Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Comptabilitat II

Descripció
Aquest curs és una continuació de Principis de Comptabilitat I. Durant la primera meitat del curs, l'alumne coneixerà a fons la composició i importància del finançament propi de l'empresa, i com les empreses obtenen el seu finançament inicial. Els conceptes i les tècniques d'anàlisi financera apreses prèviament en Principis de Comptabilitat I es convertiran en les eines bàsiques per a poder entendre el Compte de Resultats, el Balanç de Situació i els Cash Flows de l'empresa. A més, estudiaran les diferents eines i mesures utilitzades en l'Anàlisi d'Estats Financers que són de summa importància a l'hora d'avaluar les empreses a través dels seus estats financers bàsics. També seran capaços de comprendre l'impacte de la globalització en la Comptabilitat Financera. La segona meitat del curs es dedicarà a estudiar la Comptabilitat de Gestió o de Costos i els sistemes bàsics de comptabilitat de costos més utilitzats per les empreses per a avaluar el seu rendiment i prendre decisions rendibles. Altres conceptes que es tractaran són les relacionis cost-volum-benefici i l'anàlisi incremental.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

S'instruirà i ajudarà els alumnes a comprendre:
- L'apartat de finançament propi del balanç i la composició del Paid-in Capital de l'empresa.
- Aprendre a informar amb exactitud sobre els beneficis de l'empresa, diferenciant entre els fets recurrents i els no recurrents en el Compte de Resultats.
- Aprendre a preparar un Estat de Cash Flows i comprendre plenament les diferències entre Cash Basis i Accrual Accounting.
- Aprendre les eines bàsiques per a realitzar una anàlisi dels estats financers i ser capaç d'extreure informació significativa dels estats financers de l'empresa utilitzada per a la presa de decisions.
- Comprendre com la comptabilitat està influenciada per les transaccions comercials en l'entorn global actual.
- Comprendre els conceptes bàsics de la Cost Accounting o Managerial Accounting: el flux de factors de producció, per a trobar el cost unitari d'un producte, i determinar quin dels diferents sistemes de comptabilitat de costos és el més adequat per a l'empresa en funció de la seva activitat.
- Comprendre les diferents etapes d'un producte en la cadena de valor i com minimitzar el cost i millorar l'eficiència.
- Comprendre les relacionis cost-volum-benefici.
- Realitzar una anàlisi incremental de diverses alternatives per a triar la més rendible.

Continguts

A continuació, s'indiquen els principals temes que es tractaran. L'ordre en què es tractaran pot variar.
Capítol 1 - Stockholders Equity i Paid-in Capital
Capítol 2 - Ingressos i canvis en el Balanç de Situació
Capítol 3 - Estat de Cash Flows
Capítol 4 - Anàlisi dels estats financers
Capítol 5 - Negocis globals i comptabilitat
Capítol 6 - Introducció a la Comptabilitat de Gestió
Capítol 7 - Sistemes de costos per encàrrec i càlcul de costos per processos
Capítol 8 - El càlcul de costos i la cadena de valor
Capítol 9 - Anàlisi Cost-Volum-Benefici
Capítol 10 - Anàlisi incremental

Metodologia

Les classes consistiran en una hora de ponència comuna als quatre grups, que serà enregistrada.
Les dues hores de classe es dedicaran a l'aclariment de dubtes sobre la ponència, a la discussió en classe i a la resolució de problemes dels deures. A més, hi ha un projecte en grup (3 o 4 estudiants) sobre Anàlisis d'Estats Financers que es lliurarà durant la setmana següent als exàmens parcials. Les instruccions i directrius sobre el projecte seran proporcionades pel professor durant el curs i es reservaran sessions per a respondre a les preguntes i dubtes.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
Assistència i participació activa en classe (incloent la resolució dels deures assignats prèviament) 25%
Projecte en grup: 20%
Examen parcial: 25%
Examen final: 30%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Williams, Haka, Bettner, & Carcello. (2018). Financial & Managerial Accounting (18th ed.). New York, NY: McGraw-Hill

Material complementari