Descripció
Dades descriptives de l'assignatura: 1. Codi: GA004 2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 3. Impartició: Semestral 4. Crèdits ECTS: 3 5. Coordinador: David Boada i Ubach 6. Idioma: Català/Castellà/Anglès
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00
Coneixements previs

Tenir aprovats el 50% dels crèdits del grau.
És recomanable haver aprovat les assignatures de tercer de Taller I i Projectes I.

Objectius

Competències que l'assignatura contribueix a desenvolupar:

En les pràctiques en empresa els alumnes desenvolupen aptituds vinculades a l'activitat professional relacionada amb l'arquitectura, aprofundint en problemes reals, en els quals s'apliquen normes tècniques i constructives, així com totes aquelles que deriven de la gestió del projecte. Les pràctiques els fan més capaços per comprendre la seva funció en la societat, i aprofundir en les eines i mitjans que s'utilitzen en el camp de l´arquitectura. Les pràctiques aporten coneixement de procediments de treball en grup, reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'activitat professional. Finalment, el contacte amb les sortides laborals del mercat els permet orientar en l'etapa final dels estudis quin ha de ser el camp o la forma d'exercir la seva activitat en el futur, quan finalitzin els estudis.

Competències generals

Instrumentals:
IS 2 - Que siguin capaços d'organitzar i planificar l'aplicació dels nous coneixements
IS 4 - Que siguin capaços d'adquirir coneixements bàsics de la professió
IS 8 - Que siguin capaços d'adquirir habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació de fonts diverses)
IS 9 - Que siguin capaços de resoldre problemes d'índole arquitectònica
IS 10 - Que siguin capaços de prendre decisions (en projectes, sistemes constructius , organització, etc)

Interpersonals:
IT 4 - Que siguin capaços d'adquirir un compromís ètic (en les actituds i plantejaments de les activitats docents i professionals)

Bàsiques:
CB 2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d´una manera professional i posseeixin les competències que acostumen a demostrar per mitjans de l´elaboració i defensa d´arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d´estudi.
CB 4-Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB 5-Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d´aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d´autonomia.

Competències específiques

GRUP A: HABILITATS
Aptitud per a:

A1- P-PROJECTE BÀSIC ARQUITECTÒNIC I URBÀ. Aptitud o capacitat per aplicar els principis bàsics formals, funcionals i tècnics a la concepció i disseny d'edificis i de conjunts urbans, definint les seves característiques generals i prestacions a assolir.

A2-. P-PROJECTES EXECUTIUS. Aptitud o capacitat per elaborar projectes integrals d'execució d'edificis i espais urbans en grau de definició suficient per a la seva completa posada en obra i equipament de serveis.

A3-P-DIRECCIÓ D'OBRES. Aptitud o capacitat per dirigir obres d'edificació i urbanització desenvolupant projectes, replantejant en el terreny, aplicant els procediments de construcció adequats i coordinant oficis i indústries.

A29-P-GESTIÓ DE NORMES URBANÍSTIQUES. Aptitud o capacitat per aplicar les normes urbanístiques i gestionar l'obtenció de llicències en els projectes integrats i en l'execució, tant d'obres d'edificació com d'espais urbans.

A30- T-GESTIÓ DE NORMES CONSTRUCTIVES. Aptitud o capacitat per aplicar les normes de construcció, d'homologació, de protecció, de manteniment, de seguretat i de càlcul en els projectes integrats i en l'execució, tant d'obres d'edificació com d'espais urbans.

GRUP B: SABERS
Coneixement i coneixement adequat de:

B2-P-SOCIOLOGIA RESIDENCIAL. Comprensió o coneixement dels mètodes d'estudi de les necessitats i demandes socials, dels components de la qualitat de vida, de les condicions d'habitabilitat i dels programes bàsics d'habitatge.

B3-P-SOCIOLOGIA CULTURAL. Coneixement adequat de les implicacions que en les funcions i responsabilitats socials de l´arquitecte tenen les necessitats, valors, normes de conducta i d´organització i patrons espacials i simbòlics determinats per la pertinença a una cultura.

B29-T-DEONTOLOGIA I ORGANITZACIÓ CORPORATIVA. Comprensió o coneixement dels principis ètics i organitzatius de l'exercici de l'arquitectura, incloent l'estructura i normativa col·legials, la contractació de serveis professionals, les modalitats d'associació i personalitat jurídica i les condicions de responsabilitat civil.

B30-T-TRÀMITS PROFESSIONALS. Comprensió o coneixement dels procediments administratius propis de l'activitat arquitectònica, com els de finançament i contractació d'obres, preparació d'expedients unitaris, presentació de documents i gestió de visats i llicències.

B32-T-METODOLOGIA DEL TREBALL. Comprensió o coneixement dels sistemes d'organització de les oficines professionals respecte a la distribució de tasques i responsabilitats, al control de temps de producció, costos i rendiments laborals, a l'administració econòmica i la planificació comercial.

B33-T-METODOLOGIA EMPRESARIAL. Comprensió o coneixement dels mètodes generals d'organització, gestió, administració, planificació i direcció empresarials i la seva aplicació als sectors immobiliari i de la construcció.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura:

L'alumne mitjançant les pràctiques en empresa s'enfronta a un entorn de treball similar al que realitzarà en el futur com a professional. Podrà posar en pràctica les habilitats adquirides en els tallers de projectes i de construcció realitzats a la universitat, contrastant la relació del que s'ha après amb l'exercici real de la professió.

Objectius recollits en la Orden EDU/2075/2010:

3. Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació;
6. Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plans en la planificació.
7. Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

Continguts

Blocs temàtics en què s'organitzen els continguts de l'assignatura:

Els exercicis que desenvolupi l'alumne dependran del tipus de despatx o empresa en què realitzi les pràctiques. Seran exercicis en què es resolguin problemes reals, els quals faciliten a l'alumne l'entrar en contacte amb el treball que pot exercir en el futur. És important triar el tipus de despatx que s'acosti als interessos particulars de l'alumne.
A la universitat, l´alumne tindrà unes sessions orientatives sobre temes que l'ajudin a desenvolupar-se en el món professional.

Metodologia

Enfocament metodològic de l'ensenyament i aprenentatge per aconseguir els objectius:
L'alumne aprèn practicant. El coneixement es va adquirint paral·lelament al desenvolupament dels treballs, totalment vinculat a l'aplicació pràctica. Aquest model d'aprenentatge basat en el taller pot qualificar-se de constructivista, en tant que l'alumne construeix el coneixement a partir de l'experiència. El treball personal, es realitzarà individualment o en equip.
El treball que se li assigni al despatx haurà d'adaptar al seu nivell i aportar reptes als quals pugui enfrontar-se.
Dins del despatx o empresa s'ha de designar un tutor que supervisi i faci el seguiment del treball de l'alumne.

Dedicació:
Dedicació a l´assignatura: 3 crèdits ECTS a 26 hores/crèdit = 78 hores
Dedicació semestral en funció del conveni entre alumne ni empresa, sent necessari un mínim de 78 hores
Dedicació setmanal en funció del conveni entre alumne ni empresa

Total hores dedicació al marge de la coordinació i cerca d'empresa: 78 hores
Hores cerca d'empresa compatibilitzades: 0 hores
Total dedicació semestral: 78 hores

Avaluació

Avaluació del nivell del compliment dels objectius:

S'haurà de documentar el conveni, contracte laboral o certificat d'aprofitament en cas de workshop o voluntariat en ONG vinculada a l'arquitectura, que garanteixi la legalitat laboral de la feina feta.
L'avaluació de l'adquisició de competències la realitzarà el responsable de supervisar l'alumne dins del despatx o l'empresa. Aquesta persona en fa el seguiment, i emet un informe al final del període de pràctiques.
L'alumne aporta una memòria, on deixarà constància de les tasques realitzades, amb una petita descripció escrita de la seva implicació i amb documentació gràfica, valorant la seva capacitat de síntesi.
L'alumne aporta un qüestionari de les pràctiques, on a banda de la feina i l'entorn de treball, s'autoavaluarà.
L'avaluació del treball de l'alumne es realitza basant-se en la capacitat de resposta als problemes plantejats, atenent a la capacitat de definir com ha d'orientar el treball, i al desenvolupament d'aquest. Es valora la implicació personal i l'actitud. El tutor qualifica l'alumne amb una nota de 0 a 10.
Aquesta nota es pondera amb la documentació lliurada, juntament amb l´assistència a les sessions temàtiques.

Criteris avaluació

Per poder ser avaluat, cal que l'alumne documenti la legalitat laboral de la feina feta. En cas de no poder documentar-ho, la qualificació serà un No Presentat.
El resultat és la mitjana aritmètica dels següents documents:
- Qüestionari de seguiment del tutor de les pràctiques.
- Qüestionari d'autoavaluació.
- Memòria gràfica i escrita de les pràctiques realitzades.
En cas de no presentació d'algun els documents esmentats, la qualificació serà No Presentat.

Bibliografia bàsica
Material complementari