Descripció
Comprèn l´estudi de les xarxes, tecnologies, sistemes i serveis de telefonia. Ho veurem en l´extensió més àmplia del bucle local, la xarxa de l´operador de veu i les xarxes privades corporatives. Incidirem tant en aspectes més tècnics (electrònica, telemàtica, transmissió) com de disseny i explotació (anàlisi de xarxes i serveis, alternatives econòmiques). Durant el curs, es subministra informació addicional i referències de fabricants, proveïdors i operadors de serveis de telecomunicacions, tenint sempre una relació amb l´actualitat del mercat (equips instal·lats, serveis).
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Enginyeria Tècnica, Telemàtica i xarxes d´ordinadors.

Objectius

Els graduats del nostre programa adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:

1. Capacitat d´aplicar coneixements de matemàtiques, ciència i enginyeria mitjançant teoria de tràfic.
2. Capacitat de dissenyar un sistema, component o procés de l´àmbit de les TIC´s per a complir les especificacions requerides.
3. Capacitat de treballar en equips multi-disciplinars.
4. Capacitat per a identificar, formular i resoldre problemes d´enginyeria de telecomunicació.
5. Comprensió de la responsabilitat ètica i professional.
6. Capacitat de comunicar-se en forma efectiva en el vocabulari professional i idiomes pertinents.
7. Educació d´ampli espectre per a comprendre l´impacte de les solucions d´enginyeria de telecomunicació en un context global.
8. El reconeixement de la necessitat i la capacitat d´afrontar l´aprenentatge durant el decurs de la vida professional.
9. Coneixement de temàtiques actuals, tant tecnològiques com socio-econòmiques.
10. Capacitat d´utilitzar les tècniques, habilitats i eines necessàries per a la pràctica en l´enginyeria de telecomunicació.
11. Capacitat per a emprendre amb èxit estudis en l´àmbit de les TIC´s, així com en altres àmbits que puguin complementar la formació en enginyeria, gestió o tècniques empresarials
12. Habilitat per treballar en entorns telemàtics.
13. Treball col·laboratiu mitjançant eines telemàtiques.
14. Compartició i revisió de documents.
15. Utilització de textos en anglès com a bibliografia bàsica.

Continguts

1. Teoria de tràfic
2. Fonaments de telefonia
3. Xarxa d´accés
4. Commutació digital
5. Xarxa d´operador
6. Xarxes corporatives
7. Resolució de casos pràctics

Metodologia

El curs consta de 30 sessions de 2 hores cadascuna. Aquesta assignatura pot cursar-se en dos formats, segons la preferència de l´alumne: presencial i semipresencial. La principal diferència entre les dues modalitats es basa en la diferent assistència física dels alumnes a les aules. En funció del tema a tractar, la metodologia està formada per una combinació dels següents sistemes:

1. Classes teòriques
Suportades per les classes magistrals en el format presencial, i la guia d´estudis en el format semipresencial. Especialment importants en les primeres sessions de cada tema, on es fonamenten les bases de la resta del capítol i següents. Les classes teòriques poden oferir-se mitjançant el mètode tradicional de pissarra o bé amb presentacions power point, principalment en aquells temes en els quals hi hagi una quantitat rellevant de dibuixos i diagrames. En aquest cas, les presentacions es posen a disposició dels alumnes (tant presencials com semipresencials) mitjançant el campus virtual.

2. Material didàctic. Vàlid tant per presencials com semipresencials, consta bàsicament dels apunts preparats per l´assignatura, col·leccions d´exercicis proposats, exercicis resolts, casos pràctics, llibres recomanats i referències web contrastades.

3. Treballs de recerca i resolució de casos pràctics proposats. Es fomenta l´aprenentatge en l´accés a les noves tecnologies, mètode imprescindible en un mercat tant canviant com el tecnològic, així com la comprensió i l´anàlisi del mercat de la telefonia consolidant els coneixements adquirits en les classes teòriques. Els treballs poden ser individuals o bé per grups reduïts per tal de consolidar la capacitat de treball en equip. Els treballs poden ser obligatoris o bé optatius. La presentació dels primers és imprescindible per al correcte seguiment del curs. Els segons permeten aprofundir en temàtiques concretes i consolidar els conceptes explicats a les classes teòriques. Tots dos són avaluables.

4. Classes guiades, presentacions i posada en comú dels resultats dels grups de treball. En el cas dels alumnes en el format semipresencial, aquestes classes caldrà fer-les necessàriament en trobades presencials marcades al calendari. Mitjançant aquestes classes es presenten, estudien i analitzen diversos exercicis i casos pràctics, proposant diverses línies de resolució. L´alumne ha de consolidar els seus coneixements desenvolupant un criteri tecnològic i econòmic que porti a trobar la solució més eficient (no necessàriament la més eficaç) a un problema donat.

5. Seguiment i atenció a l´alumne. Mitjançant preguntes a classe, horaris de dubtes, correu electrònic. També una eina molt important, especialment en el format semipresencial, és mitjançant els fòrums de l´aula virtual. Es promociona la seva utilització amb la publicació de noticies, problemes, qüestions diverses, i valorant les aportacions més significatives dels alumnes.

6. Mètodes orientatius del seguiment per part del propi alumne
o Capacitat per a entendre els problemes.
o Capacitat per entendre solucions alternatives.
o Posades en comú a classe i fòrums.
o Qüestions d´autoavaluació en el model semipresencial

Avaluació

A. Exàmens
El curs consta d'un examen final.

C. Exàmens test.
Els alumnes semipresencials han de respondre al final de cada sessió unes preguntes test per tenir una primera noció del seu seguiment de la matèria.

D. Treballs fets a casa
Resolució de l´exercici plantejat pel professor (individual). Es valora la bibliografia i referències (fabricants, operadors de telecomunicacions, etc.) que l´alumne troba al respecte, com planteja i resol el problema, com interpreta el resultat trobat, i si es serveix de l´ajut d´aplicacions informàtiques per treure i contrastar resultats. La resolució es lliura al professor en format electrònic mitjançant els pous de tancament automàtic creats a tal efecte.

F. Informes/treballs fets en grup
Resolució dels casos pràctics presentats a classe. Es valora la bibliografia i referències (fabricants, operadors de telecomunicacions, etc.) que els alumne troben al respecte, com plantegen i resolen el problema, com interpreten el resultat trobat, si es serveixen de l´ajut d´aplicacions informàtiques per treure i contrastar resultats. També és valorable el mètode de treball per la resolució del cas (participació, treball efectiu en grup i confrontació de criteris, preguntes i consultes al professor, participació en fòrums, etc.). Són importants les consideracions econòmiques que aporten a la resolució del cas. La resolució es lliura al professor en format electrònic mitjançant els pous de tancament automàtic creats a tal efecte.

I. Presentacions
Els resultats dels treballs en grup poden presentar-se a classe o bé ser penjats al campus virtuals.

J. Participació a classe i als fòrums.

Criteris avaluació

o Objectiu 1. Capacitat d´aplicar coneixements de matemàtiques, ciència i enginyeria mitjançant teoria de tràfic. L´estudiant ha de demostrar que entén i sap aplicar els conceptes [A C D J]
o Objectiu 2. Capacitat de dissenyar un sistema, component o procés de l´àmbit de les TIC´s per a complir les especificacions requerides. [A C D F I J]
o Objectiu 3. Capacitat de treballar en equips multi-disciplinars. [F I J]
o Objectiu 4. Capacitat per a identificar, formular i resoldre problemes d´enginyeria de telecomunicació. [A C D F I J]
o Objectiu 5. Comprensió de la responsabilitat ètica i professional. [F I]
o Objectiu 6. Capacitat de comunicar-se en forma efectiva en el vocabulari professional i idiomes pertinents. [A D F I J]
o Objectiu 7. Educació d´ampli espectre per a comprendre l´impacte de les solucions d´enginyeria de telecomunicació en un context global. [F I]
o Objectiu 8. El reconeixement de la necessitat i la capacitat d´afrontar l´aprenentatge durant el decurs de la vida professional. [D F]
o Objectiu 9. Coneixement de temàtiques actuals, tant tecnològiques com socio-econòmiques. [A D F I]
o Objectiu 10. Capacitat d´utilitzar les tècniques, habilitats i eines necessàries per a la pràctica en l´enginyeria de telecomunicació. [D F I J]
o Objectiu 11. Capacitat per a emprendre amb èxit estudis en l´àmbit de les TIC´s, així com en altres àmbits que puguin complementar la formació en enginyeria, gestió o tècniques empresarials. [D F]
o Objectiu 12. Habilitat per treballar en entorns telemàtics. [C D F I J]
o Objectiu 13. Treball col·laboratiu mitjançant eines telemàtiques. [F I J]
o Objectiu 14. Compartició i revisió de documents. [F I J].
o Objectiu 15. Utilització de textos en anglès com a bibliografia bàsica. [D F].

Bibliografia bàsica

Digital Telephony
Bellamy, John C.
Ed. John Wiley & sons. New York, 2000

Teletraffic. Theory and Applications
Akimaru, Haruo and Kawashima, Konosuke.
Ed. Springer-Verlag. 2nd Edition
1993

Basic Traffic Analysis.
Martine, Roberta R.
Ed. Prentice Hall.
1994

Apunts telefonia Analògica
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2003

Apunts telefonia V5x
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle 2003

Commutació digital. Exercicis
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2003

Commutació digital. Exercicis Resolts
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2003

Apunts Xarxa d´Operador
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2004

Apunts Xarxa Intel·ligent
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2002

Apunts Interconnexió de xarxes
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2002

Apunts Centrals de commutació
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2000

Apunts ToIP
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2002

Apunts Business Communications Platform
Daniel Martínez
Enginyeria La Salle, 2003

Casos pràctics. Exercicis
Daniel Martínez i Miquel Ramírez
Enginyeria La Salle, 2003

Material complementari

Telephone Switching Systems
Thompson, Richard A.
Ed. Artech House. Boston, 2000

Fundamentals of telecommunications
Freeman, Roger L.
Ed. John Wiley and sons. New York, 1999

QSIG. The Handbook for Communications Managers
InterConnect Communications Ltd (ICC),
United Kingdom, 1995. ISBN 1 870935 09 8

Data & Computer Communications, Sixth Edition
Stallings, William
Ed. Prentice Hall. New Jersey, 2000

Understanding Telephone Electronics
Bigelow, Stephen J.; Carr, Joseph J.; Winder, Steve.
Ed. Newnes. Boston, 2001

Introduction to Telecommunications
Cole, Marion
Ed. Prentice Hall. New Jersey, 2002

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones
Freeman, Roger L
Ed. Limusa,. México, 1997
Margulies, Edwin K.
Ed. Flatiron Publishing
New York, 1997

Teleinformática para ingenieros en sistemas de información (2 Ed.)
Castro Lechtaler, Antonio Ricardo. Jorge Fusario, Ruben..
Ed. Reverté
Barcelona, 1999

Manual de telefonia (4 Ed.)
Huidobro, José Manuel.
Ed. Paraninfo
Madrid, 2001

El libro del teléfono. Guía básica de las telecomunicaciones.
J.Espallargas, F. Limonche, P.Robles.
Ed. Progensa
Sevilla, 1995