Descripció
L’assignatura Metodologia del Software té com objectiu formar als estudiants en el desenvolupament de projectes Software, passant per les fases més importants del disseny. Es tracta en posar en pràctica també els coneixements i competències que s’estan obtenint a l’assignatura de “Programació Orientada a Objectes”. Tots els coneixements adquirits es posen en pràctica en una pràctica que s’elabora durant tota l’assignatura. Al final, aquest treball conforma tot un projecte software. Durant l’assignatura es compaginen sessions teòriques i pràctiques on portar a terme el desenvolupament esmentat. Fem especial menció a la pròpia gestió del projecte, la qualitat del software i el seu modelat. Reforçarem els coneixements de gestió amb la incorporació de les tècniques específiques d’AGILE. Els treballs es porten a terme en grup, la majoria dels casos, gràcies això fomentem a la millora de les competències vinculades amb el treball col·laboratiu.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Cap de Desenvolupament d'Aplicacions

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Es disposa dels coneixements necessaris sobre anàlisi, disseny i implementació de sistemes orientats a objectes.
RA.02 Disposar de coneixements relatius als aspectes legals relacionats amb la gestió de la informació.
RA.03 Tindre la capacitat per el modelat i implementació de sistemes d’informació.
AGILE. Introduir els conceptes bàsics dels mètodes AGILS

Continguts

• Introducció a la metodologia del software.
• Especificació i anàlisi de requisits segons estàndards.
• Anàlisi orientat a objectes: model estàtic i dinàmic.
• Disseny orientat a objectes: subsistemes i capes.
• Diagrama de casos d’ús, Diagrama de classes, Diagrama de desplegament, Diagrama d’activitats, Diagrama de seqüència o col·laboració, Diagrama de paquets, Proves.
• AGILE.

Metodologia

D1. Classes teòriques
Exposició de conceptes teòrics per part del professor amb la finalitat que l’alumne assoleixi coneixements. El professor pot subministrar materials i l’alumne pot prendre apunts i/o completar materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor.
D2. Classes de problemes i exercicis
Resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.
D6. Tutoria
Orientació, atenció i/o avaluació personalitzada amb un alumne o grup. És una pràctica docent que sol ser de caire obligatori per l’alumne que segueix un programa d’aprenentatge i/o que suposa un complement al treball no presencial.

Avaluació

Nota Final = 47,5% * (Bloc Fonaments) + 47,5% * (Bloc Agile) + 5% (Portafoli)
Nota_ Pel que fa l’assistència és obligatòria el 80% de les sessions de l’assignatura.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

FONAMENTS:
Ingeniería del Software – Ian Sommerville – Pearson (Addison Wesley)
Análisis y diseño orientado a objetos de sistemes – Usando UML – Simon Bennett, Steve McRobb y Ray Farmer – Mc Graw Hill
UML y Patrones – Craig Larman – Prentice Hall
Learning UML – A pramatic Introduction to UML – O’REILLY – Russ Miles & Kim Hamilton
Ingeniería del Software – Roger S.Pressman - Mc Graw Hill

AGILE:
Scrum Guide - Scrum.org - Resumen corto de Scrum
http://www.scrumguides.org/
The Scrum Primer – Introduction to Scrum
http://www.scrumprimer.com/
Scrum y XP desde las trinxeras - Henrik Kniberg 
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2
Who uses Scrum:
http://www.scrumalliance.org/pages/who_uses_scrum
Kanban y Scrum obteniendo lo mejor de ambos: http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-pri...
Kanban Successful Evolutionary Change for Technology Organizations. David J. Anderson: http://www.amazon.com/Kanban-Successful-Evolutionary-Technology-Business...
10 Kanban board and their context : 
http://blog.crisp.se/2013/05/29/mattiasskarin/10-kanban-board-and-their-...
Kanban Case studies: 
http://kanbantool.com/kanban-library/case-studies
Lean Primer http://www.leanprimer.com/wiki/index.php?title=Main_Page
Lean From the Trenches http://vimeo.com/55014114
WikiSpeed http://www.youtube.com/watch?v=x8jdx-lf2Dw
Spotify Engineering Culture http://blog.crisp.se/2014/03/27/henrikkniberg/spotify-engineering-cultur...

Material complementari