Doctorat en Tecnologies de la Informació i la Seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica La Salle Campus Barcelona URL

Doctorat en Tecnologies de la Informació i la seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica

Prototipat ràpid de sistemes digitals

Descripció
La tecnologia VLSI ha permès integrar sistemes digitals cada vegada més complexos. Per fer-ho de manera eficient, però, calen eines CAD especialitzades i una metodologia de disseny que pugui tractar la complexitat creixent d´aquests sistemes. L´assignatura estudia el disseny de sistemes digitals CMOS avançats que seran implementats en dispositius de lògica programable o en circuits integrats VLSI.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Electrònica digital bàsica.

Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. Tenir els coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
2. Adquirir capacitat d´anàlisi i síntesi en l´estudi i disseny de circuits digitals complexos, realitzables en dispositius lògics programables i en circuits integrats VLSI.
3. Adquirir la capacitat per organitzar-se i planificar-se perfectament en el disseny de sistemes digitals complexos.
4. Utilitzar les tècniques i noves eines de software pel disseny de sistemes digitals avançats.
5. Identificar i tenir la capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica, en problemes de sistemes digitals complexos, reals, en un entorn de laboratori dins d´un equip de treball.
6. Tindre l'habilitat de gestionar la informació rebuda per diverses fonts, per aplicar-la als problemes que es plantegen i a les pràctiques que es dissenyen.

Continguts

1.- Introducció al disseny VLSI
2.- Llenguatges de descripció de hardware
3.- Mètodes de simulació i bancs de proves
4.- Tècniques avançades

- Pràctiques de CAD-EDA:

La part pràctica de l'assignatura proposa treballar amb eines de disseny assistit per ordinador (CAD) orientades a l´automatització del disseny electrònic (EDA).

Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa en les classes teòriques i els treballs pràctics.

Dins de les classes teòriques, bàsicament el que s´imparteix són classes magistrals on s´explica el contingut teòric de l´assignatura i es plantegen problemes pràctics relacionats amb el contingut teòric explicat. Es proposen treballs de recerca i prospectiva perquè els alumnes els desenvolupin i els exposin, per tal de poder fer un avaluació més continuada.

Les pràctiques són guiades i serveixen per tenir una presa de contacte amb eines CAD-EDA avançades de disseny digital.

Per millorar el rendiment de l´alumne se´ls ofereix la possibilitat de fer consultes personalitzades sobre l´assignatura, tant a nivell de matèria, com tot el que involucra a la mateixa (forma d´estudi, dissenys pràctics, correcció de problemes proposats...).

Avaluació

L´assignatura es divideix en dos parts clarament diferenciades: una part teòrica i una part pràctica. Cada una d´aquestes parts s´avaluen per separat i s´han d´aprovar per separat per poder aprovar l´assignatura.

La nota FINAL de l'assignatura consta de:
* Nota teòrica: 80%.
* Nota pràctica: 20%.
* En cas de no presentar-se a alguna part (teoria o pràctica) la nota de l´assignatura és NP.

- Avaluació de la part teòrica:
A. Exàmens
D. Treballs fets a casa

La nota de la part teòrica surt de l'examen (60%) i dels treballs de recerca (40%).

- Avaluació de la Part Pràctica:
F. Informes/treballs fets en grup
G. Treballs pràctics amb ordinador

La pràctica s´ha de lliurar al llarg del curs en els terminis establerts. La pràctica es valora en funció de la qualitat de l´estudi previ i de la seva realització final.

Criteris avaluació

Objectiu 1
L´estudiant ha de demostrar tenir els coneixements bàsics necessaris relacionats amb l´assignatura [A]

Objectiu 2
L´estudiant ha de saber resoldre i dissenyar qualsevol sistema digital complex que se li plantegi en l´àmbit de l´electrònica integrada, implementant-lo usant llenguatges de descripció de hardware en dispositius lògics programables o circuits integrats [D,F,G]

Objectiu 3
L´estudiant ha de tenir la capacitat per planificar-se totes les tasques relacionades amb la pràctica, per tal de poder lliurar-la dins dels terminis marcats [F]

Objectiu 4
L´estudiant ha d´estar habituat en el treball amb l´ordinador i amb l´anàlisi i disseny de sistemes digital avançats mitjançant l´ordinador, com a pas previ d´estudi de la implementació de qualsevol disseny complex [G]

Objectiu 5
L´estudiant ha de tenir la capacitat d´organització per poder treballar i fomentar el treball en equip. Així mateix, aquest treball en equip els ha de permetre adquirir la capacitat necessària per aplicar els coneixements adquirits a la pràctica, tot resolent qualsevol problema que se´ls pugui plantejar [F]

Objectiu 6
L´estudiant ha de tenir la capacitat de saber sintetitzar i escollir els millor elements per tal de realitzar la part pràctica, d´entre les nombroses informacions que se´ls hi dona i/o que poden consultar [F]

Bibliografia bàsica

* M.J.S. Smith, Application-Specific Integrated Circuits, Addison-Wesley, 1997.
* J.M. Rabaey, Digital Integrated Circuits: a Design Perspective, Prentice-Hall, 1996.

Material complementari

* N. Weste and K. Esraghian, Principles of CMOS VLSI Design, Addison Wesley, 1993.
* Z. Salcic, A. Smailagic, Digital Systems Design and Prototyping using Field Programmable Logic, Kluwer Academic Publishers, 1998.
* K. Cheng and V.D. Agrawal, Unified Methods for VLSI Simulation and Test Generation, Kluwer Academic Publishers, 1989.
* J.P. Uyemura, Fundamentals of MOS Digital Integrated Circuits, Addison Wesley, 1988.
* J.P. Deschamps y J.M. Angulo, Diseño de Sistemas Digitales, Paraninfo, 1989.