Descripció
Elaboració d'un treball d'investigació. La temàtica serà escollida lliurement per l'estudiant, sota la supervisió d'un dels professors-tutors del màster. El treball posarà a prova la competència científica de l'estudiant a nivell avançat.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
15.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts

Els relacionats amb el tema escollit per a la realització del TFM.

Metodologia

Entrevistes amb el tutor del treball. Els tutors poden ser professors del màster del curs corrent.
L'estudiant donarà compte de l'estat del treball en dues sessions de seguiment.
L'estudiant farà una presentació oral final del TFM davant d'un tribunal.
A principi del curs, el tutor anunciarà el calendari i donarà informació sobre totes les activitats.

Avaluació

AVALUACIÓ I CRITERIS DE CALIFICACIÓ

L'extensió recomanada del TFM és de 60 a 100 pàgines. Es lliuraran 3 còpies del TFM en paper, a la Secretaria de la Facultat. El lliurament es comunicarà igualment per correu electrònic al Coordinador del Màster, adjuntant-li el mateix document en format PDF. El Coordinador confirmarà a l'alumne la seva correcta recepció, un cop rebut el vistiplau final del seu Tutor.

Els terminis de lliurament dels TFM per a cadascuna de les convocatòries i les dates de les presentacions orals corresponents seran els establerts al Calendari de curs de la Facultat. El Coordinador convocarà el tribunal, format per dos professors de la Facultat de Filosofia-URL, preferiblement amb docència al Màster, i comunicarà formalment la data i el lloc de la celebració de la defensa oral.

L’avaluació final correspondrà al tutor del TFM (25%) i al Tribunal (50% sobre el treball i 25% sobre la defensa). El Tutor deixarà constància de l’avaluació del treball en una Acta d’avaluació del TFM per al tutor, que serà signada i lliurada al Coordinador del Màster amb anterioritat a la presentació oral del treball.

La presentació oral del treball serà breu (uns 30 minuts). L'estudiant justificarà el treball, i respondrà a les preguntes que li formuli el tribunal. El Tribunal deixarà constància de l'avaluació signant una Acta de Defensa del TFM on hi constaran les qualificacions del Tribunal, segons les ponderacions establertes.

El Coordinador del Màster rebrà tant l’Acta d’avaluació del Tutor com la del Tribunal i, d’acord amb les ponderacions corresponents, en deixarà constància formal i calcularà la qualificació final del TFM que transmetrà a la Secretaria acadèmica del Centre i que es donarà a conèixer a l’alumne amb posterioritat a la defensa oral a través del sistema de gestió acadèmica.

Criteris avaluació

-Avaluació del TFM per part del Tutor (25%):

I. Avaluació global del Treball
- Claredat en la formulació dels objectius i dels problemes
- Coherència interna del treball
- Rellevància i originalitat

II. Ús de les teories
- Explicació de les teories que fonamenten el treball
- Síntesi i integració de les teories i el tema
- Contribució a l’avenç teòric

III. Metodologia de la recerca
- Adequació de la metodologia a la temàtica
- Coherència i adequació de les conclusions

IV. Aspectes formals
- Ordre i claredat en l’estructura
- Normativa (ortogràfica, sintàctica, etc.) i correcció formal
- Referències bibliogràfiques actualitzades i adequades

V. Avaluació del procés
- Organització i seguiment del treball en fases per part de l’alumne/a
- Puntualitat en els lliuraments segons la programació acordada
- Millora de l’autonomia per al desenvolupament investigador

-Avaluació del TFM (treball escrit) per part del Tribunal (50%):

I. Avaluació global del Treball
- Claredat en la formulació dels objectius i dels problemes
- Coherència interna del treball
- Rellevància i originalitat

II. Ús de les teories
- Explicació de les teories que fonamenten el treball
- Síntesi i integració de les teories i el tema
- Contribució a l’avenç teòric

III. Metodologia de la recerca
- Adequació de la metodologia a la temàtica
- Coherència i adequació de les conclusions

IV. Aspectes formals
- Ordre i claredat en l’estructura
- Normativa (ortogràfica, sintàctica, etc.) i correcció formal
- Referències bibliogràfiques actualitzades i adequades

-Avaluació de la presentació oral del TFM per part del Tribunal (25%):

V. Defensa del TFM
- Explicació oral: habilitat comunicativa i divulgativa
- Qualitat dels arguments i del debat
- Capacitat per defensar les pròpies idees
- Capacitat de síntesi i adequació al temps assignat

Bibliografia bàsica

Recomanada pel tutor en funció del tema escollit per al TFM.

Material complementari

Recomanada pel tutor en funció del tema escollit per al TFM.