Descripció
L´assignatura de projectes pretén mostrar a l´alumne les eines bàsiques de planificació gestió de projectes. Aquesta assignatura pretén introduir a l´estudiant en aspectes relacionats amb el mon de la gestió, complementant així la formació tècnica que rep durant la carrera i presentant un conjunt de tècniques i habilitats necessàries per al desenvolupament de la seva labor en l´entorn empresarial. En aquesta assignatura es presenten eines genèriques de gestió de projectes en el marc d´un entorn empresarial competitiu així com mètodes d´anàlisi econòmic i financer dels projectes, donant així una visió complerta dels aspectes més bàsics de la gestió.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
5.00
Objectius

Els objectius fonamentals que persegueix l´assignatura son els següents:

1) Formar als alumnes en la direcció i gestió de projectes d´empresa, especialment en aquells projectes que utilitzen les tecnologies electrònica, informàtica i comunicacions.
2) El programa posa especial èmfasi en la planificació, pressupost, presentació i seguiment dels projectes, com a activitats característiques dels professionals que els dirigeixen.
3) Es pretén formar a l´estudiant en aspectes fonamentals de la gestió de projectes com ara la gestió de personal, la comunicació, la formació d´equip i la motivació, aspectes fonamentals per a la gestió de projectes en un entorn competitiu.

Continguts

1.- Organització i Empresa.
1.1- Introducció i Objectius.
1.2- Estratègia Empresarial.
1.3- El procés de planificació estratègica.
1.4- Eines d'Anàlisi estratègic.
1.5- Plantejament Estratègic dels projectes.

2. La Gestió de projectes.
2.1- Introducció i Objectius.
2.2- La Gestió de Projectes en un entorn competitiu.
2.3- La venda del projecte.
2.4- Definició del projecte.
2.5- Planificació del projecte.
2.6- Gestió de risc i pla de contingència.
2.7- Execució i seguiment de projectes.
2.8- Tancament del projecte.

3. Gestió Econòmica Financera.
3.1- Introducció.
3.2- Estructura de Capital d'una empresa.
3.3- Tècniques de valoració de projectes d'inversió.
3.4- Determinació del pressupost d'un projecte.
3.5- Tècniques de seguiment i control del pressupost.

4. Habilitats directives.

Pràctiques:
1.- Estratègia d'empresa.
2.- Microsoft Project.
3.- Gestió Econòmica Financera.

Metodologia

La metodologia de l´assignatura es fonamenta en les classes magistrals impartides pel professor. El curs es realitza sobre una col-lecció de transparències sobre els continguts d´estudi, de tal forma que els alumnes poden estar més pendents de l´explicació del professor. Donades les característiques de l´assignatura es fomenta molt la discussió en grup sobre els temes que es van plantejant, generant discussions que ajudin a clarificar conceptes i a compartir els punts de vista dels diferents integrants del grup.

Durant el curs es plantegen un conjunt de treballs a desenvolupar en grup a fi de completar els continguts presentats en el temari. Aquests treballs obliguen als estudiants a treballar en grup i plantejar-se la resolució d´un problema real i els hi obliga a fer servir les eines necessàries de gestió de projectes.

Durant el curs es presenta també la eina Microsoft Project, sobre la que es desenvolupen treballs de planificació de projectes, gestió de recursos y avaluació de pressupost.

D´altra banda, s´utilitzen recursos virtuals com la plataforma e-campus per a establir un entorn col-laboratiu virtual sobre els temes que es plantegen al llarg del curs.

Avaluació

S´avaluarà el treball de l´alumne a partir de exàmens, treballs fets a casa, informes/treballs fets en grup, treballs pràctics amb l´ordinador, i amb la participació al laboratori i a classe.

A. Exàmens
C. Exàmens tipus test
D. Treballs fets a casa
F. Informes/treballs fets en grup
G. Treballs pràctics amb ordinador
K. Informes de laboratori
L. Participació en el laboratori

La nota de l´assignatura constarà d´una part de teoria (70%) i una altra de pràctiques (30%). La part teòrica es calcularà a partir d´una ponderació dels exercicis realitzats als exàmens, dels treballs fets a casa i el seguiment de l´assignatura , i de la participació a classe i en els fòrums de debat i tallers que s´obriran per a cada capítol. La nota de pràctiques constarà dels resultats dels problemes pràctics plantejats als exàmens (20%), dels treballs pràctics amb ordinador (5%) i de participació en els fòrums de debat que s´obriran per a cada pràctica.

Criteris avaluació

Objectiu 1:
- L´estudiant ha de demostrar un coneixement general bàsic sobre els continguts teòrics de la gestió de projectes. [A,C,D]
Objectiu 2:
- L´estudiant ha de demostrar capacitat de la forma de gestionar projectes i la relació del mateixos en funció de l´estratègia empresarial de l´empresa.[A,C,D,F]
Objectiu 3:
- L´estudiant ha de demostrar habilitat i domini bàsic de l´ús de l´ordinador i del programa Microsoft Project.[G,K,L]
- L´estudiant ha de demostrar capacitat de treball en equip i capacitat d´aplicar coneixements a la pràctica [F].

Bibliografia bàsica

- Mc. Connell, S. Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos.
- Jaime Pereña Brand. Dirección y Gestión de Proyectos.
- Rafael Andreu, Joan Ricart, Josep Valor. Planificación estratégica de tecnologías y sistemas de información en la empresa. IESE.
- Peter Drucker. Principios de Reingeniería.
- Yourdon. Decline & Fall of the american programmer.
- Tom deMarco, Timoty Lister. Peopleware.
- Microsoft. Manual de Microsoft Project.
- Xarxa Internet. Buscar per `Project Management´