En la valoració de la garantia de la qualitat del professorat, un element que resulta fonamental és l’acompliment de la seva activitat docent. Així, conèixer el mètode amb el qual el professor planifica, desenvolupa, valora i millora la seva ensenyança resulta clau per fer un judici de la seva competència docent.

Per tal d’afavorir aquesta avaluació de la docència, ANECA posa en marxa el Programa de Suport a la Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari (DOCENTIA) amb l’objectiu de donar suport a les universitats en el disseny de mecanismes propis per a gestionar la qualitat de l'activitat docent del professorat universitari i afavorir el seu desenvolupament i reconeixement.

El programa DOCENTIA pren com a referència igualment les recomanacions per la garantia de la qualitat en les institucions d'Educació Superior elaborades per la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en el seu document “Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior”. Entre aquests criteris i directrius destaca l’1.4., “Garantía de Calidad del Personal Docente”, que estableix que les institucions han de tenir els recursos per a garantir que el seu personal docent esta qualificat i és competent per a la docència.

El programa es porta en estreta coordinació amb les agències d’avaluació autonòmiques, prenent en consideració el compromís de ANECA de participar i donar suport als diferents marcs de col·laboració tècnica amb les universitats, les agències autonòmiques i les Administracions Educatives de les Comunitats Autònomes.

Programa DOCENTIA ANECA

La Universitat Ramon Llull s’afegeix al programa DOCENTIA i elabora el “Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Ramon Llull”, el qual s’adapta a la idiosincràsia de la universitat i s’aplica en tots els seus centres.

Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Ramon Llull

La Salle URL participa en el programa DOCENTIA des del curs acadèmic 2007-2008, avaluant la qualitat acadèmica dels seus professors.

Informe global DOCENTIA 2008-2011 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2009-2012 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2010-2013 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2011-2014 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2012-2015 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2013-2016 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2014-2017 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2015-2018 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2016-2019 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2019-2020 La Salle URL

Informe global DOCENTIA 2018-2021 La Salle URL