Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Estratègia de màrqueting per a negocis digitals

Descripció
Els Social Media estan a tot arreu. Hem entrat en una era en la qual les empreses tenen l'obligació de ser presents online a través d'aquestes noves plataformes de comunicació. El problema ve quan aquestes mateixes empreses no saben com aprofitar la seva presència en aquestes xarxes i contracten un becari perquè "publiqui alguna cosa a Facebook tots els dies". És necessari especialitzar-se en aquesta àrea de Marketing. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, totes elles han de ser tractades de manera diferent, cal entendre cadascun dels seus contextos per a publicar contingut potent dins d'elles. L'objectiu d'aquest curs és proporcionar un coneixement sòlid sobre cadascuna d'aquestes xarxes, i el més important, com implementar campanyes consistents de Social Media Ad per a adquirir nous clients per a les empreses, basant-se en un cas real de e-Commerce que els alumnes desenvoluparan des del dia 1.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Entre els objectius del curs, destaquem els següents:
- Desenvolupar les habilitats necessàries per a crear una plataforma de e-Commerce des de 0, i com captar clients a través dels Social Media.
- Conèixer les pràctiques més rellevants de composició de continguts en Social Media i com adaptar-les al context de la xarxes.
- Adquirir una gestió general de la plataforma publicitària i aprendre els principis de l'estructura d'una campanya digital.
- Augmentar la capacitat i les habilitats necessàries per a utilitzar correctament els Social Media i la seva terminologia per a treballar de manera col·laborativa i trobar solucions als reptes que sorgeixin.
- Treballar de manera pràctica en eines de Social Media que comencen a ser pràctiques habituals en les empreses i que exigeixen un alt grau d'anàlisi i desenvolupament de insights.
- Ser capaç de desenvolupar un Pla de Canals de Social Media que s'ajusti a l'objectiu d'un producte de la vida real i poder implementar-lo utilitzant plataformes digitals que exigeixen una atenció diària a les seves canviants metodologies.
En finalitzar aquest curs, els alumnes hauran de ser capaços d'haver aconseguit els objectius plantejats per a aquest curs i haver desenvolupat les competències que s'enumeren a continuació:
- Capacitats de creació de e-Commerce.
- Coneixements avançats sobre les tendències actuals dels Social Media.
- Capacitat bàsica per a dissenyar posts "professionals" per a cada plataforma.
- Anàlisi de les xarxes i els seus usos diferenciats.
- Terminologia quotidiana utilitzada dins dels professionals del Social Media.
- +10 eines per a executar eficaçment una campanya publicitària en Social Media.
- Autoaprenentatge.
- Pensament crític.
- Desenvolupament d'habilitats de gestió de la informació.
- Habilitats de resolució de problemes.
- Treball en equip.
- Coneixement i desenvolupament intrapersonal.
- Habilitats interpersonals.
- Habilitats interculturals.
- Creativitat.

Continguts

El temari del curs abasta els següents temes principals:
1. E-Commerce.
2. Inbound Marketing i Xarxes Socials Orgàniques.
3. Campanyes d'Adquisició de Clients (Facebook, Instagram, Twitter Ads).
4. Email Marketing & Landing Pages.
5. Anàlisis & mètriques.

Metodologia

El curs consta de dues sessions per setmana. Les classes seran una mescla entre conceptes teòrics i estudis de casos perquè els estudiants aprenguin termes generals sobre e-Commerce i els Mitjans socials, combinats amb sessions pràctiques i basades en tallers. Els estudiants i el professor realitzaran exercicis de col·laboració per a continuar experimentant amb els conceptes presentats, i treballaran en grups en el desenvolupament de projectes. L'objectiu del curs és desenvolupar la comprensió dels estudiants dels Social Media com a molt més que un mitjà per a compartir grans experiències online. Aprendran la importància d'aquestes plataformes per a les empreses i com poden ser una peça clau per a potenciar la seva presència online en e-Commerce. Durant el curs s'aprendrà pas a pas com desenvolupar un Social Media Channel Plan adequat que serà l'element central de la presentació del seu projecte final de grup.

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per a aconseguir el progrés acadèmic, s'espera que els estudiants assisteixin puntualment a totes les sessions i participin activament en les activitats. A més d'això, es tindran en compte els següents aspectes per a determinar la nota final del curs:
- Participació a classe.
- Participació i col·laboració en els fòrums de Social Media.
- proactivitat i creativitat en els treballs en grup i en les tasques individuals.
- Lliurament puntual de les tasques proposades.
SISTEMA D'AVALUACIÓ
La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
10% Activitats individuals, participació en la comunitat online i assistència
30% Assaig sobre els Social Media
30% Presentació del grup a meitat de curs
30% Presentació final del grup
Un requisit per a aprovar aquest curs és obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en el projecte de grup.
POLÍTICA DE RECUPERACIÓ
Si un estudiant està recuperant el projecte, la data de lliurament és l'última setmana de juliol. No hi haurà recuperació dels treballs de classe ni dels deures, i la nota final màxima de l'assignatura és de 5.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

No es requereix cap llibre de text. Tota la informació rellevant es proporcionarà durant les sessions i a través de les plataformes online disponibles.

Lectures recomanades:
Jab, Jab, Jab, Right Hook. Gary Vaynerchuk
#ASKGARYVEE (One entrepreneur’s take on leadership, social media & self-awareness). Gary Vaynerchuk
The Social Media MBA. Christer Holloman
Socialnomics. Erik Qualman
Likeable Social Media. Dave Kerpen
The Art of Social Media (Power Tips for Power Users). Guy Kawasak

Material complementari