Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Sistemes operatius

Descripció
Un sistema operatiu és una capa de software que s'executa sobre un hardware per oferir una sèrie de serveis. L'objectiu de l'assignatura és veure un sistema operatiu en totes les seves parts i, d'aquesta manera, dotar a l'alumne de coneixements sobre un dels components més importants en els sistemes informàtics d'avui en dia. Des del punt de vista pràctic, es realitzen pràctiques que implementen diverses funcionalitats, polítiques o tècniques d´un sistema operatiu. A més s´introdueixen multitud d'exemples, els quals ajuden l'estudiant a aprofundir en tots aquells aspectes que s'han tractat des del punt de vista teòric.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Director d´Innovació Educativa

Professors Docents

Coneixements previs

Conceptes de programació (algorísmica i estructures de dades) i conceptes bàsics d´utilització d´un sistema operatiu.

Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura de Sistemes Operatius han d´adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. Comprendre les funcionalitats d´un sistema operatiu, la seva estructura i la seves relacions amb la resta del sistema informàtic.
2. Conèixer els conceptes, tècniques i terminologia associada al desenvolupament i creació d´un sistema operatiu en cadascuna de les seves diverses capes.
3. Saber aplicar aquestes tècniques desenvolupant software que les implementi.
4. Saber expressar-se de manera correcta i usant la terminologia adequada tant de forma oral com escrita.
5. Saber desenvolupar software de forma modular i ben documentada.
6. Saber resoldre problemes associats al camp que ens ocupa, tant individual com col·lectivament.

Continguts

Durant el curs acadèmic es desenvoluparan els següents continguts:

1. Introducció als sistemes Operatius.
2. Nucli d´un sistema operatiu.
3. Planificació de processos.
4. Mecanismes de comunicació i sincronització de processos.
5. Crides al sistema en UNIX.

Metodologia

La metodologia utilitzada està basada en la classe magistral i la participació de l´alumnat a les mateixes. Es realitzen explicacions magistrals sobre nous continguts i conceptes, alhora que es relacionen aquests amb exemples i problemes que cal resoldre amb el treball personal o en grup. També es proposen multitud d´exercicis entre sessions per poder-los resoldre individualment o en equip fora de les classes lectives i que, posteriorment, s´acostumen a resoldre total o parcialment en altres sessions.

Sempre es realitzen referències creuades entre els diversos temes que conformen el temari amb l´objectiu que l´alumne assoleixi una visió global de l´assignatura i aprengui a relacionar conceptes i tècniques.

També es realitzen 13 sessions lectives al laboratori on a cada sessió es realitza una activitat que permet a l'alumne assimilar una de les tècniques de crides al sistema en programació en llenguatge C en un sistema UNIX.

De la mateixa manera es realitza una pràctica de gran dimensió, estructurada en fases.

Avaluació

Els mètodes usats per avaluar l'assignatura són els següents:

A. Exàmens
C. Exàmens tipus test
D. Exercicis fets a casa
F. Informes/treballs fets en grup
G. Treballs pràctics amb ordinador
J. Participació a classe.
M. Altres (Entrevistes)

- L´assignatura té la durada d´un semestre i consta de dues parts ben diferenciades: la part de coneixements i la pràctica de l´assignatura. L´avaluació dels coneixements i de la pràctica serà independent. Per tal d´aprovar l´assignatura caldrà aprovar independentment els coneixements i la pràctica. La nota final de l´assignatura és representada en la següent fórmula:

Nota_Final = 50% - Coneixements + 50% - Pràctica

- La nota de coneixements s´avaluarà a partir de les següents notes relacionades: la nota d´exàmens (Nota_Ex) i la nota d´avaluació continuada (Nota_AC), segons el càlcul següent:

Coneixements = 65% - Nota_Ex + 35% - Nota_AC

- Aquest càlcul només s´aplicarà si la nota d´exàmens és més gran o igual que 3 (Nota_Ex>=3).
- Per altra banda, la nota d´exàmens (Nota_Ex) es calcularà ponderant amb les notes de l´examen de mig semestre (Ex_Midterm) i la nota de l´examen final de semestre (Ex_Final) (que podrà ser convalidada amb la nota de la pràctica com s´explica al corresponent apartat de pràctica), segons el següent càlcul:

Nota_Ex = 75% - Ex_Final + 25% - Ex_Midterm

- Si la nota obtinguda a l´Examen de Midterm és superior o igual a 6, la matèria corresponent a aquest examen quedarà alliberada a l´alumne de cara a l´examen final del semestre.
- A més de l´examen final a la convocatòria ordinària, hi haurà la possibilitat de fer un examen final de recuperació per a aquells alumnes que no l´hagin aprovat amb anterioritat (convocatòria extraordinària). En aquest cas la nota de coneixements serà la millor de la nota de l´examen final de recuperació de la convocatòria extraordinària i de la nota de l´examen final de recuperació de la convocatòria extraordinària amb l´avaluació continuada, segons les fórmules expressades anteriorment.
- Pel que fa a l´avaluació de la pràctica en un apartat posterior es detalla aquesta juntament amb tota la normativa de pràctiques.
- Pel que fa a l´avaluació continuada també es detalla a continuació en un altre apartat dedicat a aquest tema.

Criteris avaluació

Els criteris d'avaluació per a cadascun dels objectius abans descrits són:

Objectiu 1:

- L´estudiant ha de demostrar conèixer els conceptes i terminologia relacionada amb l´assignatura [A, C, F, J].
- L´estudiant ha de saber resoldre qüestions teòriques relacionats amb els continguts de l´assignatura [A, J].

Objectiu 2:

- L´estudiant ha de saber interpretar, analitzar i resoldre problemes de concurrència de processos, usant diverses tècniques [A, D, G, J].
- Dominar les tècniques bàsiques que s´apliquen a la gestió de la memòria principal d´un sistema informàtic i saber-les usar en casos pràctics [A, D, G, J].
- Conèixer el funcionament dels sistemes d´entrada i sortida i la seva administració [A, C, D].
- Entendre les diverses alternatives possibles per implementar sistemes de fitxers [A, D, F, G].
- Conèixer tant a nivell teòric com pràctic les possibilitats de planificació del processador tant en sistemes concurrents com en sistemes distribuïts [A, C, D].

Objectiu 3:

- L´estudiant ha de saber construir programes que implementin tècniques aplicades a resoldre funcionalitats dels sistemes operatius [A, D, G].

Objectiu 4:

- L´estudiant ha de saber redactar informes usant el vocabulari adient a l´assignatura [F].
- L´estudiant ha de saber exposar i defensar el seu disseny i implementació pràctica de manera oral [M].

Objectiu 5:

- L´estudiant ha de saber implementar programes ben estructurats i amb documentació interna [G].
- L´alumne ha de saber crear informes i memòries que detallin el desenvolupament i disseny dels aplicatius programats [F].

Objectiu 6:

- L´estudiant ha de saber treballar en equip poder aprofitar la suma de capacitats del grup [D, F, G, M].

Bibliografia bàsica

CANALETA, X. SALVADOR, J. (2011) `Programació en C per a sistemes UNIX´, Publicacions La Salle, NRG-460, Juliol 2011.
VERNET, D. SALVADOR, J. (2011). Introducció al llenguatge de programació C, Publicacions La Salle, Juliol 2011.
CANALETA, X. (2011) `Exercicis i problemes d´examen de sistemes operatius´, Publicacions La Salle, NRG-498, Agost 2011.
STALLINGS, W. (2005) Sistemas operativos, 5 Edición, Pearson Prentice Hall, ISBN: 84-205-4462-0
TANENBAUM A.S. (2009) Sistemas Operativos Modernos, 3ª Edición, Pearson Prentice Hall, Pearson Educación, ISBN: 978-607-442-046-3
PETERSON, J.L. i SILBERSCHATZ A. (1989) Sistemas Operativos, Editorial Reverté, ISBN: 84-291-2693-7

Material complementari

AGANS D.J.(2002) Debugging. The 9 indispensable rules for finding even the most elusive software and hardware problems, Amacom, 2002, ISBN 0-8144-7457-8.
HARBISON S.P. STEELE G.L. (2002) C - A Reference Manual, Prentice Hall, 5a edició, 2002.
SILBERSCHATZ A., GALVIN P. i GAGNE, G. (2002) Sistemas Operativos, Editorial Limusa, ISBN: 968-18-6168-X
STEVENS, R. FENNER, B. RUDOFF, A.M. (2004) UNIX Network Programming, volum 1: "The sockets Networking API", Addison-Wesley Professional, 2004, 3a edició, ISBN 0-13-141155-1.
STEVENS, R. RAGO S.A. (2008) Advanced Programming in the UNIX Environment, Addison-Wesley Professional, 2008, 2a edició.