Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Economia internacional i l'era digital

Descripció
Aquest és un curs sobre les causes i conseqüències de la globalització econòmica. Explora com la caiguda dels costos de transport i comunicació, la digitalització i la liberalització comercial i financera han impulsat la integració de les economies internacionals en les últimes dècades, contribuint a una major prosperitat global, noves oportunitats de mercat i la difusió d'idees, però també a una major desigualtat i nous reptes polítics i socials. El curs ofereix una visió general de les dues principals subcategories del tema, és a dir, el comerç internacional i les finances internacionals, i tracta d'avaluar l'impacte que la digitalització i la connectivitat a Internet estan tenint en la globalització econòmica. En primer lloc, s'estudiaran les forces que sustenten el comerç internacional de béns i serveis, els costos i beneficis del lliure comerç, les opcions de política comercial a les quals s'enfronten els governs i el paper de les organitzacions internacionals en la governança comercial. A continuació, s'estudiaran les forces que impulsen els fluxos financers transfronterers i la determinació dels tipus de canvi. S'abordarà breument la història i l'organització del sistema monetari internacional, les diferents formes de gestió dels tipus de canvi i les causes i conseqüències de les diferents crisis financeres internacionals que periòdicament assolen a les economies. Finalment, el curs tractarà d'explorar com l'auge de l'economia digital, i el flux transfronterer de dades, està donant forma a la globalització.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Objectius

Un objectiu clau del curs és il·lustrar als estudiants sobre el funcionament de l'economia internacional i els seus fonaments financers. Pretén proporcionar als alumnes coneixements suficients sobre el tema, no sols perquè prenguin millors decisions empresarials i d'inversió, sinó perquè comprenguin i participin més plenament en alguns dels debats clau sobre la integració econòmica internacional i la formulació de polítiques, les relacions internacionals i l'estabilitat financera mundial.
El curs introduirà als estudiants en les principals teories de l'economia i les finances internacionals, però tractarà en tot moment de relacionar aquestes teories amb els esdeveniments del món real. També tractarà d'identificar com l'expansió de la digitalització, i l'expansió global de l'accés a Internet de banda ampla, poden estar afectant la globalització.

En finalitzar aquest curs els alumnes hauran d'haver adquirit les següents competències:
- Comprendre les principals forces que impulsen el comerç internacional i els fluxos financers.
- Avaluar els costos i beneficis d'aquests fluxos.
- Comprendre la determinació dels tipus de canvi.
- Entendre com les polítiques governamentals afecten el comerç, els fluxos de capital i els tipus de canvi.
- Comprendre els factors que desencadenen periòdicament les crisis financeres internacionals.
- Desenvolupar un coneixement bàsic de les funcions de les organitzacions internacionals tant en el comerç com en la governança financera.
- Identificar com l'auge de les noves tecnologies digitals està configurant la globalització.
- Dur a terme una anàlisi bàsica del risc polític i dels països i ser capaç de participar en els debats polítics internacionals.

Continguts

Tema 1 - Introducció i visió general.
Tema 2 - La gran convergència? | El nostre món en dades.
Tema 3 - Model ricardià: l'avantatge comparatiu i els beneficis del lliure comerç.
Tema 4 - Distribució de la renda. Guanyadors i perdedors del comerç | Igualació dels preus dels factors - convergència mundial dels salaris i els tipus d'interès.
Tema 5 - Immigració i igualació dels preus dels factors.
Tema 6 - Guerres comercials i proteccionisme.
Tema 7 - L'impacte de la digitalització en el comerç de béns i serveis. Qüestions de governança d'Internet, proteccionisme digital.
Tema 8 - Balanç de pagaments: desequilibris globals i demanda agregada global.
Tema 9 - Els tipus de canvi a curt termini: la condició de paritat d'interessos i el paper de la política monetària | Els tipus de canvi a llarg termini: Purchasing Power Parity (PPP) i el tipus de canvi real.
Tema 10 - Tipus de canvi fixos i intervenció en el mercat de divises: les crisis de la balança de pagaments | El sistema monetari internacional: el patró or, el sistema de Bretton Woods i el Fons Monetari Internacional (FMI), el Sistema Monetari Europeu (SME) i l'euro. Les àrees monetàries òptimes i els arguments a favor dels tipus de canvi flotants.
Tema 11 - La globalització financera: el paper de les tecnologies digitals.

Metodologia

El curs seguirà a grans trets l'estructura exposada en el llibre de text International Economics: Theory and Policy, de Paul Krugman i Maurice Obstfeld, però sense entrar en el mateix nivell de detall. Es proporcionarà una visió general de les principals teories de la matèria, però mantenint un fort enfocament a tractar d'entendre el funcionament del sistema comercial i financer mundial. Es distribuiran apunts de classe i es publicarà regularment material de lectura en eStudy. La major part de les lectures consistiran en articles de diaris o revistes, de fonts com el Financial Times o The Economist, que poden llançar llum sobre les principals qüestions financeres i de comerç internacional en un llenguatge accessible i fàcil per als alumnes. Els estudiants hauran de llegir i posteriorment discutir aquests articles a classe, familiaritzant-se amb les principals fonts, el llenguatge i els temes d'actualitat en economia internacional. Els estudiants també participaran en un projecte de grup durant tot el curs, construint un perfil tant de l'economia mundial com de l'economia d'un país de la seva elecció, i explorant la interacció i la dinàmica entre ambdues.

Avaluació

Participació 15%
Examen parcial 30%.
Projecte del curs 25%.
Examen final 30%.

Política de recuperació: els estudiants que suspenguin el curs (amb una nota mitjana ponderada inferior a 5) poden presentar-se a un examen de recuperació en el qual es repassa tot el material tractat durant el curs. La nota del curs serà llavors la mitjana ponderada de la nota de la recuperació (60%) i la nota original del projecte del curs, l'assistència i la participació (40%).

Bibliografia bàsica

Per a un estudi de les principals teories de l'economia internacional, el principal llibre de text de referència és:
- Krugman, Paul and Obstfeld, Maurice, INTERNATIONAL ECONOMICS: THEORY AND POLICY. Pearson International Edition.

Un bon text de suport per als temes de finances internacionals és:
- Pilbeam, Keith, INTERNATIONAL FINANCE. Palgrave Macmillan.

Una visió general dels principis bàsics de l'economia internacional també està disponible en els capítols corresponents de:
- Mankiw, N. Gregory and Taylor, Mark P., ECONOMICS, Cengage Learning EMEA.

Altres fonts:
http://www.project-syndicate.org
http://krugman.blogs.nytimes.com/
https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch
www.voxeu.org
www.wto.org
www.oecd.org
www.imf.org
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.bis.org/
https://ourworldindata.org/

Material complementari

Wolf, Martin (2004) Why Globalization Works. Yale University Press.
Wolf, Martin (2009) Fixing Global Finance: How to Curb Financial Crises in the 21st Century. Yale University Press.
Reinhart, Carmen M. and Rogoff, Kenneth S. (2009) This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press.
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. New York, NY: Crown.
Krugman, Paul (1998) The Accidental Theorist. W.W. Norton & Company.
Stiglitz, Joseph E. (2002) Globalization and its Discontents W.W. Norton & Company.
Keynes, John Maynard (1932) Essays in Persuasion.
Clark, Gregory (2007) A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World. Princeton University Press.
Bernstein, William J. (2008) A Splendid Exchange: How Trade Shaped the World. Grove Press.
Eichengreen, Barry (1992) Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression 1919- 1936. Oxford University Press.
Brynjolfsson, Erik and McAfee, Andrew (2014) The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company Digital Globalization: The New Era of Global Flows. McKinsey Global Institute (MGI), 2014.