Descripció
El treball final de grau és la síntesi de tota la titulació i ha de reflectir tots els coneixements assolits al llarg dels tres cursos. Es tracta d’un treball que incorpora la generació d’una idea, el disseny d’una creació artística digital, el seu desenvolupament i la presentació davant d’un tribunal. L’alumne ha de realitzar un projecte complex on es realitzi una creació artística o es resolgui un repte comunicatiu o artístic mitjançant tècniques de creació digital. Pot acceptar-se com a projecte de TFG, també, un estudi acadèmic de tècniques de creació al servei de l’art que per la seva novetat o interès pogués ser motiu d’estudi profunditzat.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
12.00
Coneixements previs
Objectius

L'alumne utilitza tènciques digitals per a crear una obra o disseny artístic.
L'alumne és capaç de gestionar adequadament les etapes de creació d'una obra d'art digital.
L'alumne té capacitat d'anàlisis i síntesi per resoldre problemes i trobar la millor solució de forma creativa.
L'alumne és capaç de comunicar de forma oral, escrita i visual els objectius, procés i resultats del treball final de grau.

Continguts
Metodologia
Avaluació

El projecte del TFG tindrà una avaluació individual, tot i que pot contemplar-se la possibilitat de realitzar un TFG en petits equips. En el Treball Final de Grau, l’avaluació final la fa un tribunal que decidirà la qualificació en base a la qualitat del treball presentat, la defensa realitzada i es avaluacions de seguiment donades pel professor supervisor del TFG. La defensa del TFG és un acte públic i els criteris de qualificació tindran en compte aspectes com són la qualitat i l’originalitat de la idea, el domini dels coneixements, tècniques i tecnologies emprades, la qualitat artística del treball, la correcta planificació, la capacitat de trobar les millors solucions, la claredat en la presentació, la capacitat de síntesi i d’exposició oral, les respostes a les preguntes del tribunal, així com també la revisió del portfoli de l’alumne.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari