Descripció
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Anual
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari