Descripció
Continguts del curs: L'objectiu principal del curs és permetre als estudiants adquirir els resultats de l'aprenentatge per poder simular i gestionar el procés de transferència de nova tecnologia en el mercat. El curs es divideix en dues parts. La primera part del curs, Difusió de la innovació, es centra en la simulació del procés de transferència. Els estudiants aprendran com proposar i analitzar diferents models de difusió per entendre l'evolució de la transferència de noves tecnologies i les innovacions en l'economia. Aquests models tenen la intenció de ser útils per dissenyar les estratègies de gestió que poden ajudar en l'esforç de difusió. Prof. Francesc Miralles i Carla Riverola van a coordinar la primera part del curs que se celebrarà del 10 febrer a 19 març. La segona part del curs, Economia del Coneixement i Transferència del Coneixement, ofereix un estudi en profunditat de l'economia del coneixement, i com el coneixement i la tecnologia es transfereixen entre diferents institucions per tal de crear activitat econòmica. L'ús d'un punt de vista estratègic, el curs té com a objectiu desenvolupar un so de comprensió d'alt nivell en la relació entre les organitzacions i les persones generadores de coneixement, i les institucions que generen la riquesa d'aquest coneixement: les empreses. Aquesta part del procés d'aprenentatge del curs es basa també en l'estudi de casos reals coneguts de tots dos processos de coneixement i transferència de tecnologia reeixida i no reeixida. Prof. Xavier Castillo, lliurarà aquesta part del curs de 31 de març fins a 28 maig.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

COMPETÈNCIES:
- Desenvolupament d'habilitats de comunicació escrita i oral.
- Desenvolupament d'habilitats de gestió de la informació.
- Treball en equip.
- La recerca de l'excel-lència de la qualitat.
- Automotivació.

ELS RESULTATS DE L'APRENENTATGE:
Al final del curs, els alumnes hauran de ser capaços de:
- Entendre com funciona el procés de difusió de la innovació
- Identificar les diferents fases del cicle de vida de la tecnologia de l'adopció i els patrons d'adoptants
- Recollir i llegir dades sobre la difusió de les innovacions de diferents fonts
- Implementar una estratègia de simulació de models de difusió utilitzant Excel
- Determinar les característiques d'una innovació
- Identificar els diferents patrons d'adoptants i les seves característiques
- Identificar les diferents etapes per adoptar en cada etapa
- Comprendre els problemes en la caracterització de l'economia del coneixement
- Conèixer les limitacions dels indicadors de coneixement econòmic
- Comprendre els avantatges i limitacions del sistema de patents
- Conèixer els diferents models de transferència de tecnologia
- Cerca a mercats tecnològics
- Comprendre el paper de Mentoring
- Comprendre l'impacte dels acords comercials internacionals actuals sobre Transferència de Coneixement

Continguts

ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS: A continuació pot trobar un calendari temptatiu, subjecte a canvis si és necessari. Jo crec que l'activitat i la reflexió són part important del procés d'aprenentatge. Per tant, cada sessió se li proporcionarà les lectures, els exercicis o activitats per portar a casa, o un treball per a la següent sessió.

Setmana 1 Introducció al Curs
Tecnologia cicle de vida de l'adopció i de la corba S
Setmana 2 models de difusió
Setmana 3 marc Roger 's
Setmana 4 Creuant l'abisme
El salt
Setmana 5 Ús i Gratificacions
Quitters i Resistència
Setmana 6 Cloenda de la primera part del curs
Revisió de la Part I del curs
Presentació del projecte final de la primera part del curs
Setmana 7 Parcials Examen final (Part I)
Setmana 8 Definicions. Economia del Coneixement.
Com posicionen les seves indústries els diferents països. Avaluació del Coneixement del Banc Mundial
Metodologia: Coneixement Índex d'Economia. Estats Units (Apple) vs. Alemanya (BMW).
Setmana 9 La Teoria de l'Estratègia de Lisboa i Schumpeter s destrucció creativa.
UE Marcador de la unió per la innovació
Setmana 10 Vacances de Pasqua
Setmana 11 i 12 Sistemes Nacionals d'Innovació
Definició. Actors principals. La història secreta de Silicon Valley.
Setmana 13 la Propietat Intel-lectual.
El cas de MP3. Els problemes amb les patents. Programari De Codi Obert
Setmana 14 Transferència de Tecnologia
La Llei Bayh-Dole. Llicències vs creació Newco.
Setmana 15 Acceleració de Transferència de Tecnologia. L'estat Empresarial.
Setmana 16 Resum de la Part II

Metodologia

Metodologia - El curs es divideix en dues parts:
La primera part del curs permet un primer contacte amb els conceptes al voltant de la difusió de la innovació i els models de simulació associats, el procés de simulació amb models, i la comprensió de les forces que poden afectar la difusió.
L'enfocament metodològic i les eines pedagògiques seran totalment compatibles amb la plataforma d'e-learning (estudy) i seran destinades a proporcionar una experiència d'aprenentatge integral. Per a cada tema, una combinació de les següents eines s'utilitzarà:
- Lliçons. Els estudiants seran presentats amb continguts sobre els principals temes tractats en el curs. S'espera una participació activa dels estudiants.
- Exercicis de discussió. Els qüestionaris i exercicis es duran a terme per tal de reforçar els conceptes de la sessió. Per tant, s'espera que els estudiants discuteixin sobre les principals qüestions de cada tema.
- Sessions de laboratori. Algunes sessions de laboratori seran programades per proporcionar suport substantiu en el procés d'aprenentatge de les tècniques de simulació i models i assegurar el progrés del Projecte Final de l'alumnat.
- Projecte Final. Un projecte final es durà a terme pels estudiants amb la finalitat de demostrar la seva capacitat per calcular i entendre els models de difusió
- Lectures. Una llista de llibres i papers recomanats es proporciona en el present document per a una major comprensió dels temes principals.
- Discussions Web 2,0. Els resultats de l'aprenentatge es poden adquirir a través de moltes eines pedagògiques diferents. Els estudiants disposaran d'un bloc centrat en la discussió per facilitar i fomentar la seva experiència d'aprenentatge.

La segona part del curs es divideix en 6 temes diferents, cadascun centrat en un aspecte diferent de la transferència de nova tecnologia en l'economia. Per a cada tema, una combinació del següent serà utilitzat:
- Lliçons. Els estudiants seran presentats amb continguts sobre els principals temes tractats en el curs.
- Lliuraments setmanals. Es donarà abans de la presentació de cada tema de lliuraments. Per tant, no s'espera que els estudiants proporcionin una resposta correcta o incorrecta per a cada lliurament, però s'espera pensin en els temes principals de cada tema.
- Les discussions a classe. Molts dels casos seran discutits en el curs. El benefici màxim per a l'estudiant s'obtindrà només si s'ha fet el lliurament setmanal prèviament
- Lectures. Una llista dels llibres i papers recomanats es proporciona en el present document. A més, altres fonts poden ser referides durant el curs.
- Videos. També es poden veure els vídeos disponibles i pertinents, com materials addicionals per a les discussions a classe.
- Estudi d´un cas real.

Avaluació

AVALUACIÓ:
La qualificació del curs es basarà en l'avaluació de cadascuna de les parts del curs.
Cada part del curs té el mateix pes en la qualificació final.
La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament punt:

Part I
- 35%: els lliuraments individuals, l'assistència a classe i la participació. Aquesta part de l'avaluació es basa en la participació dels estudiants en la classe i en eines web 2.0.
- 25%: Projecte Final
- 40%: Examen Final

Part II
- 50%: tasques setmanals individuals i discussions a classe. Aquesta part de l'avaluació es basa en la participació dels alumnes a classe. Per tant, la seva assistència i preparació de les tasques setmanals és igualment important.
- 50%: Examen Final

Desglossament punts per a l'examen de recuperació és el mateix que a la base regular
Requisit previ per passar aquest curs:
Per aprovar el curs, els estudiants han de passar cada part.
Presentació del projecte final de la primera part és un deure!
Es requereix un mínim de 30% per aprovar cada examen (parcial i examen final)

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

Tot el material obligatori es proveirà en estudy amb una guia específica per a cada tema.
La informació complementària es pot trobar a les següents referències:
Part I:
Rogers, EM, Diffusion of Innovations, 4th Ed., The Free Press, New York, 1995
Schumpeter, J., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA., 1934
Moore, Geoffrey A. Crossing the Chasm. New York: HarperCollins, 2002.
Kim, M. & Kim, H. 2004, "Innovation diffusion of Telecommunications: General patterns, diffusion clústers and differences by technological attribute", International Journal of Innovation Management., Vol. 8, pp. 223-241.
Stafford, T.F. 2003, "Differentiating between adopter categories in the facis servir and gratifications for Internet services", Engineering Management, IEEE Transactions on, vol. 50, no. 4, pp. 427-435.
Teng, JTC, Grover, V. & Güttler, W. 2002, "Information technology innovations: general diffusion patterns and its relationships to innovation characteristics", Engineering Management, IEEE Transactions on, vol. 49, no. 1, pp. 13-27.

Part II:
The Knowledge-Based Economy, OECD, 1996

Material complementari

No hi ha informació disponible