Descripció
L'assignatura es divideix en tres capítols, el primer d'ells explica en que consisteix la programació cooperativa. En el segon es comenta el Hardware que pot intervindre en el disseny d'un sistema propi i la comunicació entre un PC i aquest mitjançant un slot XT o ISA. Per últim, es donen algunes pinzellades de com funciona un sistema operatiu.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Nocions de programació C, electrònica bàsica i electrònica digital.

Objectius

Els objectius de la assignatura son donar als alumnes les capacitats per dissenyar Firmware emprant la programació cooperativa, amb aquest mode de programació, l'usuari percebrà que tot s'està executant alhora.
D'altra banda l'alumne es familiaritzarà amb el Hardware disponible per tal de dissenyar un sistema capaç de connectar-se a un slot XT o ISA.
Per últim, l'alumne augmentarà el seu coneixement en nocions de com funciona un sistema operatiu i com mitjançant el Device Driver (DD) aquest es comunicarà amb qualsevol Hardware extern.

Continguts

Capítol 1. Software
1.1. Qualitat del software
1.2. Tipus abstractes de dades
1.3. Resum de Programació Orientada a Objectes
1.4. Metodologia de disseny cooperatiu
1.5. Scheduler dinàmic

Capítol 2. Hardware
2.1. Convenis pel disseny de Hardware
2.2. Conceptes bàsics del microcontrolador Fujitsu MB90F583
2.3. Memòries
2.4. DMA
2.5. Perifèrics avançats en el processador Fujitsu MB90F583
2.6. Connectivivat entre processadors. Busos

Capítol 3. Sistemes operatius
3.1. Introducció i característiques d´un sistema operatiu
3.2. El núcli d´un sistema operatiu
3.3. La capa d´I/O
3.4. La capa de memòria

Metodologia

L´assignatura s´imparteix en format semipresencial.

A la web es publicarà les diverses sessions, també està publicat la programació en format de calendar de com s'hauria de seguir l'assignatura continuadament.

A més de la informació publicada a la web, es faran diverses sessions presencials, en dissabte, on es resumirà la teoria i es comentaran alguns punts d'interès.

Avaluació

L´assignatura consta de dos semestres que s´han d´aprovar per separat.
Cada semestre té una nota de teoria i una nota de pràctiques, les practiques s´han d´aprovar per separat.

La nota d´un semestre es calcularà com la més gran de:
-Ponderant dues notes: la nota de l´examen (Nota_Ex) 70% i la nota d´avaluació continuada (Nota_AC) 30 %.
-La nota de l´examen.
Cal recordar que si la pràctica no està entregada, el semestre no es considera aprovat.

La nota d´avaluació continuada de cada quadrimestre conté:
-La nota del punt de control (a meitat de quadrimestre) , que no allibera matèria (10%) (AC1).
-La pre-entrega de la pràctica (20%) .
-La nota de la pràctica. (70%).

La nora final del curs es calcularà com la mitja geomètrica dels dos parcials

Criteris avaluació

L'avaluació es realitzarà mitjançant els diferents exàmens i les entregues de pràctiques.

Bibliografia bàsica

- Disseny de sistemes de control cooperatius. Una visió pragmàtica. Francesc Escudero Costa. Enginyeria i Arquitectura La Salle. 2009.
- Guia d´estudi de Arquitectura de Computadores´, Francesc Escudero i Sonia Luengo, Enginyeria i Arquitectura La Salle, 2009.

Material complementari

- Fonaments de programació. Francesc Escudero Costa i Josep Maria Garrell i Guiu. Editorial Bruño/EUETT. 1993.