Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Seguretat en les TIC

Descripció
Aquesta assignatura forma a l'alumne en el món de la Seguretat en les TIC a través del "Hacking Ètic". És una assignatura purament pràctica que es desenvolupa als Laboratoris de Telemàtica.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Xarxes d'Àrea Local.
Es recomana també que l'alumne hagi o estigui cursant l'assignatura de "Laboratori de Telemàtica" o "Administració de Sistemes Operatius".

Objectius

El resultat d´aprenentatge que han d´assolir els alumnes que cursen aquesta assignatura és el següent:
- Conèixer les tecnologies de seguretat i la seva aplicació en sistemes i xarxes de dades

Per assolir el resultat d'aprentatge anterior, els objectius de l'assignatura són que l'alumne:

- Domini els conceptes de seguretat en xarxes, les amenaces existents, les solucions necessàries i el seu desplegament.
- Conegui i sàpiga aplicar les tècniques per assegurar xarxes i sistemes.
- Conegui les tècniques utilitzades per realitzar atacs.
- Sigui capaç de realitzar auditories de seguretat (Hackig ètic).
- Conegui els límits legals de la seguretat en les TIC i sàpiga actuar en conseqüència.

Continguts

0- Introducció
1- Escenaris bàsics
2- Criptografia
3- Password Cracking
4- Atacs bàsics a les xarxes
5- Footprinting
6- Host Scanning
7- OS i aplicacions Fingerprinting
8- Detecció de vulnerabilitats
9- Proves de penetració
10- Firewalls
11- Hacking WiFi
12- Web Hacking

Metodologia

Les activitats formatives que es fan servir a l'assignatura són les següents:

- Presentació a l'aula dels conceptes i procediments emprant el mètode de la lliçó
- Treball en el laboratori
- Dedicació personal a les pràctiques de laboratori
- Estudi i treball personal
- Avaluacions

Les sessions pràctiques es realitzen al laboratori de Telemàtica. Igualment l´alumne, al llarg de l´assignatura, haurà de complementar el seu aprenentatge de la matèria mitjançant la realització de diverses pràctiques i treballs.

Totes les pràctiques es realitzen dins un entorn controlat de proves, anomenat "LOST Project", que permet a l'alumne realitzar tot tipus de proves, testejos i atacs, sense cap tipus de risc legal de perjudicar cap sistema real.

Avaluació

Les activitats d´avaluació que es fan servir a l´assignatura són:

- Exàmens
- Controls o exercicis a classe
- Informes o exercicis al laboratori
- Desenvolupament i presentació de pràctiques personals o en grup

Criteris avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitza a partir de:

- Controls o exercicis a classe --> Assistència a classe/laboratori: 10%
- Informes o exercicis al laboratori --> Pràctiques en el laboratori: 20%
- Desenvolupament i presentació de pràctiques personals o en grup:
- Treballs individuals o en grup: 45%
- Presentacions a classe: 10%
- Exàmens: 15%

Bibliografia bàsica

Apunts i pràctiques de l'assignatura