Descripció
Com a síntesi del Màster, en el Treball Final de Màster (TFM) es concentren totes les competències desenvolupades durant les diferents assignatures. Al llarg de dos períodes consecutius i amb la guia d'un tutor, s'elabora un treball on s'analitza i argumenta una problemàtica dins de l'àrea de la gestió de projectes. Al llarg del TFM l'alumne plantejarà l'estudi, elaboració i obtenció de resultats preliminars propis del projecte seleccionat per a especialitzar la seva formació. El treball es defensarà públicament davant un tribunal, sent requisit haver superat totes les assignatures del programa.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
10.00

Professors Titulars

Objectius

1. Aplicació del mètode científic en la resolució d'un problema.
2. Confecció d'un document que mostri el treball realitzat.

Continguts

TFM tipus 1.- Projectes de desenvolupament i implementació d'un producte. En aquest cas, prenent un nou producte, el treball consisteix a elaborar el projecte de desenvolupament i implementació. Per a aquesta mena de projectes és necessari que el producte o implementació tinguin elements innovadors que generin un treball nou sobre el qual desenvolupar la recerca.

TFM tipus 2.- Propostes d'aplicació de procés. En aquest cas, prenent una eina/procés existent, el treball consisteix a investigar la seva potencial aplicació a un sector específic. És l'aplicació en un entorn específic i nou el que genera una hipòtesi de treball a validar.

TFM tipus 3.- Generació de coneixement. Es proposa l'estudi de generació de noves eines, metodologies, regles, principis… que ampliïn l'àrea de coneixement de la gestió de projectes. Donada una problemàtica detectada en l'àrea de gestió de projectes, s'aplicarà el mètode científic per a corroborar una hipòtesi de treball que serà comprovada a través de resultats aconseguits mitjançant metodologies de recollida de dades d'ordre qualitatiu/ quantitatiu. Ha d'estar fonamentat en un marc teòric que doni consistència científica al que es pretén confirmar, és a dir, requereix emmarcar bé l'interrogant a investigar o la hipòtesi de partida.

Metodologia

La metodologia emprada es basa en el “Project Based Learning” (PBL), de manera que l'assignatura s'organitza en:
• Sessions de treball tutelades pels professors, que actuen com a mentors dels treballs a realitzar, aportant suggeriments i directrius. Serà responsabilitat dels alumnes investigar i aprofundir en les millors pràctiques per al desenvolupament d'un projecte.
• Presentacions en classe dels diferents lliuraments.
• Presentació i defensa final davant un tribunal, que avaluarà l'assignatura

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne i la defensa del treball davant un tribunal, segons la següent distribució:

Criteris avaluació

• Treball de l'assignatura (90%)
• Presentació davant el tribunal (10%)

Bibliografia bàsica

• Guia Projecte Final de Màster.

Material complementari

• Project Management Body of Knowledge – Sixth edition.
• Bibliografia o material complementari