Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Empreneduria social

Descripció
Aquest curs és una introducció a la creació d'impacte social a través de l'esperit empresarial. Diversos reptes socials i mediambientals poden resoldre's utilitzant models empresarials, que sovint són més fàcils d'ampliar i abordar el problema en tota la seva dimensió. S'explorarà el concepte de 'social entrepreneurship' a través d'exemples i casos. A continuació, s'embarcarà en un viatge per a crear una empresa que abordi un problema social amb un equip. Es començarà per seleccionar i analitzar un problema social i els seus mecanismes de canvi per a assegurar-se que s'aborda un problema rellevant. Posteriorment, l'equip dissenyarà un o diversos models de negoci que podrien posar-se a prova amb clients potencials reals i stakeholders, i s'analitzarà convenientment. El curs combinarà el treball real de disseny d'una empresa social amb l'anàlisi de casos pràctics del món real i l'aprenentatge d'algunes eines útils que són essencials per als emprenedors socials. Es realitzarà una presentació final de les empreses socials davant inversors d'impacte real.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Docents

Objectius

En finalitzar aquest curs els estudiants desenvoluparan habilitats en:
- Comprendre el concepte i el procés de 'social entrepreneurship'.
- Analitzar els problemes socials i identificar els mitjans per a resoldre'ls.
- Dissenyar models d'impacte i de negoci que estiguin alineats i siguin escalables.
- Aplicar enfocaments flexibles al disseny de models de negoci i d'impacte.
- Desenvolupar una consciència sobre les maneres de finançar models de negocis socials.
- Comprendre diverses eines per a dissenyar, avaluar i escalar l'impacte de les empreses socials.

Continguts

- Introducció al curs. Introducció al 'social entrepreneurship'.
- Resolució de problemes rellevants: introducció al pensament de disseny i a l'anàlisi de dades. Cas pràctic: trencar l'aïllament a Barcelona.
- La idea: dissenyar solucions escalables. El cas de John: el canvi sistèmic com a objectiu.
- Disseny de possibles models de negoci i alineació amb un model d'impacte. El naixement de Kiva: resolent els obstacles per a escalar l'impacte i l'organització.
- Avaluació de l'impacte: per què, com i quan. Practicant el mesurament de l'impacte.
- Anàlisi de 'social entrepreneurs': presentacions.
- Cadenes de valor híbrides: el cas de Housing for all.
- El cas de Discovering Hands: portar un servei a major escala.

Metodologia

A. Tasques de lectura: llegir els textos assignats abans de les classes i estar preparat per a discutir el material del text, treballar en els casos i respondre a les preguntes de l'instructor amb pensaments i idees ben estructurats.
B. Assistència a classe: s'espera que l'alumne assisteixi a cada classe, sigui puntual i romangui durant tota la sessió, en cas contrari se li comptarà com una absència. L'alumne és responsable de tot el material del curs que s'hagi perdut a causa de les seves absències.
C. Casos pràctics: es treballarà entorn d'alguns casos pràctics, reproduint la complexitat dels projectes del món real, i es convidarà a debatre i co-dissenyar les millors solucions a aquests. Els casos pràctics conviden a reflexionar i a consolidar l'aprenentatge a partir de reptes orientats a l'acció, combinats amb coneixements essencials i lliçons apreses.
D. El projecte principal en el qual es treballarà al llarg del curs és el de fer els primers passos en el disseny d'una empresa d'impacte social, des de l'anàlisi d'un problema fins a la generació d'idees, el desenvolupament del seu impacte i dels models de negoci, la recopilació d'informació dels possibles stakeholders, l'avaluació de l'impacte i la planificació de l'escala. Cada equip, de 3-5 estudiants, treballarà en un projecte i farà una presentació final l'últim dia del curs davant inversors d'impacte real.
E. Algunes classes inclouran indicacions del professor sobre eines específiques que han d'ajudar els estudiants a abordar els casos pràctics de forma estructurada i amb rigor. Aquestes eines hauran de ser utilitzades en el disseny del projecte principal. Totes les eines s'il·lustraran mitjançant l'estudi de casos i exemples del món real.

Avaluació

La nota final es compon de:
1. Assistència i participació a classe (10%)
2. Estudi de casos (25%)
3. Anàlisi d'un social entrepreneur (10%)
4. Lliurament final (45%)
5. Peer evaluation (10%)

Bibliografia bàsica

- Martin, Roger L. and Osberg, Sally R. (2015) Getting Beyond Better, Harvard Business Review Press. ISBN: 978-1-63369-064-4.
- Osterwalder, A and Pigneur, Y (2010) Business Model Generation, John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470- 87641-1.
- Osterwalder, A; Pigneur, Y; Bernarda, G; Smith, A (2014) Value Proposition Design, John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-96805-5.
- Bornstein, David and Davis, Susan (2010) Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press. ISBN 978-019-539634-8