Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Nid: 394
Objectius

Quan hagis finalitzat aquest grau estaràs preparat per formar part d'una nova generació de directius. T'hauràs format en profunditat per:

  • Saber aplicar els teus coneixements en el teu treball o vocació d'una forma professional, i posseir les competències necessàries per elaborar, mantenir i defensar arguments, i resoldre problemes dins la teva àrea d'especialització.
  • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat.
  • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.