Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Multimèdia La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics, amb dues titulacions oficials de grau.

Síntesi d'imatges

Descripció
En aquesta assignatura es pretén que l'alumne aprengui tècniques més avançades de gràfics, particularment les tècniques de Ray Tracing. Al final de l'assignatura, es toca gràfics en temps real una altra vegada, amb la introducció de WebGL.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs

És impresindible haver cursat l'assignatura Gràfics I (Programació de Gràfics en 3D). Cal un nivell adequat de algebra i calculus.

Objectius

L'objectiu principal és aconseguir un bon coneixement de la tearia més avançat de gràfics, i la seva implementació per a la creació d'imatges sintètiques apropant-se a la realitat.

Continguts

1. Superfícies i col·lisions
2. Malles triangulars
3. Whitted Ray Tracing
4. Radiance
5. radiosity
6. BRDF
7. Montecarlo Ray Tracing
8. BRDFs avançats
9. Caustics, Photon Mapping
10. WebGL

Metodologia

TEORIA
Al llarg del curs s'introduiran conceptes teòrics vinculats a la programació de gràfics 3D.
Es realitzaran exercicis a classe i es publicaran exercicis per fer a casa.
Es realitzaran un punt de control i un examen final que poden contenir preguntes referents a qualsevol aspecte present en els apunts o vist a classe.

LLIURAMENTS PRÀCTIQUES
Es realitzaran 4 pràctiques.
Es podrà lliurar-les individualment o en parelles.
Els enunciats dels lliuraments s'aniran publicant a classe a mesura que s'avanci amb el curs.

Avaluació

Els elements avaluables són un examen punt de control, un examen final, i quatre lliuraments pràctiques.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari