Gestio integral de la construcció, disseny d´interiors

Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció: Disseny d'Interiors

Forma't com a professional en el camp de l'arquitectura interior i dissenya, executa i dirigeix projectes d'arquitectura interior d'espais privats, domèstics, públics i comercials

Diagnosi i metodologia

Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 13. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Joan Olona Casas 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00
Coneixements previs

Titulacions tècniques i de Grau del sector de la Construcció i de l'Edificació (arquitectes, enginyers edificació, arquitectes tècnics i aparelladors, enginyers civils, industrials, d'obres públiques, etc.)

Objectius

L'alumne assimila un alt nivell de coneixements teoricopràctics en aspectes del diagnòstic, la metodologia per a la detecció de lesions així com el coneixement històric-constructiu dels sistemes tradicionals.

- Formar professionals en el camp de la rehabilitació amb un alt nivell de coneixements teòric - pràctics en aspectes com el diagnòstic, les tècniques d'intervenció i de les lesions dels elements constructius dels sistemes tradicionals (sostres, elements verticals i cimentacions)
- Adquirir coneixements tècnics i metodologies per a la diagnosi i rehabilitació energètica
- Afavorir el treball en equips interdisciplinaris formats per professionals que intervenen en el patrimoni arquitectònic, fomentant l'intercanvi de coneixements entre els diferents tècnics.
- Conscienciar dels valors de protecció del patrimoni i utilitzar de forma crítica materials i processos constructius moderns perquè siguin compatibles amb els materials tradicionals i el caràcter patrimonial de l'edifici.
- Orientar cap al sector empresarial que gestiona aquesta disciplina: organismes, administracions locals i empreses del sector.

Continguts

DIAGNOSI. METODOLOGIA I CONCEPTES GENERALS
La diagnosi de l'estat d'un edifici es basa en una metodologia de diagnòstic prèvia que permet la presa de dades i el coneixement exhaustiu sobre l'edifici a intervenir.
Els diferents recursos i tècniques de prospecció existent són imprescindibles per adquirir una visió sobre el conjunt de l'edifici. Guia de tipus constructiu.

DIAGNOSI I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ EN FONAMENTS
La problemàtica relacionada amb els fonaments ha estat present en el fet d'edificar. La causa ha estat el desconeixement del sòl. El mòdul es defineix en tres blocs. El primer presenta un anàlisi de la forma de cimentar, des de la construcció premoderna fins el formigó armat. El segon se centra en la metodologia d'anàlisi, també en el terreny. El tercer i últim, en la necessitat de recalçar i les tècniques existents.

DE LA PARET DE CÀRREGA A l'ESTRUCTURA PORTICADA
Avaluació de la evolució de les estructures verticals, des de les solucions cohesives de paret de càrrega fins a les estructures porticades, i el seu comportament estructural diferenciat. S'abordarà també les lesions no només mecàniques sinó també fisicoquímiques de degradació dels materials que conformen les estructures portants.

DIAGNOSI. METODOLOGIA I CONCEPTES GENERALS
La diagnosi de l'estat d'un edifici es basa en una metodologia de diagnòstic previ que permet la presa de dades i el coneixement exhaustiu sobre l'edifici a intervenir. Els diferents recursos i tècniques de prospecció existent són imprescindibles per adquirir una visió sobre el conjunt de l'edifici. Guia de tipus constructiu.
- Estudis previs
- Metodologia d'aproximació a l'edifici
- Tècniques de diagnosi
- Recursos tècnics a la diagnosi
- Proves de verificació prèvies a l'obra de rehabilitació
- El foc a la fase de diagnosi
- Tècniques d'enderroc prèvies a la intervenció
- Amidaments i pressupostos en la diagnosi
- Casos I i II

DIAGNOSI I TÈCNIQUES INTERVENCIÓ ESTRUCTURES VERTICALS
Avaluació de la evolució de les estructures verticals, des de les solucions cohesives de paret de càrrega fins a les estructures porticades i el seu comportament estructural diferenciat. S'aborden les lesions mecàniques i fisicoquímiques de degradació dels materials que conformen les estructures portants.
- Diagnosi i tècniques intervenció en fonaments
- Geotècnia i tècniques de recalçat
- Intervenció en parets de càrrega: l'anàlisi del risc a les tècniques de reforç
- Descens de càrregues i peritatge de danys
- Intervenció en estructures porticades
- Lesions químiques del formigó
- Durabilitat en les estructures de formigó
- Resistència i compacitat
- Casos II i III

Intervenció en parets de càrrega.
- Intervenció en estructures porticades.

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26.100
Activitats d'avaluació 26 70

Classes presencials, treballs en grup basats en casos pràctics i desenvolupament d'un projecte de rehabilitació.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
exàmens 20.0

Criteris avaluació
Material complementari