Màster Universitari en Data Science La Salle Campus Barcelona URL

Màster Universitari en Data Science

Converteix-te en un expert en analitzar, estructurar, filtrar, visualitzar i posar en valor la producció de dades generades.

Nid: 5398
Requisits

El Màster Universitari en Data Science complementa els diferents graus en Enginyeria i Gestió de les TIC i obre la possibilitat a admetre alumnes de graus en Matemàtica i Física que busquen l'aplicació pràctica concreta en la ciència de dades.

Així mateix, perfils acabats d'incorporar al mercat laboral obtindran formació especialitzada que els permetrà optimitzar la seva carrera professional: professionals de la informàtica amb interès a dedicar-se a la consultoria; enginyers, arquitectes i urbanistes involucrats en projectes de Smart o Green Cities que requereixen gestionar un gran volum de dades i, per tant, una anàlisi de les dades; etc. El programa aquí presentat permet una formació completa en tots els aspectes de la ciència de les dades.

Concretament, podran accedir al màster sense la necessitat de cursar cap complement formatiu els estudiants que posseeixin els següents títols:

  • Llicenciats o graduats en Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, Telemàtica, Multimèdia.
  • Llicenciats o graduats en Enginyeria en Organització de les TIC.
  • Graduats en Direcció d'Empreses Tecnològiques.
  • Llicenciats o graduats en Física o Matemàtiques.

Els graduats en altres titulacions universitàries oficials podran ser admesos a criteri de la Comissió d'Admissions, tenint en compte la seva experiència professional i el seu currículum vitae en general. Es requereix als alumnes coneixements de probabilitat, estadística, anàlisi matemàtica i àlgebra lineal a nivell de grau. També es recomana tenir coneixements de programació a nivell de grau.

Per descomptat, també seran vàlids en les mateixes condicions anteriors els títols equivalents procedents d'un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior o d'aquells conformes a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió de l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments d'aquest màster.