferents definicions d'esdeveniments.
b. Història dels esdeveniments esportius.
c. Característiques dels esdeveniments esportius.

2. Principals components dels esdeveniments esportius.
a. Visió general dels esdeveniments esportius.
b. La demanda i el turisme esportiu.

3. Procés de gestió d'esdeveniments esportius.
a. Visió general de les diferents etapes del procés de gestió d'esdeveniments.
b. Anàlisi de l'entorn.
c. Organització d'un esdeveniment: Les claus de l'èxit en la gestió de la logística.

4. Comunicació i marketing.
a. Com desenvolupar un pla de marketing per a un esdeveniment (comportament del client, segmentació, posicionament, 4P).

5. Finances, recursos i stakeholders.
a. Com respondre a les preguntes clau de l'esdeveniment, dels socis i de les activitats.
b. Claus per a l'èxit de la gestió financera dels esdeveniments (ingressos, costos, processos de gestió).
c. Disseny de l'esdeveniment i recursos, costos i ingressos clau.

6. Disseny d'esdeveniments.
a. Esborrany del pla mestre i del pla de marketing.

7. Execució d'esdeveniments.
a. Claus per a l'èxit en l'execució d'esdeveniments: la importància del dia de l'esdeveniment.

8. Avaluació i llegat.
a. Com avaluar l'èxit dels esdeveniments. Anàlisi de l'impacte dels grans esdeveniments i del llegat a llarg termini.

9. Innovació en els esdeveniments esportius. Adaptació dels esdeveniments esportius.
a. Principals tendències en els esdeveniments esportius.
b. Impacte de la transformació digital.

Metodologia

Les sessions de classe suposaran una combinació dinàmica de teoria i pràctica. Els alumnes rebran sessions teòriques de sobre la base dels processos de gestió d'esdeveniments, després de la qual cosa les classes es convertiran en reunions de gestió. Els estudiants definiran, planificaran, organitzaran, executaran i avaluaran el seu propi esdeveniment treballant en i entre departaments.

Avaluació

Portfolio de 4 casos d'estudi 20%
Projecte final / Esdeveniment 60%
Assistència i participació activa 10%.
Egg Hunt Event 5%
Activitats de classe 5%

POLÍTICA DE RECUPERACIÓ. Atès que aquest curs es basa en l'aprenentatge pràctic, no hi ha examen de recuperació. Els alumnes que suspenguin el curs hauran de tornar a cursar tota l'assignatura. No assistir a l'execució del seu esdeveniment equival a suspendre l'assignatura. No hi ha excuses.

Bibliografia bàsica

Shone, A with Parry, B (2010) Successful Event Management: A practical handbook, London: Thompson Learning 3rd Edition.

Material complementari

Graham, S et al. (2001) The Ultimate Guide to Sports Marketing (2nd edition), New York: McGraw-Hill.
Masterman, G (2004) Strategic Sports Event Management: An international approach, Elsevier. ISBN 0 7506 5983 1.
Watt, D (1998) Event Management in Leisure and Tourism, Longman