Curs Online d'Expert en Direcció Financera La Salle Campus Barcelona URL

Curs Online de Gestió i Direcció Financera

Aprèn a prendre les millors decisions que garanteixin la viabilitat de la teva empresa.

Nid: 20787
Pla d'estudis

MÒDUL I: COMPTABILITAT FINANCERA I GESTIÓ DE COSTOS

1. Introducció a la comptabilitat i al procés comptable

 • Introducció a la comptabilitat financera
 • Introducció als comptes comptables
 • Operacions comercials
 • Introducció al Procés comptable
 • Procés comptable

2. Informes comptables

 • Tancament comptable
 • Balanç de situació
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Relació entre informes

3. Introducció a la comptabilitat de costos

 • Introducció a la comptabilitat de costos
 • La magnitud cost
 • Classificació de costos
 • Localització Imputació Resultat

4. Sistemes i models de costos

 • Models Direct Cost i Full Cost
 • Sistemes de costos
 • Cost del producte i Preu de venda
 • Mètodes de valoració d'existències: PMP i FIFO

 

MÒDUL II: ANÀLISI ECONOMICOFINANCERA

1. Anàlisi Patrimonial

 • El Balanç de situació
 • El concepte d'amortització com a generació de *cash flow
 • L'anàlisi patrimonial estàtica
 • L'anàlisi patrimonial dinàmica

2. Anàlisi del Circulant i del Compte de Resultades

 • Anàlisis del circulant: factor temps
 • Anàlisi del circulant: necessitat financera associada
 • Anàlisi del compte de resultats

3. Anàlisi Econòmica (anàlisi de la rendibilitat)

 • Anàlisi econòmica
 • Rendibilitat econòmica (ROA)
 • Rendibilitat financera (ROE)
 • Efecte palanquejament financer

4. Alternatives de finançament

 • Recursos de finançament d'actiu
 • Recursos de finançament de passiu a LP
 • Recursos de finançament de passiu a CP

 

MÒDUL III: PLANIFICACIÓ ECONOMICOFINANCERA I ANÀLISI DE PROJECTES D'INVERSIÓ

1. Planificació financera

 • Compte de resultats previsional
 • Procés de planificació economicofinancera
 • Projeccions de Cash Flow
 • Pressupost de capital

2. Indicadors específics complementaris d'anàlisis de rendibilitat

 • PayBack
 • VAN-Valor Actual Net
 • Taxa Interna de Rendibilitat

3. Valoració de Projectes d'Inversió

 • Anàlisi de projectes d'inversió
 • Càlcul del VAN
 • VAN o TIR?

4. Presa de decisions d'inversió

 • Selecció de projectes d'inversió
 • Cas JBX: Anàlisi
 • Cas JBX: Conclusions