Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Fonaments de gestió empresarial

Descripció
Aquest curs proporciona una base fonamental i una visió dels conceptes i principis de la gestió empresarial. El curs explora diversos components com la planificació, l'organització, la coordinació, la direcció i el control de les funcions de gestió empresarial dins dels impactes dels entorns interns i externs.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

El curs ha de permetre-li:

1. Obtenir una base de gestió empresarial en tots els sectors i entorns
2. Apreciar la relació entre les diferents àrees d'una empresa
3. Entendre les estructures i funcions de cadascuna de les àrees d'una empresa
4. Avaluar l'estratègia empresarial des d'un punt de vista crític
5. Fomentar l'esperit emprenedor
6. Entendre l'ús efectiu d'un Pla de Negoci a través de la creació d'un Llenç de Model de Negoci per a una empresa

Continguts

El curs està estructurat en 6 seccions principals:

1. Gestió i lideratge
2. Planificació estratègica i presa de decisions
3. Iniciativa empresarial
4. Estructura organitzativa i canvi
5. Entorn operatiu
6. Entorn social i responsabilitat corporativa

Al final d'aquest curs, els estudiants han de ser capaços d'assolir els objectius establerts per a aquest curs i desenvolupar les competències que s'enumeren a continuació:

1. Coneixements teòrics bàsics de la matèria
2. Pensament crític
3. Habilitats per a la resolució de problemes
4. Presa de decisions en l'empresa i la gestió
5. Desenvolupament d'habilitats de comunicació escrita i oral
6. Treball en equip
7. Capacitat de cerca i anàlisi d'informació empresarial i de gestió
8. Aplicar els conceptes apresos a un Pla de Negoci/Llenç de Model de Negoci realista

Els estudiants han de tenir la capacitat bàsica d'entendre el funcionament d'una organització empresarial i utilitzar-lo per a crear un Pla de Negoci/Llenç de Model de Negoci realista

Metodologia

La metodologia utilitzada serà una combinació de teoria i pràctica.

El component teòric se centrarà en la comprensió i el desenvolupament de les eines necessàries per a entendre el funcionament d'un negoci i desenvolupar un Pla de Negoci realista per a un negoci existent o un negoci potencial.

El component pràctic es desenvolupa mitjançant la participació activa i la col·laboració dels estudiants durant les sessions de classe, les activitats de classe, les presentacions i les simulacions. Aquestes activitats inclouran estudis de casos, fòrums en línia, activitats de recerca integrades i projectes de grup.

Avaluació

AVALUACIÓ DEL CURS

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:

20% Examen parcial (escrit - individual, oral en equips assignats pels professors)
40% Business Model Canvas (presentació escrita i oral)
25% Examen final (avaluació individual en classe, format de respostes curtes). Els estudiants han d'aprovar l'Examen Final (nota de 5 o superior) per a aprovar el curs.
10% Participació (puntualitat, interacció de qualitat, implicació i realització de tasques)
5% Innovació i inspiració (visites externes, activitats, ponents, etc.)

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

Principis de gestió. (2015). Minneapolis, MN: Open Textbook Library.
doi:https://dx.doi.org/10.24926/8668.1801

Es pot accedir a una versió electrònica del llibre a través d'aquest enllaç: https://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/ .

S'assignen lectures addicionals al llarg del curs.

Material complementari