Descripció
Els projectes que es desenvolupen i implanten en les empreses, s'originen fonamentalment per a cobrir les necessitats estratègiques que cada empresa identifica i planifica al llarg d'un període de temps. Aquests projectes poden tractar-se del llançament de nous productes i/o serveis, de la implantació de nous processos i/o millora dels actuals, reestructuracions organitzacionals, de la transformació d'una àrea o de l'empresa. Per a poder aplicar una visió empresarial a un projecte, és fonamental conèixer com aquest projecte impacta en el funcionament de la companyia, tant internament com externament, i saber el perquè d'aquest projecte, i les raons que han influït perquè s'aprovi i planifiqui. Els millors directors de projectes combinen una excel·lent capacitat de gestió i lideratge, amb una visió empresarial i estratègica de com aquest projecte influeix i impacta en l'èxit d'una empresa, i això li permet dirigir amb les màximes garanties. En resum, un projecte es desenvolupa sota un entorn i context empresarial determinat, que cal conèixer, i saber gestionar. Aquest és sens dubte, l'objectiu fonamental d'aquesta assignatura.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coordinació Acadèmica
Coneixements previs

Gestió de projectes, Direcció de projectes a l’empresa

Objectius

1. Adquirir una visió estructurada del coneixement sobre la direcció de projectes.
2. Anticipar situacions que puguin impactar en el projecte.
3. Avaluar els resultats del projecte.
4. Dominar les tècniques i eina específiques de la gestió de projectes.
5. Capacitar l'anàlisi crítica de les diferents alternatives que es presenten en la gestió de projectes.
6. Conèixer les principals metodologies, estàndards i marcs de la gestió de projectes.
7. Obtenir una visió practica de l'aplicabilitat de les teories sobre la gestió de projectes.
8. Desenvolupar habilitats de gestió de projectes en àrees o disciplines específiques.
9. Aplicació d'una visió humanista en els problemes propis de la gestió dels projectes.
10. Familiaritzar-se amb les tendències de gestió de resolució de conflictes.

Continguts

1. El Projecte en l'organització.
2. Gestió de projectes empresarials.
3. Portfolio i Gestió de programes.
4. Oficina de gestió de projectes (PMO).
5. Cadena crítica CCPM – Gestió.
6. Presa de decisions.
7. La gestió del canvi en l'organització.

Metodologia

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels *challenges, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma *LMS (*Learning Management *System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el *LMS
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dudas.re connexions síncrones.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de *check *point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Avaluació

En la modalitat presencial:
L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne i la nota obtinguda en la prova objectiva final.

En la modalitatt in línia:
L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne i la nota obtinguda en la presentació final.

Criteris avaluació

Modalitat presencial:
• Resolució – Presentació caso d'estudi: 60%
• Prova objectiva final (prova d'elecció múltiple): 40%

Modalitat en línia:
• 60% Treball individual (resolució de casos, aplicació de tècniques, lliurables): 60%
• Activitat d'avaluació – Entrevista individual: 40%

Bibliografia bàsica

• Articulos sobre „La organización en la empresa“ – McGraw-Hill.
• PMBOK Guide Sixth Edition - PMI.
• “Advanced Project Portfolio Management and the PMO” – Gerald Kendall y Steven C. Rollins. J. Ross Publishing Inc. (2003).
• “El pequeño libro de las grandes decisiones” – Michael Krogerus – Ed. Alienta (2001).
• “Harvard Business Review – La Gestión del Cambio”. Deusto S.A Ediciones (2007).
• “Contemporary Reflections on Business Ethics” – Ronald F. Duska. Springer (2007).