Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Esport, mitjans i relacions públiques

Descripció
Una anàlisi del paper de les relacions públiques i els mitjans de comunicació en la comunicació esportiva. La formació pràctica en les eines i la tecnologia de les RRPP esportives es combina amb un examen de la relació del públic amb els atletes i els esports. Aquest curs explora les tècniques i activitats progressives utilitzades per a promocionar esdeveniments esportius, organitzacions i atletes. Els temes de debat inclouen el coneixement de la marca, la gestió dels mitjans de comunicació, el recordatori del missatge i l'examen dels mitjans de comunicació establerts i emergents en l'entorn digital. Incorporarà i reforçarà les habilitats/conceptes que s'han après al llarg dels estudis fins avui, alhora que augmentarà el coneixement i la perspectiva sobre el món dels mitjans de comunicació i les RRPP esportives.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

Proporcionar als estudiants una visió global de la indústria dels mitjans de comunicació esportius i ajudar a proporcionar habilitats analítiques, coneixements i conceptes sobre una varietat de diferents sectors per a una millor comprensió de la teoria i la pràctica dels mitjans de comunicació esportius i les RRPP.
Al final d'aquest curs, els estudiants han de ser capaços d'haver aconseguit els objectius establerts per a aquest curs i haver desenvolupat les competències enumerades anteriorment, i més específicament entendre la teoria i l'aplicació pràctica de:
- El paper dels mitjans de comunicació i les relacions públiques en l'àmbit de la indústria de l'esport
- La producció i distribució de continguts esportius
- Com es realitzen els acords de drets dels mitjans de comunicació
- La gestió de la comunicació de les grans organitzacions esportives
- La marca dels esportistes i la seva comunicació
- Com es gestionen els mitjans de comunicació i les RRPP en un esdeveniment esportiu en directe

Continguts

- Introducció: Una història de la relació esport/mitjans de comunicació
- Tendències del comportament del consumidor dels mitjans de comunicació esportius
- Perspectiva dels mitjans de comunicació: drets dels mitjans i producció televisiva
- La marca de l'esportista i en l'era digital
- Mitjans de comunicació d'esdeveniments: El cas de la final de l'Eurolliga de bàsquet
- Organitzacions esportives: Own, paid i earned media i new players
- OTT i Esports

Metodologia

L'ensenyament es basa en una sèrie de mètodes didàctics que pretenen fomentar la comprensió de la matèria i, sobretot, de les realitats de les pràctiques canviants de la indústria. Un enfocament pràctic és crucial al llarg del curs, amb lectures, tasques i exercicis fora de classe; activitats, tasques i exercicis de treball en equip; presentacions individuals i en grup; activitats, exercicis i debats a classe; i una sèrie de visites a empreses amb actors clau de la indústria.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
10% participació de qualitat, actitud, esforç diari dins i fora de classe, proporcionar un feedback ric i demostrar que s'han llegit les lectures assignades
20% treball de curs: producció / drets
40% informe i presentació: Projecte Red Bull
30% projecte de branding / re-branding d’un atleta

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Els estudis de casos individuals i altres lectures complementàries es proporcionaran als estudiants abans de cada sessió de classe.

- Hutchins, B. and Rowe, D. (eds) (2013). Digital Media Sport : Technology, Power and Culture in the Network Society.
- International Journal of Sport Communication.
- McNary, E., & Petersen, P. M. (2010). Social cognitive theory and mass communications: A content analysis of youth publicity. Mauritius:VDM Verlag.
- Petersen, P. M. (2015). Routledge handbook of sport communication. London, UK:Routledge. Petersen, P. M., Miloch, K. S., & Laucella, P. (2007). Strategic sport communication, Cahmpaign, IL: Human Kinetics.
- Rowe, D. (1999) Sport, Culture and the Media. David Rowe Open University Press: Buckingham.

Material complementari