Descripció
Aquest curs proporcionarà a l'estudiant, destacar els principi i conceptes al voltant Pressupostació, Planificació i Control. Un pressupost és una expressió numèrica dels plans, metes i objectius d'administració per a un període de temps designat. Les dades reals davant de les dades pressupostades, produeixen variacions que seran analitzades per a la presa de decisions en el futur i la previsió. La informació també és important per a la gestió de riscos i controlar les seves activitats, modificar els plans i revisar les estratègies corporatives.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L'objectiu d'aquest curs és familiaritzar els estudiants amb l'elaboració de pressupostos, planificació i el procés de control. Ells seran capaços d'entendre els paràmetres que necessiten conèixer i avaluar per preparar un pressupost personal, una petita empresa, o una empresa multinacional. Els seus coneixements de comptabilitat es faran servir en la preparació de pressupostos i projeccions, però s'introduirà nous conceptes de planificació i control de riscos estratègics.
a. L'alumne serà capaç d'aplicar el procés pressupostari tradicional per a aplicacions empresarials i personals.
b. Els estudiants entendran i seran capaços d'aplicar els conceptes bàsics de previsió i preparació del pressupost i el control.
d. Els estudiants comprendran els pressupostos subordinats corporatius (és a dir, flux d'efectiu, despeses de capital, projectes, etc.) i com aquests pressupostos en conjunt formen el pressupost mestre per a l'empresa.
e. L'alumne serà capaç de valorar la inclusió de diverses funcions en una organització per preparar el pressupost, així com la importància de la precisió dels pronòstics per a l'èxit empresarial
f. L'alumne serà capaç de desenvolupar els seus propis criteris per dur a terme la gestió del risc dins del pressupost i la importància dels pressupostos per aconseguir EBITDA.

Continguts

Setmana 1-2: pressupost personal i bases de pressupost
Setmana 3: Màster Budget
Setmana 4: Pronòstic
Setmana 5: pressupost de vendes
Setmana 6-7: pressupost de producció, material i logística
Setmana 8: pressupost administratiu i despeses de capital
Setmana 9: examen parcial
Setmana 10: pressupost d'ingressos (TBC)
Setmana 11-12: pressupost de cash
Setmana 12-13: balanç (TBC)
Setmana 14: presentacions en grup (10% de la nota)
Setmana 15-16: document i control

Metodologia

El curs està orientat cap a l'aprenentatge individual i grupal. Farem servir:
- Spread-sheets / Excel, s'espera que els estudiants creïn, preparin i omplin les dades.
- Opinions de gràfics i taules per analitzar pressupostos i obtenir conclusions.
- Discussions a classe conceptual. Vaig a facilitar el procés de discussió i vaig a comentar els conceptes i lliçons clau. No obstant això, cada estudiant és responsable de la formulació de la seva pròpia síntesi de les lectures, assistència a classe, la participació a classe i discussió a classe.
- Les assignacions per treballar a casa o a classe de forma individual, o el treball en equip i revisar els resultats o troballes al davant de la classe.
- El camp de treball és recollir informació real a la font original.
- Reviseu alguns temes de llibres de text en detall durant la classe i, lectures de casa
- Revisar i analitzar vídeos.
- Si és possible i el temps ho permet, farem una excursió o es portaran convidats que són experts en un camp de pressupost específic.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en els següents punts:
Assistència 10%
Altres avaluacions i entregues (material escrit) + Participació 30%
Examen parcial 30%
Examen final 30%
Total 100%

Criteris avaluació

Assistència i Participació
L'assistència compte el 10%, un màxim d'1 punt de la nota final. Els estudiants estan permesos a tenir 4 absències sense penalització (o necessitat de justificació mèdica o d'un altre tipus). A la cinquena és la pèrdua de 0,25 punts, la sisena absència 0,25 punts, la setena absència 0,25 punts, i amb la vuitena absència l'estudiant rep un 0 per assistència.
Si vostè té més de 7 classes absents, el seu punt de partida és un 90% ja que perd el 10% d'assistència. Per tant, tenir una bona qualificació en participació, tasques i exàmens és un deure!

Lliuraments i participació
Hi haurà prop de 6-8 lliuraments que són 90 a 100 punts (30% de la nota final). Un d'ells serà en grup d'investigació i una presentació que representaran 30 punts). Si es va perdre una classe l'estudiant és responsable de comprovar les tasques i les porti a la següent classe. Assignacions tardanes seran permesos en caràcter excepcional, i només dins el terme que pertanyien (primer o segon termini).
Algunes tasques s'enllestiran durant la classe.
El pressupost personal serà revisat una vegada al mes al setembre, octubre, novembre i gener. Aquests representarà punts de bonificació.
La participació serà part d'aquest grau i serà la base de la seva contribució a la classe, oferint les idees, fent preguntes, ajudar els altres durant els treballs de classe, ser sensible a les necessitats d'aprenentatge dels altres i treballa cap als objectius del grup.
No es permet ENTREGUES ESPECIALS AL FINAL DEL CURS

Altres avaluacions
1 o 2 test es durà a terme per comprovar la capacitat sobre matemàtiques i el progrés en l'avaluació dels pressupostos.
Depèn de la competència i el progrés del grup, es podran considerar altres avaluacions

Examen de recuperació
El mínim per fer la recuperació és tenir el 18% del 40% d'assistència a classes, entregues i participació (AAP). És una mitjana de 4.5 sobre 10
La nota final serà la mitjana ponderada de AAP + 60% de la nota de l'examen de recuperació. No obstant això, si fa la recuperació, la qualificació màxima serà un 6. (és a dir, la mitjana de 6 en APW i un 8 en l'examen serà: 6 * 40% + 8 * 60% = 7,2; Nota final: 6)

Bibliografia bàsica

El llibre recomanat és:
Shim, K. Jae, budgeting BASICS & BEYOND, 3rd Edition

Material complementari

No hi ha informació disponible