Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Gestió dels esports i la tecnologia

Descripció
Des del calçat esportiu més competitiu fins a les bicicletes més ràpides, o la construcció dels estadis esportius més connectats, en els últims anys s'ha dedicat molt d'esforç, enginy, creativitat i coneixements tècnics específics per a aconseguir l'excel·lència esportiva i una generació de negoci més eficient en la indústria de l'esport. Els avanços tecnològics han donat lloc a nombroses innovacions en el sector esportiu que han permès millorar els resultats, el rendiment i la seguretat, i han contribuït a millorar l'espectacle i la seva gestió. Al llarg del temps, els diferents stakeholders del panorama competitiu com és la indústria de l'esport han utilitzat els avanços tecnològics en àrees com els mitjans de comunicació, la producció, el transport, etc. per a obtenir avantatges competitius i així continuaran fent-lo. L'esport és un ecosistema ideal en el qual els nous avançaments tecnològics poden trobar una aplicació pràctica, precisament perquè és molt competitiu. En aquest curs es pretén dotar als alumnes de les eines necessàries per a gestionar projectes que impliquin la integració de les noves tecnologies en un entorn dinàmic com és l'esport. A través d'una sèrie de projectes amb empreses reals es guiarà als alumnes per aquest complex procés. El curs tindrà un enfocament pragmàtic on la teoria té un paper de suport per a l'objectiu principal de desenvolupar una solució real per a un Brief real d'una empresa. Un aspecte important d'aquest procés serà l'òptim treball en equip.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ajudar a:
- Desenvolupar una àmplia comprensió de la complexitat d'implementar amb èxit solucions tecnològiques en un entorn esportiu o prestar especial atenció als requisits específics de les diferents àrees d'aplicació de la innovació tecnològica, la comprensió de les necessitats i desitjos de les parts interessades i la quantificació de la creació de valor de la nova solució.
- Aconseguir una experiència pràctica i directa del desenvolupament de productes/solucionis en el context de la indústria de l'esport.
- Proporcionar les eines necessàries per a les diferents etapes del procés d'innovació tecnològica en l'esport.
- Comprendre i experimentar el procés iteratiu i la seva complexitat.

Continguts

- Tema 1: Introducció i explicació del curs
- Tema 2: Pensament de disseny i enginyeria inversa de solucions SportsTech
- Tema 3: Reptes del canvi digital en les organitzacions esportives. El cas de la UEFA 2016
- Tema 4: Digitalització de l'esport tradicional
- Tema 5: Implementació de la innovació tecnològica en l'esport i resistència organitzativa
- Tema 6: Comercialització i venda de tecnologia esportiva a les organitzacions esportives (amb preguntes i respostes online amb especialistes del sector)
- Tema 7: Dilemes morals i ètics relacionats amb la tecnologia i la transformació digital en l'esport

Metodologia

En el curs tindrà un major pes el treball pràctic en grup. Els alumnes es dividiran en diferents grups de treball, cadascun dels quals haurà de desenvolupar noves solucions tecnològiques que abordin problemes i/o oportunitats reals. Els projectes es realitzaran per a i amb el suport d'empreses reals i els grups de treball hauran d'involucrar-se activament amb les empreses per a trobar solucions òptimes. Se'ls guiarà a través del procés i hauran de presentar el seu producte/solució final a un tribunal de professors i representants de l'empresa.
Els estudiants seran guiats a través del procés d'innovació tecnològica en l'esport pel professor i un mentor (un per grup) que proporcionarà suport als grups en els moments clau. A classe s'explicarà la teoria, les plantilles i les directrius necessàries. Aquestes s'aplicaran en el treball en grup per a lliurar un portafolio de treballs que hauran de ser presentats. Els grups rebran llavors feedback sobre el seu treball per a poder afrontar el següent projecte.
Al final de cada projecte els grups presentaran el seu disseny conceptual final d'una solució tecnològica a les empreses que inicialment van presentar els briefs del projecte. Durant les sessions de treball el professor serà present per a orientar als alumnes i donar-los suport en el seu projecte de desenvolupament de nous productes/serveis. A més, els estudiants hauran de concertar cites per a realitzar sessions de tutoria amb els professors o mentors fora de l'horari normal de classe. Això és per a donar als estudiants un suport addicional per a desenvolupar els seus productes. PER A LES SESSIONS DE TUTORIA ES POT UTILITZAR SKYPE.
Una part important de la qualificació del curs es basarà en el treball en grup i les presentacions. Per tant, el treball en grup i l'autoorganització seran importants per a l'èxit de l'avaluació del curs.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en les presentacions i el treball en grup. NO HI HAURÀ EXÀMENS. La qualificació es basarà en el següent desglossament de punts:
- Treball a classe / Tasques de classe: 25%.
- Treball de meitat de curs: 20%.
- Madrid/Setmana de presentació temàtica: 15%.
- Assaig tècnic esportiu: 20%.
- Defensa de l'assaig tècnic esportiu: 10%.
- Participació / informe d'autoavaluació: 10%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

A més del llibre de text principal, es publicaran lectures addicionals en la intranet eStudy o es lliuraran a classe. La majoria d'aquestes lectures consistiran en articles, blogs d'Internet i altres enllaços interessants.

Llibres de text recomanats:
- Rosner & Shropshire. "The Business of Sports". Jones & Bartlett Learning 2011
- Gratton & Solberg. "The Economics of Sports Broadcasting". Routledge 2007
- Gómez, Kase & Urrutia. "Value Creation & Sport Management". Cambridge 2012
- Karl Ulrich, Steven Eppinger. "Product design and development". MacGraw Hill, 2007 fourth edition
- Tom Kelly. "The art of innovation"
- Vanessa Ratten. "Sports Technology & Innovation". Palgrave Macmillan, 2019