Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Dret d'empresa I

Descripció
Totes les empreses legítimes han d'operar dins del marc de la llei. És essencial que les persones que treballen en el món dels negocis comprenguin com funciona la llei i com afecta als seus negocis. La llei estableix les regles per a la creació i administració de certs tipus de negocis i regula les àrees d'ocupació dels treballadors. Encara que generalment s'obté assessoria legal especialitzada sobre assumptes legals específics, és essencial comprendre els principis bàsics del dret comercial i saber buscar assessoria legal. Els estudiants que ingressen a pràcticament qualsevol àrea de negocis avui dia han de tenir almenys un succint coneixement dels conceptes legals bàsics per a funcionar de manera efectiva en el nostre entorn global. Aquest curs presenta el context legal en el qual els negocis es duen a terme en jurisdiccions de dret civil i de dret consuetudinari i ofereix una visió general de les principals àrees del dret que són rellevants per als negocis en totes dues jurisdiccions.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
2.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Al final d'aquest curs, s 'espera que els estudiants obtinguin les següents competències:
a) Coneixement de la terminologia i dels conceptes legals bàsics del Dret Espanyol i del Dret de la Unió Europea, tant escrits com orals.
b) Capacitat per a utilitzar els mètodes i les eines de recerca apropiades en el marc d'un projecte de recerca independent.
c) Coneixement i pràctica en relació amb les fonts d'informació electrònica sobre el Dret Espanyol i el Dret de la Unió Europea.
d) Capacitat de comunicar de manera efectiva el coneixement adquirit i el resultat dels projectes de recerca, tant en forma escrita com oral.
e) Capacitat per a fer treballs grupals incorporats en l'estructura de les presentacions en classe.
f) Capacitat per a fer una tasca d'identificació bàsica sobre qüestions legals clau relacionades amb l'activitat comercial, i per a una millor comprensió d'altres cursos inclosos en el programa.
g) Capacitat per a prendre decisions empresarials tenint en compte les seves implicacions legals.
h) Obtenir criteris bàsics per a comprendre la conveniència i per a oferir avaluacions generals dels consells rebuts per professionals del dret.
i) Desenvolupar les actituds crítiques necessàries per al "aprenentatge permanent" i la sensibilitat a la importància de les consideracions legals i ètiques, així com la capacitat de confrontar les opinions dominants amb crítiques constructives.

Continguts

Amb l'objectiu que l'alumne tingui un primer contacte amb els conceptes jurídics bàsics i necessaris per a comprendre les implicacions legals de qualsevol tipus de negoci, amb especial enfocament en les activitats comercials tecnològiques i digitals, el contingut d'aquest curs aborda les àrees més rellevants de l'activitat comercial i les seves implicacions legals més rellevants: des de les principals relacions amb els grups d'interès comercials o stakeholders (a través de l'ús d'estructures corporatives, contractes comercials i acords d'ocupació), fins a la protecció dels actius clau de l'empresa, incloses les estratègies d'identificació i mitigació dels riscos legals més rellevants.

Metodologia

El curs de Dret dels Negocis I es basa en el Nou Context d'Aprenentatge (d'ara endavant NCA) i recull diverses de les metodologies que el propi NCA disposa. Entre elles destaquen les següents:
Les classes magistrals (MD0): En les quals el professor explica continguts, conceptes o resol problemes.
L'aprenentatge basat en projectes (MD6): En la qual els alumnes resolen un projecte en grup i van descobrint els conceptes a mesura que aquests són necessaris per al desenvolupament d'aquest.
L'anomenat "flipped classroom" (MD7): En el qual el professor anticipa a l'alumne la documentació o material que ha de treballar abans de la sessió presencial i en la sessió presencial es desenvolupen activitats basades en els continguts treballats prèviament.
L'ensenyament entre parells (MD9): En el qual el professor genera una sèrie de preguntes que l'alumne respon individualment i posteriorment es discuteixen les diferents respostes en grup perquè al final l'alumne torni a tenir unes respostes a les preguntes amb més seguretat i confiança.
L'aprenentatge basat en reptes (MD11): En el qual s'estableix un enfocament pedagògic que involucra activament a l'alumne i que està basat en una problemàtica real pròxima a l'entorn de l'estudiant que exigeix una solució determinada i està dins de l'aprenentatge vivencial.
L'aprenentatge basat en el debat (MD15): En el qual el professor a través d'un enfocament maièutic explica la lliçó a través de preguntes i genera un debat grupal. D'aquesta manera els alumnes es posicionen en l'una o l'altra postura i ells mateixos mitjançant la raó i l'argument arriben a les seves pròpies conclusions.

Avaluació

El sistema d'avaluació global de l'assignatura és el següent:

1- Participació en classe: El professor avaluarà les intervencions de cadascun dels alumnes, la seva proactividad, la seva preparació prèvia de les lliçons, així com la qualitat de les intervencions. Aquesta tasca comprendrà el 20% de la qualificació total.

2- Projecte individual: Al principi del curs el professor facilitarà als alumnes un cas pràctic descriptiu d'una sèrie de fets jurídicament rellevants, juntament amb diverses qüestions o preguntes que l'alumne haurà de respondre i solucionar per escrit a través dels conceptes que es vagin explicant i assumint amb cadascuna de les lliçons. A mesura que transcorrin les sessions, el professor anirà completant el cas amb nous fets i noves preguntes i qüestions relacionades amb els conceptes que es vagin assumint i explicant successivament en cadascuna d'aquestes. Finalment, la setmana 15 l'alumne haurà de lliurar per escrit les seves respostes a totes les preguntes que s'hagin formulat al cas pràctic de referència. Aquesta tasca comprendrà el 20% de la qualificació total.

3- Avaluació continuada: Al llarg de les sessions el professor realitzarà diverses activades com a debats, qüestionaris, tests, kahoots, casos pràctics, i tasques d'anàloga naturalesa, seguint les metodologies que es descriuen en l'apartat immediatament anterior. En algunes ocasions tals activitats es faran individualment, i en unes altres col·lectivament o en grup. Aquesta tasca comprendrà el 15% de la qualificació total.

4 - Presentacions a classe: Al començament del semestre els estudiants formaran 6 grups de 4-5 persones cadascun. Durant el curs, els estudiants han de preparar una presentació en format Power Point i d´una durada de 15 minuts sobre qualsevol tema relacionat amb la llei i els riscos legals o implicacions d'una empresa o un projecte que involucri tecnologies emergents o negocis digitals. Aquesta tasca serà el 20% de la qualificació total.
Tots els casos han de ser aprovats prèviament pel professor amb la finalitat d´evitar la duplicació. L'aprovació es concedirà per ordre d'arribada.
Totes les presentacions tindran lloc durant la classe de la Setmana 15, i un Q&A seguirà a cada presentació. El professor triarà aleatòriament a un membre de cada grup per a realitzar la presentació, i la qualificació total de la mateixa serà solidària per a tots els estudiants membres del grup corresponent.
En aquests 15 minuts l'alumne ha de respondre a les següents preguntes:
a) Introducció: Quin és el model de negoci i les tecnologies involucrades en aquesta empresa o projecte? Proporcioni un breu resum.
b) Discussió: Indiqui la qüestió i proporcioni una anàlisi clara de la mateixa (és a dir, quin és el conflicte legal, quines qüestions jurídiques es presenten?).
c) Conclusió: Quins són els possibles efectes negatius per a l'empresa o projecte derivats de tals riscos legals i com es preveu mitigar-los?
d) Bibliografia: Utilitzi fonts d´informació fiables externes per a investigar completament el seu cas (informació corporativa disponible en el mercat, decisions de tribunals o autoritats, entre altres).
e) Recompte de paraules: no hi ha cap recompte de paraules per a aquesta presentació.

5- Examen final: L'examen final és un examen escrit, amb els llibres tancats i limitat pel temps. No es permeten diccionaris, llibres de text o altres ajudes durant l'examen. Aquest examen està dirigit principalment a demostrar la capacitat de l'alumne per a recordar la informació i els coneixements apresos en classe, incloent definicions, principis generals i conceptes clau. L'examen final serà el 25% de la qualificació total.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

LLIBRE REQUERIT
MILLER, EDWIN L.: Lifecycle of a Technology Company: Step by Step Legal Background and Practical Guide from Startup to Sale, John Wiley & Sons Ed (2008).
MUÑOZ PÉREZ, A.F.; SERRANO ACITORES, A.; MARTÍNEZ ROSADO, J., Handbook of Spanish Business Law, Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos, 2nd Edition (2018)

Material complementari

REFERÈNCIES RECOMANADES
LUCY JONES, Introduction to Business Law. Oxford University Press. Fifth edition (2019).
ROBERT W. EMERSON, Business Law. Barron's Educational Series, Business Review Books. Sixth edition (2015).
EWAN MACLNTYRE, Business Law. Pearson Education Ltd. Eighth edition (2016).
ERIC BASKIND, OSBORNE GREG & ROACH LEE, Commercial Law, Oxford University Press (2016).
H.R. CHEESEMAN & PRENTICE HALL, Business Law: Legal Environment, online commerce, business ethics and international issues. Eighth edition (2013).
RYDER NICHOLAS, MARGARET GRIFFITHS & LACHME SINGH, Commercial Law: Principles and Policy, Cambridge University Press (2012).
ASHCROFT & PATTERSON, Law for Business, Cengage Advantatge Books. Nineteenth edition (2017)
SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO, Principios de Derecho Mercantil. Thomson Reuters Aranzadi. Twenty-fourth edition (2019)
LANDY, GENE K., The IT/Digital Legal Companion: a comprehensive business guide to software, IT, Internet, Media and IP Law, Syngress Ed. (2008)
DAMIAN CHALMERS , GARETH DAVIES & GIORGIO MONTI, European Union Law, Cambridge University Press. Fourth edition (2015).
ALONSO IBÁÑEZ, MARÍA DEL ROSARIO, Derecho de los consumidores y usuarios, Tirant lo Blanch. Third edition (2016).
URÍA, RODRIGO - MENÉNDEZ, AURELIO: Lecciones de Derecho Mercantil. Civitas Ediciones, S.L. Ninth edition (2009).
MARTÍNEZ PÉREZ, ENRIQUE JESÚS & SALINAS ALCEGA, SERGIO (coords.), Lecciones para el estudio del Derecho de la Unión Europea, Prensa de la Universidad de Zaragoza. First edition (2019).
DÍEZ-PICAZO, LUÍS, Sistema de derecho civil, Tecnos. Twelfth edition (2018).