Descripció
L'alumne realitza pràctiques a empreses i projectes artístics professionals que li donen la oportunitat de posar en pràctica allò après durant el grau i conèixer un entorn professional i real.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

RA123 L'alumne obté un complement pràctic sobre els coneixements adquirits durant la titulació en àmbits d'aplicació reals d'empresa.
RA124 L'alumne coneix aspectes bàsics sobre gestió de carrera professional, mercat laboral i cerca de llocs de feina.
RA125 L'alumne coneix les eines bàsiques necessàries per a la gestió d'oportunitats en el mercat professional.

Continguts
Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà a través de metodologies docents actives i participatives que ajudin a l'alumne a assolir els coneixements, competències i objectius d'aprenentage de l'assignatura. Es potenciarà tant el treball cooperatiu com el treball autònom; potenciant la interrelació entre alumne i professor; així com la interdisciplinarietat (transversalitat) que donarà l'oportunitat d'ampliar conceptes entre diverses matèries.

Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari